Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران در راستای انتشار متالب جالب و خواندنی اینترنتی در تارنمای ارگ ایران است.  مطالبی یا متالبی که در جاهای مختلف اینترنت مانند فیسبوک و تلگرام و غیره نوشته ام،  دوباره در تارنمای ارگ ایران پست میکنم.  اینکار بمنظور پیشبرد اهداف شبکه های ارگ ایران،  و راهبرد ملی و گروههای گفتمان تاریخ و پژوهشهای نوین و غیره است.

چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران

چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران در راستای انتشار متالب جالب و خواندنی اینترنتی در تارنمای ارگ ایران
تصویر ایران در کره زمین،  عکس شماره 3163.
 این برگه بشماره 1475 پیوست لینک زیر است:
چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران در راستای انتشار متالب جالب و خواندنی اینترنتی در تارنمای ارگ ایران
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران

#سکایی یا #بختیاری

      سکایی نام کهن بختیاری است،  بختیاری نام جدید دویست ساله است،  سکاییها به بدلیل حرکتی بودن در طول زمان و مکان گروههای مختلف قومی را شکل دادند،  مهمترین آنها کیمیری و ایبری و گلها و گوتیها و ژرمنیها و انگلها هستند.  آثار زیادی از سکایی در ایران وجود دارد،  هنوز نام یک قوم بزرگ بختیاری سکوند است،  یعنی خویشاوند سک.  سقایی، صقل، سقلاوی و… همه نامهای دوران مختلف تاریخ برای سک هستند.
      کیمیری در ایران باستان سمیری و سمیرومی خوانده میشد،  که قوم دیگر مهم بختبیاری امروزی در شهر سمیرم است.  ایبری نیز نام دیگر ایرانی،  و گوتیها هم یعنی سیاه چادری که در ایران معلوم است،  و در فرانسه جنگجویان حامی گلها بودند.  گلها هم در واقع گیل است،  و نام دلاور ایرانی است.  از نظر بعضیها پاریس هم دگرگون شده پارس است.
      اگر هر یک از نامهای چند خط بالا را گوگلی کنیم،  کلی اطلاعات از این دست بدست میآید.  یعنی در این چند خط قرار نیست کلی از آنها بنویسم و منابع بیاورم،  اینها فقط جهت اطلاع است.  قبلاً توسط خودم و دیگران توضیح زیاد نوشته شده است،  برای همین با امکانات وسیع پژوهشی این قرن نیاز نیست در یکجا همه مطالب را گرد آورد،  و در عادت من هم نیست،  همیشه میگویم بگردیم و منابع بیابیم.
      عصر یخبندان کوچک از حدود ۱۳۰۰ میلادی تا ۱۸۵۰ میلادی بویژه در اروپا بود،  و در سده های اولیه آن دو سوم مردم شمال اروپا مردند،  و جای آنرا قبایل ایرانی گرفتند،  گل ها همان گیلها،  ژرمنیها همان کرمانیها و الا آخر.  این غیر از مهاجرتهای دوران میترایی اشکانیان،  و غیر از مهاجرت دوران تمدن کهن است،  که ایرلند و انگل را پایگاه ایرانی کردند.
      این مهاجرتها و این رفتن ایرانیها به اروپا،  و سپس از آنجا به دیگر نقاط غربی تر مانند ایسلند و گروئلند و قاره آمریکا،  نه بخاطر نبوغ و ماجراجویی ایرانی،  بلکه بدلیل نیاز به غذا و دنبال شکار و یا کار و تلاشهای عادی زندگی،  در آن زمان بود.  اگر چه فقط صحبت از ایرانی میشود،  چون در جای دیگر جمعیت کوشنده مانند ایران نداشتند،  یا اصلاً جمعیتی نبود.
      اروپا نیز نام ایرانی است،  مشروح آن در تارنمای ارگ ایران نوشته شده.  این نام مربوط به دوران کهن است،  دورانی که مهاجرانی از ایران،  توانستند تمدن نویسایی را برای اولین بار به آن سرزمین ببرند.  در هزاره های سوم و چهارم گاه ایرانی حداکثر تمدن اروپایی قدح سازان بودند،  قدح سازان خیلی زود آسیمیله در تمدن از ایران آمده شدند.
      آتروسک و روم هم که بوضوح میگویند از شرق هستند،  بهمین جهت توانستند تمدن قوی روم را بسازند.  تیول داری دلیل خاص نبود ریشه قبیله ای در زمین برای آنهاست،  سپس مردم بومی را برده کردند الاخر.  در آغاز بقدرت رسیدن روم اروپا پر از جنگل و باتلاق و گراز و گرگ بود،  و آباد کردن آن نیاز به دانش و حرفه داشت و این حرفه با اقوام ایرانی به اروپا رفت.
      تمدن بر اساس مهاجرت انسانها ساخته شده،  و این مهاجرتها بیکباره انجام نشده،  بلکه مرحله بمرحله طی هزارهها و سدههای تاریخ انجام شده.  عدم دقت در این موارد تاریخ نویس را دچار مشکل میکند،  اگر یک تاریخ نویس به نکات مهم گاهشماری دقت نکند،  غیر از اینکه خود او در لابلای زمانها تاریخ گم میشود،  خوانندهای او نیز سرگردان میشوند.  #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  آیا شما به نوشته تاریخی که از گاهشماری بدقت نگفته اعتماد میکنید؟
چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران

قبیله آرهواکو

      آرهواکو ها بیشتر به سکایی و زیر مجموعه آنها کیمیری و ایبری و…  میمانند،  بویژه دینشان که طبیعت و آب و قله کوه مقدس است،  و انسان درجه دوم اهمیت را دارد.  البته سکاها و زیر مجموعه آنها،  از یک ریشه قومی هستند،  که طی هزارهای تاریخ و مکان،  تغییرات فرهنگی و قیافه ای پیدا کردند،  و با اقوام داخل ایران اشتراک منشا تاریخی دارند.
      مردم آرهواکو میتواند یک منبع مهم تاریخی پژوهش دانشگاهی ایرانی باشد،  و چه خوب میشد از دانشکده های علوم انسانی و یا جغرافیایی،  گروه پژوهشی به آنجا میفرستادند،  قبل از اینکه بطور کامل آسمیلیه تمدن نو در یکی دو دهه آینده شوند.  کسانیکه نفوذ در دانشگاهها دارند،  لطف نمایند درباره این گروه پژوهشی کار و سفارش کنند.
      باید توجه داشت مهاجرت اقوام در هزارها و سدهای تاریخ انجام شده،  بیک باره در تاریخ هیچ مهاجرتی انجام نمیشد،  چون امکانش نبود. مانند مهاجرت اروپائیان به آمریکا،  که ابتدا در سواحل شرقی کلنی ساختند،  و سپس طی چند سده و بمرور به داخل قاره رفتند.  با دقت در ریشه تمدنها خیلی راحت به حوزه خلیج فارس بویژه سواحل شمالی آن و ایران میرسیم.
      در لینکهای پیوست مطالب این قوم را بخوانید،  در لینک ناشیونال جغرافی عکسهای خیلی خوبی دارد.  میتوانید فیلمها را نیز در لینک پیوست گوگل ویدیوها ببینید،  و سعی نمایید با خواندن و دیدن آنها تحقیقات نسبی نمایید.  #انوش_راوید، #آریاهواکو
 
چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران

رسوایی #متفقین و تاریخ

      متن رسوایی متفقین در بالاتر نشان میدهد،   تاریخ خیلی سریع تغییر میکند،  زمانی میگفتند که نازیهای حمله کردند و ما دفاع،  و امروزه برعکس شده است.  تمام تاریخ بهمین گونه است،  و نمیشود یک مطلب تاریخی را که میدانیم آنرا کامل درست بدانیم،  چه بسا در آن کلی دروغ نهفته باشد.  همین ماجرا و اخبار جنگ و حمله روسیه به اوکراین نمونه خوب و تازه ای از تاریخ سازی است.
      چند دهه پیش کمتر از یک قرن،  نازیها یک حکومت غیر سوسیالیستی در اوکراین برپا کردند،  البته با کمک و خواسته ملی گراهای اوکراین.  سپس سرنوشت آنها را حذف کرد،  ولی آتش زیر خاکستر باقی ماند،  یعنی آن دولت ضعیف ملی اوکراین،  در روح کشور باقی بود.  جنگ دوم هم بپایان رسید،  متفقین بدشان نمیآمد جنگ گرم را ادامه دهند،  و روی یکدیگر را کم کنند،  اما خسته بودند پس جنگ سرد را پیش گرفتند.
      جنگ سرد شرق و غرب برای کشورهای پائین دست نعمت بود،  بسیاری در آفریقا استقلال نسبی بدست آوردند،  نفت در کشورهای نفتی ملی شد،  و خیلی اتفاقهای از این دست افتاد.  جنگ سرد برای ما نیز در ایران نعمت بود،  ولی برای آنها که سرد میجنگیدند بی نتیجه بود.  جنگجویان سرد چند سالی موذیانه سعی کردند نفوذی کار کنند و دیگری را به نوعی نابود کنند.  چین از این طرحهای موذیانه چین شد،  کره شمالی اتمی و ایران اسلامی.
      نتیجه جنگ سرد استقلال نسبی کشورهای جنوب شد،  و نتیجه جنگ موذیانه قدرتمند شدن چند کشور دیگر.  آنچه که اینک پیداست،  شرق و غرب میخواهند یکبار دیگر پنجه در پنجه هم افکنند،  تا تکلیف خود را روشن کنند،  و دیگر نگذارند پائین دستها سود ببرند و آنها هیچ.  در تاریخ داشته ایم که هونها روم را نابود کردند،  اردوی زرین سکایی اروپا را در نوردید،  یعنی این جنگ شرق و غرب ریشه طولانی در تاریخ دارد.  #انوش_راوید
      پرسش از عموم:  آیا بنظر شما جنگ جدید شرق و غرب بما مربوط میشود؟
چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران

#پادشاهی_رستمیان

چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران در راستای انتشار متالب جالب و خواندنی اینترنتی در تارنمای ارگ ایران
نقشه پادشاهی رستمیان در شمال آفریقا,  عکس شماره 8128.
      رستمیان خاندان ایرانی‌ تبار از سرزمین فعلی عراق به شمال آفریقا مهاجرت و در شمال آفریقا به پایتختی تیارت (تاهَرت) الجزایر از ۷۷۷ تا ۹۰۹ میلادی حکومت بشیوه ساسانیان برپا نمودند.  نام این دودمان از مبلغ دین اسلام عبدالرحمن بن رستم بن بهرام بن سام بن کسری گرفته شده ‌است.  با پیگیری از روش ساسانیان حکومت در بین فرزندان عبدالرحمان باقی ماند.  رستمیان محیط فرهنگی آزادی برای ادیان فراهم نموده بودند،  که در آن مسیحیان و مسلمانان غیر هم مذهب ایشان به راحتی زندگی میکردند.
چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران

ماجرای ناگفته از زمان ساخت سد دز

      در ویکی پدیا از سد دز اطلاعات عمومی نوشته شده،  ششمین سد جهان در زمان خودش،  ولی از ماجراهای ساخت این سد چیزی جایی نوشته نیست.  این سد را پیمانکاران خارجی مانند آمریکایی و ایتالیایی،  با قیمت خیلی بیشتر از معمول آن زمان پیمان گرفتند.  مهندسین و مصالح را از خارج میآوردند،  و فقط از کارگران محلی استفاده میکردند.  در آن زمان هم اعتراضهای زیادی از طرف روشنفکران ایران بخاطر پرداخت زیاد پول شد.
      سد دز زیر نظر اداره کل کار و امور اجتماعی خوزستان در اهواز و دزفول بود،  و مرحوم پدر من منوچهر راوید در اینجا،  بعنوان مدیر کل اداره مسئول نظارت بکار کارگری آن سد بود.  وی واقعن تلاش زیادی میکرد،  که حق و حقوق کارگران را از پیمانکاران بسیار بد حساب و گدا صفت بگیرد.  با تمام این تلاشهای اداره کار و با اینکه پیمانکاران پیمانها را با قیمتهای بسیار زیاد گرفته بودند،  بازهم حق و حقوق کارگران را دیر میدادند.
      در 1340 حقوق کارگران عموماً لرستانی و بختیاری به تعویق افتاده بود،  و بهانه پیمانکاران نیز عقب افتادن دریافت مبلغ قرار پیمانی بود.  کارگران دست به اعتصاب زدند،  و تعدادی از آنها برنوهای خود را آوردند،  و گفتند یا حقوق ما را بدهید یا شهر را اشغال میکنیم.  چند هزار کارگر و عشایر ولی ناراضی بیشتر از اهالی شجاع لرستان و بختیاری خطر بزرگی برای حکومت داشتند.
      بطور کلی حکومت و دربار بوحشت افتاده بودند،  چه بسا نقشه پیمانکاران هم همین بود.  از طرف دربار و وزارتخانه به پدر من ماموریت التماسانه دادند،  هر گونه شده به این وضع رسیدگی کند و غائله را ختم بخیر کند.  کارگران تمام راههای ورود به محل سد را بسته بودند،  و در محل اصلی سد اجتماع مسلحانه کرده بودند،  و به هیچ کس اجازه ورود نمی دادند.  نقشه آنها برای شکل دادن این اعتصاب خیلی عالی بود.
      منوچهر راوید جیپ اداره را برداشت تنها بطرف سد راه افتاد،  از اداره اطلاعات و ژاندارمری گفتند تنها رفتن خطرناک است،  نیرو بفرستیم،  منوچهر گفت نه با وجود نیروی مسلح وضع بحرانی تر میشود.  منوچهر به محل سد رسید و کارکران راه ورود را برای او بازکردند،  و او به محل اصلی اجتماع رفت،  چند هزار کارگر خشمگین ساکت شده بودند،  که ببینند مسئول اداره کار و امور اجتماعی استان چه میگوید.
      منوچهر راوید با صدای رسا و دلنشین ویژه خودش در بلندگو گفت:  کار شما را تحصین میکنم و عالی بود،  حق را باید گرفت،  آنهم با قدرت گرفت.  همانطور که میدانید برای حق و حقوق شما خیلی تلاش کردم،  همه شما را بیمه نمودم،  و هر وقت شکایتی از کارفرما داشتید فوری رسیدگی کردم.  همیشه حق با ملت ایران و بویژه کارگران،  در مقابل خارجیهای مهاجم نظامی و اقتصادی است.
      ما همه ملت ایران هستیم،  و برای ایران و رشد و شکوفایی آن کار و تلاش میکنیم،  بهمین جهت باید مراقب باشیم،  غیر از گرفتن حق و حقوق خود،  رفتار ما صدمه ای به کلیت ایران نزند.  خارجیهای اینچنین هیچ وقت نمیخواهند ما کشور بزرگ و آباد داشته باشیم،  و مرتب مشکل تراشی میکنند،  مانند همین اتفاق در اینجا.  من از جانب شما بازهم نمایندگی دارم به این خارجیها بگویم،  که یا فوری حقوقها بدهید یا این بار همه شما خارجیها را بعد از ورود به سد،  اجازه خروج نمیدهیم.
      البته این خلاصه ای از سخنرانی وی بود،  کارگران پذیرفتند بسر کار خود برگردند.  سپس منوچهر به خارجیها هم گفت این آخرین اخطار است،  اگر یکبار دیگر حقوق کارگران و حق بیمه آنها دیر شود،  این شما هستید که بشدت صدمه خواهید دید،  نه مردم ایران.  خارجیهای پیمانکار نیز از ترس جان خود و خطرات بیشتر برای آنها هرگز دیر پرداخت نداشتند.  در نهایت پایان یافتن این اولین اعتصاب کارگری پویا در ایران،  منوچهر بیش از پیش مورد حمایت کارگران ایران قرار گرفت. #سد_دز, #انوش_راوید.
چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران
سد دز
چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران در راستای انتشار متالب جالب و خواندنی اینترنتی در تارنمای ارگ ایران
تصویر زیبا از سد دز عکس شماره 8127 از اینترنت.
      سد دز یک سد بتُنی برق ‌آبی روی رودخانه دز کوههای زاگروس،  در 1338 توسط کنسرسیوم ایتالیایی در ٢٣ کیلومتری شمال اندیمشک احداث شد،  و در 1341 پایان یافت.  با ارتفاع ۲۰۳ متر در زمان ساخت خود به عنوان یکی از مرتفع ‌ترین سدهای جهان،  ششمین سد جهان در زمان ساخت شناخته میشد.  این سد ۱۲۵۰۰۰ هکتار از اراضی پایین دست را آبیاری میکند،  و نقش مهمی در کنترل سیلابها دارد.  نیروگاه این سد دارای قدرت نصب ۵۲۰ مگاوات میباشد.  دریاچه این سد ۶۵ کیلومتر طول و حدود ۶۰ کیلومترمربع مساحت و گنجایش نهایی ۳٫۳ میلیارد مترمکعب است.
 
هرم قدرت جهان
چند متلب عمومی 125 تارنمای ارگ ایران در راستای انتشار متالب جالب و خواندنی اینترنتی در تارنمای ارگ ایران
تصویر طرح هرم قدرت جهان در یک مثلث،  عکس شماره 9377.
      طرح کلی و ساده از هرم قدرت جهان،  که نیاز اولیه درک ما از مراتب قدرت در جهان را برآورده میکند.  شاه جهان،  شاید ملکه انگلیس یا پاپ واتیکان.  مجمع و سازمان جهانی اقتصاد،  شاید شورای سیزده تاجدار.  انجمن ثروتمندان جهان،  شاید بیلدربرگ یا سیصد خاندان بالای یهود.  اتاقهای فکر برای ایجاد سلطه گری در جهان،  شاید مدیریت سیستم آموزشی جهانی.  شرکتهای بزرگ اصلی فراملی برای حفظ منابع و منافع شاه جهان در جهان.  پیاده نظام سلطه در جهان،  شاید دینهای مختلف تحت پوشش قدرت جهانی.  مردم،  شاید بردگان همیشگی در تاریخ.  #هرم_قدرت_جهان.
 
#ریزگرد های ایران و عراق
در دعای داریوش بزرگ آمده خدایا این کشور را از خشکسالی و دشمن و دروغ دور بدار.
      درباره ریزگردها که ایران و عراق را تحت پوشش گرفته،  خیلی نوشته شده،  ولی بطور کلی مطالعه و پژوهشهای علمی کمی درباره آنها شده است.  در این چند خط کمی از این اطلاعات را جمع کردم و مینویسم،  تکرار کنم از مقدار دانش محدود خودم نیست،  درست و غلط آنرا به روش تحقیقی شما میسپارم.
      ریزگردها که براحتی بر هوا سوار میشوند،  برابر با حدود دو ده هزارم میلیمتر هستند،  یعنی هر دانه آن با چشم قابل رویت نیست،  و باید با میکروسکوپ دیده شود.  بعد از پخش خبر ریزگرد در تهران و جنوب البرز،  در شمال و راویدسرا نیز بمقدار کم دیده میشود،  و آنها را میتوان روی برگ درختان بویژه بعد از یک بارندگی آرام دید.
      منشا ریزگردها را بین سی تا هفتاد درصد نوشته اند،  که این مقدار را برای ایران و عراق و کمی هم از عربستان ذکر کرده اند،  یعنی بدرستی نمی دانند چند درصد از هر کشور است.  عده ای دروغپرداز در شبکه های اجتماعی تکه فیلمهای چند ثانیه از پخش ریزگرد گذاشته اند،  که تراکتورها دارند ریزگرد پخش میکنند،  یا لوله پمپ آبی از آن ریزگرد بیرون میآید.  اینها دروغ هستند،  و در اصل تولید ریزگرد برای ساخت فیلم و سریال و غیره است.
      کشور ترکیه با ساختن چندین سد بروی سرشاخه های دجله و فرات باعث خشک شدن برکه های آب کشور عراق شده،  ایران با خشک کردن هورها و نیز ساختن سد باعث خشک شدن تعدادی از تالابهای طبیعی شده است.  چندین مورد مشابه دیگر،  ولی بیشترین و اصلی ترین و کلی صدمه را سدهای متعدد ترکیه میزنند،  که در واقع تعرض به آب و خاک ایران و عراق حساب میشود.
      خشک شدن برکه های کشورهای ایران و عراق،  خودبخود باعث تولید ریزگرد میشوند،  که با بادهای موسمی براحتی بهوا میروند،  و در جهت بادهای عموماً غربی بشرقی سوار میشوند،  و بسمت شهرهای عراق و ایران حرکت میکنند.  غیر از سدهای دست بشر که دخالت در کار طبیعت است،  و با عوامل صنعتی و مصرفی دیگر بشری،  خشکسالی هم مزید بر علت شده است.  درباره کم شدن بارندگی و گرمایش زمین،  و حتی تاثیر ریزگرد به کم شدن بارندگی قبلاً نوشتم.
      با شرایط خلاصه گفته شده،  امید خدایی و آسمانی برای رفع مشکل ریزگرد وجود ندارد،  زیرا تولید آن کار خدا نبوده،  بلکه کار دست بشر است.  پس برای برطرف کردن آن هم باید مهندسی معکوس کرد،  یعنی سدهای مضر برای طبیعت نابود شوند.  چون اصل این سدها در کشور ترکیه هست،  و این کشور هم از آب بعنوان یک سلاح و درآمد اقتصادی نگاه میکند،  پس کار مشکل میشود.
      ریزگردهای آمده به ایران در نهایت در البرز و زاگروس بزمین مینشیند،  و باعث میشوند یخچالهای طبیعی نور خورشید را بیشتر جذب کنند،  و سریعتر آب شوند،  و خشکی تابستانها بیشتر شود.  همچنین این ریزگردها با آب باران وارد سدهای کشور میشوند،  و بیشتر باعث پر شدن سدها میگردند.  در ضمن بخشی از آنها دوباره از ایران بهوا بلند میشوند،  و سهم درصدی منبع ایرانی آنرا افزایش میدهند.  ادامه بزودی #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  آیا بنظر شما ریزگردها در تمام ایران باعث افزایش فوق العاده قیمت زمین و ملک در شمال کشور میشود؟
……………
   برچسبها:  چند متلب, مطلب عمومی, سد دز, ماجرای سد, تاریخ سد, پادشاهی رستمیان, رسوایی متفقین, قبیله آرهواکو, سکایی بختیاری, هرم قدرت جهان.
   هشتگها:  #سد_دز.
…………
……
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
حظه رونمایی از مومیایی با پیچ و تاب زیبا، سالم و پر از رنگهای زنده و گرافیک زیبا در سقارا. مشروح در لینک: http://www.arq.ir/240
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.