Skip to main content
تاریخ گوگرد و باروت در ایران
      مطابق معمول و در ادامه دروغ های تاریخ،  باروت هم که کشف ایرانی است،  و در استان چین ایران تولید می شد،  بدروغ از کشور چین گفتند.  باروت سیاه تولید تاریخی ایران،  مخلوطی از گوگرد و ذغال و شوره،  به نسبت‌ های مورد نظر است.  البته این نسبت ها برای کاربرد های مختلف تغییر می کند،  بمنظور فیتیله،  باروت را با آب خیس نموده،  نخ را در آن خوابانیده،  سپس نخ را بیرون کشیده و خشک می کردند.
تاریخ گوگرد و باروت در ایران
تصویر گوگرد و باروت،  عکس شماره ۸۳۹۱.
تاریخ گوگرد و باروت در ایران
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره ۱۶۱۶.
این برگه پیوست فهرست تاریخ عمومی ایران است.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
   مهم:  عده اندکی،  با نام نشان های الکی،  در اینطرف و آنطرف اینترنت،  با الفاظ زشت و اهانت و تهمت و افترا،  می خواهند وانمود کنند،  که انوش راوید،  وابسته به جایی است،  و می خواهد تاریخ ایران را تحریف کند.  از کار و برنامه غیر علمی و غیره تخصصی و اهانتی این دشمنان ایران بخوبی پیداست،  که از وبلاگ انوش راوید ترسیده اند،  و می خواهند مذبوحانه با هر ترفند و حقه بازی و شیادی جلوی آگاهی رسانی واقعی و درست از تاریخ ایران،  و آزادی اندیشه و قلم این وبلاگ را بگیرند،  و با روش های موذیانه جوانان ایران را به این وبلاگ بدبین کنند.  ولی آنها کور خوانده اند،  دیگر آن دوران تمام شده است،  امروزه جوان ایرانی باهوش و هوشیار است،  و در راه آگاهی و آزادی اندیشه و قلم حرکت می کند.
تاریخ گوگرد و باروت در ایران
لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  عکس شماره ۱۶۱۵.
تاریخ گوگرد در ایران
      گوگرد بفراونی در ایران یافت می شود و از گذشته های دور استفاده های پزشکی و تولید آتش داشته است،  نام گوگیرد در اوراق مانوی(به زبان پهلوی) برای آن ذکر شده است.  در کتاب قدیمی نوشته شده:  گوگرد احمر یا سرخ،  از جواهر است و معدن آن در وادی موران می ‌باشد،  و موران آنجا مقابل بزی می‌شوند گویند،  در شب مانند آتش می‌درخشد چنان ‌که روشنایی آن چند فرسخ می ‌رود،  و چون از معدن بیرون آورند این خاصیت ندارد،  و آن جزو اعظم اکسیر است چنانکه سیماب را ابوالارواح خوانند،  و آن را ابوالاجساد نامند.  گرم و خشک است در چهارم و اقسام آن منافع بسیار دارد،  و در کبریت احمر اقوال بسیار است،  و به اصطلاح اهل صناعت کیمیا اکسیر مصنوع در غایت سرخی را کبریت احمر نامند.  کنایه از اکسیر،  چرا که اکسیر از او ساخته شود و آن جزو اعظم اکسیر است، لقب زر است در اصطلاح کیمیاگران.  براحتی می توان فهمید که کیمیاگران ایرانی از استان چین ایران بودند باروت را کشف کردند نه از کشور چین.  ادامه دارد و بازنویسی می شود.
      محمد زکریای رازی را کاشف اسید سولفوریک،  یا همان جوهر گوگرد می‌دانند.  گوگرد در آثار ایرانی زیاد است،  امیدوارم جوانان با هوش ایرانی آنها را از دل کتابها و آثار باستانی بیرون بکشند و نشر نمایند،  تعدادی را در زیر نوشته ام همراه عکسی از ویکی پدیا.
   ضرب المثل های ایرانی در باره گوگرد:
  *  گوگرد به فارس بردن،  مانند زیره به کرمان بردن است.
  *  مثل گوگرد احمر،  کنایه از نایاب بودن.
  *  گوگرد سرخ زردشتی،  کنایه از آتش است.
   منجیک ترمذی:
گر برفکند گرم دم خویش به گوگرد <><>  بی ‌پود ز گوگرد زبانه زند آتش
بدان  ماند   بنفشه  بر  لب  جوی   <><>   که  بر آتش  نهی  گوگرد  بفخم
بنفشه ٔ طبری خیل خیل سر بر کرد <><>  چو آتشی که ز گوگرد بردویده کبود
 *  واندر کوه‌ های وی (ماوراءالنهر) همه داروها است،  که از کوه خیزد، چون ناک و زرنیخ و گوگرد و نشادر.
   فردوسی:
همی ریخت گوگردش اندر میان <><> چنین باشد افسون و رای کسان
چو آتش که گوگرد یابد  خورش <><> گرش در  نیستان بود  پرورش
   خاقانی:
از امل بیمار دل را هیچ نگشاید از آنک <><>  هرگز از گوگرد تنها کیمیایی برنخاست
   نظامی:
همانا  که بر جای  ترکیب  خاک <><>  ز ترکیب  گوگرد  بود  آن   مغاک
دوزخ گوگرد شد این تیره دشت <><> ای خنک آن کس که سبک‌تر گذشت
   گلستان و بوستان سعدی:
      گفتم آن سفر کدام است گفت گوگرد پارسی خواهم به چین بردن… مشروح این متن در اینجا.
گر کیمیای دولت جاویدت آرزوست <><>  بشناس قدر خویش که گوگرد احمری
   منوچهری:
گر خاک بدان دست یک استیر بگیرد <><>  گوگرد کند سرخ همه وادی و کهسار
   اسدی طوسی:
به مثقال  سی  سرخ  گوگرد  پاک <><>  به‌  یکباره چون  اختری  تابناک
   خاقانی:
لشکرگهت بر حاشیت گوگرد سرخ از خاصیت <><> بر تو ز کنج عافیت عیش مهنا ریخته
بود چو گوگرد سرخ  کز بر چرخ کبود  <><>  داد مس  خاک  را گونه ٔ  زر  عیار
دل گوهر بقاست  به دست جهان  مده  <><>  گوگرد سرخ تعبیه در خاکدان مخواه
کرد چو مشک سیاه خاک چو گوگرد سرخ <><> هردو حنوط و حنا از پی خصم و خدم
   نظامی:
زر که گوگرد سرخ شد لقبش  <><>  سرخی آمد نکوترین سلبش
نه گوگرد سرخی نه لعل سپید  <><>  که جوینده گردد از او ناامید
   ناصر خسرو در سفر نامه اش نوشته:  گویند بر سر دماوند چاهی است که نشادر و کبریت (گوگرد) از آن گیرند.  در هفت پیکر:
آتشی زو نشاط را پشتی <><>  کان گوگرد سرخ زردشتی
که بود آنکه او ساخت شنگرف رومی <><> ز گوگرد سرخ و ز سیماب لرزان؟
تاریخ گوگرد و باروت در ایران
تصویر توپ چوبی قدیمی،  عکس شماره ۴۲۴۶.
تاریخ گوگرد و باروت در ایران
تاریخ باروت در ایران
      همین زمان هایی که اندیشمندان و شاعران بزرگ ایرانی درباره گوگرد و باروت نوشته اند،  درست در همین زمانها نیرو های نظامی خانات ایرانی داشتند اروپا را در می نوردید،  و شکست می دادند.  در داستان های تجاری آمده است،  که گوگرد پارسی در چین بهای زیادی داشت،  و دشمنان تاریخ ایران استان چین ایران را کشور چین گفتند،  و ساده لوحان بصطلاح تاریخ دان داخلی نیز طوطی گونه آنرا تکرار کردند.  دروغ گفتند تا خانات بزرگ ایرانی را مغول مغولستان نیست در جهان معرفی کنند،  که برای اروپای شکست خورده از خانات ایرانی کمی کسب آبرو کنند.  در واقع گوگرد استان فارس ایران،  در استان چین ایران،  تبدیل به باروت می شد،  و آتش ماشین جنگی خانات ایرانی را برای درهم کوبیدن اروپا تأمین می کرد.  هیچ سند و مدرک تاریخی برای اینکه باروت در کشور چین اختراع شده باشد وجود ندارد،  اما در میان آثار ایرانی بفراوانی پیداست،  که باروت در ایران و استان چین ایران کشف و تولید شده است.
      جوانان باهوش ایران،  بیایید دروغ های تاریخی حمله مغول مغولستانی و اعراب بیابانی را دور بریزید،  و بدنبال واقعیت بگردید.  مستشاران غربی که مدت پانصد سال است به ایران می آیند،  با کمک عوامل مختلف از پاکی و صداقت و مهمان نوازی ایرانیها سوء استفاده کرده،  و آثار تاریخی ایران را غارت نمودند.  ظاهر مقدار کمی برای ما باقی گذاشته اند،  آنها با انواع ترفندها می خواهند بگویند که ایران و ایرانی چندان مهم نبوده است،  و تمام دست آورد های تاریخی ایران را با این نیرنگ به نام کسان دیگر گفته و ثبت کرده اند.  وظیفه امروز شما این است که با بدست آوردن دانش بالا و حرفه ای،  حق تاریخی خود را پس بگیرید،  بدانید هنوز مدارک و اسناد و اشیای با ارزش زیادی وجود دارد،  که از چشم ناپاک تاریخ نویسی استعماری دور مانده است،  با مطالعه و پیگیری وبلاگ انوش راوید یادگار های تاریخی را بازشناسید.
باروت در ادبیات ایران
. . . ادامه بزودی . . .
تاریخ گوگرد و باروت در ایران
عکس گوگرد پارسی از استان فارس ایران،  عکس شماره ۸۱۲۳ .
تاریخ گوگرد و باروت در ایران
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.