Skip to main content
چند سفارش تاریخی انوش راوید ما ملت اول راه تجربه آزادی اندیشه و قلم در اندازه مجازی و اینترنتی آن هستیم،  و امیدوارم سربلند از این آزمایش بیرون آییم،  و قبول شویم،  تا بتوانیم به مرحله اصلی آن برویم. 

چند سفارش تاریخی انوش راوید

چند سفارش تاریخی انوش راوید
تصویر انوش راوید در دریاچه بختگان در اینجا،  عکس شماره 3147.
این برگه بشماره 472 پیوست لینک زیر است:
چند سفارش تاریخی انوش راوید
لوگو ذهن کپی پیس باقی مانده از سیستم آموزشی را کنار بگذارید،  عکس شماره 1613.
چند سفارش تاریخی انوش راوید
 چند سفارش تاریخی انوش راوید
       همیشه همه مردم به نوعی سفارشی دارند،  در این برگه از سفارشهای خودم می نویسم.  ما ملت اول راه تجربه آزادی اندیشه و قلم در اندازه مجازی و اینترنتی آن هستیم،  و امیدوارم سربلند از این آزمایش بیرون آییم،  و قبول شویم،  تا بتوانیم به مرحله اصلی آن برویم.  در این مورد،  و مورد کار های جمعی،  در سیستم آموزشی ایران هیچ نمی گویند،  و یاد نمی دهند،  و به نوعی،  یا در واقع این سیستم ناکارآمد شده است.  ما ملت از روشنفکران کشور تقاضا داریم،  این موارد مهم را در نظر داشته باشند،  و مرتب از آنها بگویند و بنویسند.
     تارنمای انوش راوید برای عزیزان علاقمند به تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران است،  که به آن اهمیت می دهند،  و در جهت برداشت دروغها از تاریخ ایران گام بر می دارند.  هم میهنان عزیزم در وبلاگ هایشان نشان دادند،  که شایستگی فراتر از هر تصوری را دارند،  در نوشته های آنها،  روز بروز سطحی نگری کمتر شده،  و با ادبیات علمی،  فراز و نشیب ها را خوب می شناسند،  که این می تواند جامعه شناسی نوین ایران را به تصویر بکشد.  روز بروز به تعداد جوانان با هوش دارای ذهن پویای تاریخی،  با توانایی سبک تاریخ نویسی ایرانی افزوده می شود.
     انگشت شماری که توانایی مطالعه وبسایت ارگ ایران انوش راوید را ندارند،  بی دلیل در نظرات ناسزا می نویسند،  و کلمات زشتی بکار می برند،  که می دانم از ایرانی عزیز نمی باشد.  مانند:  جیره خوار حکومت و یا دشمن ایران،  و ناسزا های زشت می نویسند،  آنها اندکی از آزادی اندیشه و قلم نمی دانند،  و کمترین دانش فرضیه های علمی ندارند.  اینان در میان کل نظرات رسیده کمتر از یک درصد می باشند،  از آنها توقع بیش از این نمی رود،  چون قادر به خواندن و درک این تارنما نیستند،  از روی احساسات پوچ و یا مزدوری می نویسند.  یکی دو نفر هم که مرا تهدید می کنند،  بی دلیل زحمت خود زیاد کرده و بی فایده است.  در هر صورت من در خدمت عزیزان جهت برداشت دروغهای تاریخی هستم،  فقط یک گام فاصله است تا اینجا.
     همانطور که در مقاله قرن سنت گریزی نوشتم،  هر شخص باید در جهت دانش و حرفه خود حرکت کند،  و کار فرهنگی خودش را در دنیای دمکراسی دیجیتال،  بخوبی و روشنی پیگیری نماید.  ملت عزیز باید به توانایی خود برای کشف حقایق علمی تاریخ پی ببرند،  و ایمان فراوان داشته باشند که می توانند،  و از تکرار داستانهای دروغی ساده لوحانه دشمنان خود داری کنند،  که کاری بسیار نا شایسته است.  تکرار کنم ساده نباشید،  و اغفال ترفند های دشمنان نگردید،  هر گونه کوتاهی مورد سوء استفاده استعمار نو و دشمنان برای تفرقه و جدایی و نیست در جهان شدن خواهد بود.
      آنهایی که برای ما تاریخ دروغی نوشته اند،  خیلی بی سواد و مغرض بوده اند،  از دروغهای آنها نهراسیم،  با دست توانا و معرفت خاص ایرانی به دروغهای الکساندر و مغول و غیره بگوید:  نه، نه.  آنها می خواهند ما نتوانیم از حقوق تاریخی ایران دفاع کنیم،  و بگویند،  ایرانی ها ترسو و شکست خورده بودند!  بی تاریخ و اصل و نسب بودند!  خیال و تصوری باطل و ساده گانه تر از دروغهای شان را دارند.
      تحولات در جهان قرن 21 به سرعت می گذرد،  و هر روز شاهد مسائل جدید علمی و اجتماعی و غیره هستیم،  بنا بر این اندیش مندان در بخش تاریخ و جامعه شناسی تاریخی،  مسئولیت سنگین رساندن آگاهی صحیح را بعهده دارند.  نباید وابسته به دانش اندک گذشته،  و چند اثر بجای مانده باشیم،  که معلوم نیست واقعی و درست می باشند،  در اینجا توضیح داده ام.  گستردگی حرکتهای مختلف جهانی،  در تمام بخشها را باید جدی گرفت،  و با نگرشی اصولی از باز نگری تاریخ باز نماند،  ندانستن واقعیتها باعث شکست و ناکامی غیر قابل جبران می شود.
      در شرایطی که جهان و اطراف ما به ارتشهای مختلف با سلاحهای خطرناک مجهز هستند،  و با دانش جعلیات و رجزخوانی و معرکه گیری تاریخی برنامه های شوم سرنوشت سازی دارند،  ما باید واقعیتهای تاریخی و جغرافیایی را بدور از دروغها خوب بشناسیم،  و از آنها نهراسیم و نگران نباشیم.  در حقیقت با دانستن واقعیتهاست،  که می توان بهترین برنامه ریزیها را برای آینده نوین داشت.
       تعدادی از عزیزان هم میهن،  ندانسته در وبلاگها و نوشته ها و گفته های خودشان،  از قهرمانان  کاغذی داستانهای دروغهای تاریخی دشمنان ایران،  به عنوان قهرمان و کبیر نام می برند،  مثلاً می گویند اسکندر مقدونی کبیر!  امیدوارم هر چه زود تر با مطالعه تارنمای انوش راوید بخود آیند،  و  خون شهیدان و فدا کاران ایران بزرگ در طول تاریخ را بیاد بیاورند.  بعضی از اساتید و گویندگان و مجریان،  در دروغهای تاریخی غرق شده اند،  و نمی خواهند واقعیتها را بپذیرید،  وظیفه مردم با هوش ایرانی است که به آنها کمک کنند،  تا بسوی واقعیت های تاریخی بروند.  آنها می توانند با مطالعه و پیگیری این تارنما،  حرکت نوینی را آغاز کنند،  و به میهن و ملت بزرگ و زیبای ایران باز گردند.
      آن عده ای که همچنان داستانهای دروغی دشمن و استعمار و امپریالیسم،  را باور دارند،  و عوامل آنها را قهرمان و کبیر می گویید،  باید از ملت عزیز ایران شرمنده باشند.  نفوذیهای دشمن با دروغ هایشان،  می خواهند مردم قدرتمند ایران عزیز را،  از تاریخ و سرگذشت شیرین خود سرخورده کنند.  آنها می دانند وقتی ملتی به تاریخ و سرگذشت خود بی اعتنا و یا سرخورده شد،  بدین ترتیب به راحتی می توانند به آن ملت القاء کنند،  که ریشه خوبی ندارند،  و سپس در ادامه خواسته استعماری شان،  آن ملت بی تاریخ شده را چون درخت بی ریشه،  براحتی جا بجا کنند و تکه نمایند.
      دشمنان ملت بزرگ ایران بدین ترتیب بر اسب مراد خود  سوار می شوند،  و در ادامه تاریخ استعماری،  آنها بیش از پیش خواهند تاخت.  ولی آنها کور خوانده اند،  انوش مچ آنها را می گیرد و افشا می کند،  در این راه جوانان با ذهن پویای جغرافیا ـ تاریخ در ایران فراونند.  در دوره اینترنت به سادگی می توان به افشا گری تاریخی دست زد،  ولی دشمنان هم بی کار نمی نشینند،  و می گویند که انوش  توهم دارد،  و همه چیز را دروغ می گوید،  و شکستها و بدبختیهای تاریخی ایران را ساخته و پرداخته استعمار و دشمن می داند.  عزیزان این آخرین فکر آنها برای دفاع از دروغها و حفظ نوکران نشان است،  که خود نشان دهند پوچ بودن تاریخها و قهرمانان ساختگی آنهاست.
چند سفارش تاریخی انوش راوید

نقد انوش راوید

      تاکنون هیچ کاری و جلسه ای و نوشته ای برای نقد و تحقیقها و تحلیلهای علمی مطالب وبسایت ارگ ایران انجام نشده است.   اندکی موجود ضد ایرانی و دشمن ملت تاریخی ایران،  در چند وب متفرق مطالب غیر اصولی و بی ادبانه،  بعنوان نقد انوش راوید نوشته اند.  آنها نمی دانند با اینکارها فقط ضعف دانش و ادب خودشان را می رسانند.
   سفارش تاریخی انوش راوید:  همانگونه که در آینده بینی نوشتم،  قرن 21 زمان تخصص و تخصصی تر بودن است.  دیگر امکان آن نیست،  که باری به هر جهت بود،  یا با خیال و دانش و احساس قرن گذشته زندگی کرد.  زمین دارد باسرعت زیر پای ما حرکت می کند،  سرعت تحولات علمی بسیار بالاست،  نباید غفلت کرد و کم دقت بود.
چند سفارش تاریخی انوش راوید
عکس انوش راوید در یک سایت تاریخی ایران،  مشروح در اینجا، عکس شماره 3146.
چند سفارش تاریخی انوش راوید
جهت اهداف ملی و مردمی ایران،  در بحثهای تاریخی شرکت کنید،  نظر بدهید و بپرسید.
چند سفارش تاریخی انوش راوید
لوگو آزادی اندیشه و قلم اینترنتی را پاس دارید،  عکس شماره 1608.
چند سفارش تاریخی انوش راوید

سفارش درک علمی

      با بررسیهای علمی بگویید و بنویسید،  تا پایه های علم و دانش در تاریخ و تاریخ اجتماعی،  بنیانی تر و قویتر گردد.  تمام نظرات و پرسشها را پاسخ می دهم،  البته دو منظور دارم،  اول حفظ و نگهداری آزادی اندیشه و قلم،  دوم خدمات علمی جدید.
      تاریخ ما پر از حادثه است،  اتفاقاتی که تاریخ ما را ساخته اند،  بعضی اشخاص آنها را خوب،  و بعضی بد می پندارند،  در هر صورت تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران هستند.  علم را با خوب و بد نمی سنجند،  علم تحقیق و تحلیل دارد،  علم رشد و تکامل دارد.
      امیدوارم همه عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند،  بویژه آنهایی که می پندارند تارنمای ارگ ایران،  یک تز و جایگاه ایران پرستی است.  آنها با دیدن مثلاً نام کوروش بزرگ،  یا فردوسی طوسی در وبلاگ،  با سادگی و کم دانشی خودشان،  و نخواندن و درک نکردن مطالب،  فوری و از وی احساس می پندارند،  این یک وب بنیادگرای تاریخی است.
چند سفارش تاریخی انوش راوید

قهرمان تاریخ ایران

      وقتی صحبت از قهرمانان تاریخ ایران می شود،  همه بلافاصله بیاد بزرگان در تاریخ ایران می افتند.  بدین منظور در جستجوها نوشتم قهرمان تاریخ ایران،  همه از آریوبرزن، کوروش بزرگ، بابک خرم دین و… الی آخر از این بزرگان تاریخ ایران نوشتند.  تقریباً همه قهرمان را در شمشیر و تیر و تفنگ و یا اسطوره و داستان می بینند.  درصورتیکه من همه آن بزرگان را بخشی از تاریخ ایران می دانم،  و هیچ وقت صرفاً بعنوان قهرمان از آنها یاد نکردم.  قهرمان تاریخی تعریف دیگر دارد،  و نیاز به شاخص هایی دارد،  که باید آن ها را شناخت.
چند سفارش تاریخی انوش راوید
   تصویر ستارخان سردار ملی به اتفاق دسته ای از مجاهدین مسلح تبریز،  تنی چند از قهرمانان تاریخ ایران،  که باعث رشد و تکامل و تغییر تاریخ اجتماعی ایران شدند،  عکس شماره 1306.
      چه بسا بسیاری از آنها نمی دانستند،  که دارند تغییر ناپیوسته در تاریخ اجتماعی ایران ایجاد می کنند،  یعنی گذر تاریخی از فئودالی به بورژوازی،  مشروح در اینجا.
   معنی قهرمان تاریخی ــ  درباره معنی قهرمان و بزرگ و دلاور و جنگجو و این دست،  زیاد نوشته اند،  ما می توانیم بنا به میل خودمان هر برداشتی از این معانی داشته باشیم.  مانند من،  که قهرمان را با قهرمان تاریخی جدا می دانم،  قهرمان می تواند یک ورزشکار یا دلاور یا جنگجو یا غیره باشد،  ولی قهرمان تاریخی کسی است،  که بنا به تعریف مشخص و شناخته شده،  تغییرات اصولی و اساسی در رشد و تکامل تاریخی و اجتماعی و علمی ایجاد کرده باشد.
      عزیزانی در نظرات بمن نسبت می دهند و می نویسند:
  "انوش راوید قهرمان مبارزه با دروغ های تاریخ" یا "قهرمان تاریخ نویسی ایران" یا "پدر تاریخ نویسی نوین ایران" یا "دلاور مبارز با استعمار و امپریالیسم" و از این دست تعریفها.
      ضمن سپاسگزاری از این عزیزان، همانطور که در بالا نوشتم،  از نظر من هر شخصی که بتواند،  تغییرات پیوسته یا ناپیوسته در تاریخ و اجتماع و اقتصاد،  و کلاً در علم ایجاد کند،  و باعث رشد و تکامل شود،  قهرمان و یا پدر و بزرگ تاریخی ملت است.
      یکبار دیگر از عزیزان که می نویسند:  انوش راوید قهرمان تاریخ نویسی ایران،  یا انوش راوید پدر تاریخ نویسی نوین ایران،  یا انوش راوید بزرگ مبارزه با دروغ های تاریخ ایران،  و غیره،  بسیار سپاسگزارم.
 چند سفارش تاریخی انوش راوید
انوش راوید تاریخ نویس نوین ایران
      تاکنون تاریخ نویسی بر اساس بازنویسی بخشهایی از کتابهای تاریخی سنتی و جدید،  همراه با فلسفه بافی در تعدادی از آثار بود.  اما انوش راوید برای اولین بار شک در تاریخهای نوشته شده را بیان کرد،  و گفته،  آنچه در هر کتاب نوشته شده،  نظر نویسنده آن کتاب است.  این نظرها نمی توانند تمام یا بخشی از واقعیت و حقیقت باشند،  چه بسا بطور کلی اشتباه و دروغ بعمد یا غیر عمد باشند.
      کتابهای تاریخی سنتی و جدید،  تا نشانی از آثار تاریخی قابل لمس در آنها نباشند،  نمی توان بعنوان سند تاریخی دانست.  علم و تاریخ علمی،  بر پایه نظرهای یک یا چند نویسنده در طول هزارها بوجود نمی آید،  بلکه باید ابتدا به آن نوشته ها شک کرد،  و شک در علم اساس گردونه یادگیری است.  تا به نوشته ها و تعریفهای اختصاصی از آثار درباره تاریخ شک نکنیم،  هرگز نمی توانیم بسوی یافتن واقعیتها برویم،  و دانش،  فسیل می شود.
      نمونه تاریخ نویسی های مشکوک،  که می توان آنها را برآمده از تاریخ نویسی استعماری دانست،  همین حمله های مشهور به ایران است.  در واقع هیچ نشان و اثر تاریخی از این حمله های کذایی وجود ندارد،  و فقط با داستان روی داستان برای سادگان و زود باوران تاریخ درست کردند،  تا مقاصد خود را پیش ببرند.  نمونه فلسفه بافی از آثار نیز مانند عکس زیر است،  افشای مانند این نمونه در تارنمای ارگ ایران زیاد وجود دارد.
 چند سفارش تاریخی انوش راوید
     تصویر سنگ نگاره ایلامی،  تمام تاریخ دانها به اشتباه پنداشتند نخریسی است،  و درباره آن کلی فلسفه بافی کردند.  عکس شماره 8221.
. . . سفارشها ادامه دارند . . .
چند سفارش تاریخی انوش راوید
……………
   برچسبها:  چند سفارش, سفارش تاریخی, انوش راوید, نقد انوش راوید, سفارش درک, سفارش علمی, قهرمان تاریخ, قهرمان ایران, تاریخ نویس, نوین ایران.
………….
چند سفارش تاریخی انوش راوید
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.