Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

ویژگی بنیادین نظام فرهنگی استعمار نوعی فرهنگ و تاریخنگاری با سوابق و ریشه های پر نفوذ در تاریخ نویسی جهان و ایران است.  نظامی همراه با شاخه ها و انشعابات مختلف فرهنگی و تاریخی است،  باید آنها را بخوبی شناخت و دوری کرد و افشا نمود.

ویژگی بنیادین نظام فرهنگی استعمار

ویژگی بنیادین نظام فرهنگی استعمار نوعی فرهنگ و تاریخنگاری با سوابق و ریشه های پر نفوذ در تاریخ نویسی
تصویر انوش راوید در ارگ کریمخان شیراز هنگام شرفیابی سفیر فرانسه،  عکس شماره 3776.
 این برگه بشماره 1462 پیوست لینک زیر است:
ویژگی بنیادین نظام فرهنگی استعمار نوعی فرهنگ و تاریخنگاری با سوابق و ریشه های پر نفوذ در تاریخ نویسی
لوگو مراقب باشیم در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتیم،  عکس شماره 1606.
ویژگی بنیادین نظام فرهنگی استعمار

ویژگی بنیادین نظام فرهنگی استعمار

      استعمارگران همه زمینه ها و مسائل اصالت و انسانیت،  اعم از علم و فلسفه،  تمدن و فرهنگ،  شیوه زندگی و مسائل کلی و جزئی را از اروپا میدانند.  در صورتیکه بزرگترین تمدنها در شرق و ایران و هند و بین النهرین، دره نیل، رود سند، شبه جزیره عربی و غیره پدید آمده و گسترش یافتند.  با اینحال فرهنگ استعماری میکوشد،  عملا غرب را محور و ملاک قرار دهد،  و دوره بندیهای تاریخی قرون پیشین، قرون وسطی و قرون جدید میکنند.
      در قرون جدید نیز،  ملاک قرار دادن تاریخ و حوادث اروپا مانند انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه و غیره است.  اصطلاحات تاریخی را در قالب ویژه غربی جعل میکنند،  و حوادث بسیاری مانند پیدایش ناسیونالیسم،  انقراض امپراطوری عثمانی،  آغاز نهضتهای ضد استعماری مردم آفریقا و آسیا،  و مشابه اینها را که در سرنوشت و حیات سیاسی فعلی خاور زمینان اثر فوق العاده گذاشته، هرگز به عنوان سر فصلهای تاریخ مطرح نمیکنند.
      در تقسیم تاریخ به قرون وسطی یا عصر تاریکی و غیره نیز این را در نظر نمیگیرند،  که این خصوصیات تاریخی فقط با واقعیتهای تاریخی اروپا وفق میدهد،  و نه به تاریخ شرق.  مشرق زمین و بویژه ایرانیان در آن دوره،  که آنان عصر تاریکی و یا قرون وسطی مینامند،  دارای مراکز علمی بلند پایه و فرهنگ و تمدن بسیار با شکوه بوده اند.
      مارکسیسم نیز یکی از روشهای مهم فرهنگ و تاریخنگاری استعماری است،  کارل مارکس آلمانی یهودی زاده،  سبکی به نام ماتریالیسم تاریخی جعل میکند،  و طبق آن تاریخ بشر را به قالب میکشد،  و دوره بندی میکند.  در این دوره بندی اصطلاحاتی از قبیل دوران کمون اولیه،  دوران برده داری،  دوران فئودالیسم و سپس سرمایه داری تقسیم میکند.  سوسیالیسم را نیز برای تبیین مقصود خود بکار میگیرد.  در حالی که تمام تمدنها بویژه ایران در ادوار مختلف را نمیتوان با چنین قالبی قواره بندی کرد.
      ایران بزرگ تاریخی هرگز یک دوره تاریخی به نام برده داری،  به مفهوم گفته مارکس و اقتصادی مارکسیستی نداشته است.  تقسیم بندیهای تاریخ جهان فقط ناشی از غرب محوری این دانشمندان آلمانی است،  که متاسفانه موجب گمراهی بسیاری از مردم دنیا نیز شده است.  البته با نشر گسترده مقدار درک و بینش کارل مارکس،  توسط قدرت انتشاراتی استعماری بسیار مشکوک است.
      بدتر این که پیراوان ایرانی تاریخنگاری استعماری و مارکسیستی حتی تاریخ معاصر ایران را نیز آلوده به تاریخ نویسی استعمار کرده اند.  علیرغم وجود مبداها و سر فصلهای تاریخی بسیار مهم و شناخته شده علمی در تاریخ ایران،  با همان رویه غرب محوری،  بمرحله های موهومی همچون نو یا نوین و امثال اینها با تحمیل مفهومهای مجعول و نادرست،  به این واژهها مورد تقسیم بندی قرار داده اند.
      تاریخ قرون جدید ایران حوادث و عنوانهای مهمی همچون حرکت نادر شاه افشار،  نهضت تنباکو،  انقلاب مشروطیت،  پیدایش ملی گرایی و سقوط قاجار و مبارزات ضد استعماری و استثماری و امثال اینها دارد.  هر بخش از تاریخ ایران سر فصلهای واقعی و مناسبی برای پژوهشهای واقعی دارند،  که نباید از نظرها دور بمانند.
      در هر صورت غرب محوری در آموزش بویژه علوم انسانی و جغرافیا و اقتصاد،  شیوه تحمیلی فرهنگ استعماری در جهان میباشد.  یعنی از گاهشماری و تقویم گرفته،  تا هنر و جغرافیا و اقتصاد و مذهب و تاریخ و انقلاب،  در همه چیز تسلط داده شده است.  این اصول مهم و پایه ای فرهنگ استعماری است،  البته مسائل زیادی را شامل میشود،  وظیفه هر اهل علوم انسانی ایران دوست است،  که از آنها بگوید و بنویسد.
      دستکاری در مجموعه های باورها و ارزشها،  آداب و رسوم،  مقاصد و مواضع کشورهای سلطه گر و مهاجم غربی،  اعم از مسیحی، سرمایه داری، مارکسیستی و غیره است.  در قالب یک الگو برای دانستن و زیستن،  معاشرت و اندیشیدن،  بصورت خزنده و مهاجم وارد کشورهای مورد طمع خود میکنند،  تا فرهنگ رایج و حاکم بومی را از بین برده،  و زمینه فرهنگی را برای نفوذ خود تامین کنند.  در مجموع این فرهنگ،  فرهنگ استعماری نامیده میشود،  که در ماهیت خود بر نرم تاریخ نویسی استعماری استوار است.
     تاریخنگاری استعماری نیز،  به عنوان یک مقوله فرهنگی،  بطور کلی بازتاب ملموس و آشکار و یا نامرئی و پنهان این فرهنگ میباشد.  یک مورخ استعماری اعم از این که زاده سرزمین استعمار خیز باشد،  و یا مولود یکی از سرزمینهای استعمار شده،  و از مردمان بومی آنجا،  در تاریخنگری و تاریخنگاری خود،  از سلطه و نفوذ منحرف کننده و ویرانگر اصول این فرهنگ بدور نمیباشد.
      خلاصه کلام درباره تاریخنگاری استعماری،  به نظر من چنین است،  تاریخنگاری استعماری شیوه خاصی از تاریخ نویسی است،  که بر فرهنگ استعماری استوار میباشد.  هدف عمده آن از پرداختن به بحث تاریخی،  القاء نظام فکری و ارزشی نظام استعماری متبوع،  و یا مورد تقلید مورخ به خوانندگان،  جهت تسخیر ذهنی آنان برای تمکین و سلطه پذیری در برابر مهاجمان و اربابان استعمار و امپریالیسم است.
#نظام_فرهنگی_استعمار, تارنمای #ارگ_ایران, #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  آیا شما علاقه دارید شناخت خود از استعمار و امپریالیسم بالا ببرید؟
ویژگی بنیادین نظام فرهنگی استعمار

شناخت ریشه تاریخ نویسی استعماری

     وقتی از تاریخ نویسی استعماری میگویم،  عده ای که خود را دانای تاریخ میدانند،  نمیخواهند این گفته یک بنده خدا را بروند جستجو کنند،  و ببینند یعنی چه؟  ولی فقط عجله داند نقد کنند،  که مگر اینهمه کتاب خطی تاریخی سنتی را استعمار بوده که بنویسد!  این افراد حتی برای یک گفته ساده نیز نمیتوانند جستجو کنند،  ولی خود را تاریخ دان مینامند.  امروزه زمان انفجار اطلاعات و ارتباطات است،  و باید حرکت سریع زمین زیر پا را حس کرد.
     تاریخ نویسی استعماری ریشه در تاریخ دارد،  ولی از ابتدای دوران استعمار با دستکاری بیشتر در کتابهای سنتی،  و نشر گسترده کتابهای با کمک اکادمی قوی خود تاریخهای مورد نظرشان را به خورد ملتها دادند،  و سبک کار خود را پیش بردند.  این گفته خیلی ساده است،  دانستن تاریخ نویسی استعماری کمی هوش و دقت میخواهد،  در تارنمای ارگ ایران برای تاریخ نویسی استعاری توضیح زیاد نوشته شده.
     بیشتر کتابهای خطی سنتی تاریخی،  که برای ما مانده هیچکدام بروشنی تاریخ را نمیگویند،  همه آنها کم و بیش از روی یکدیگر کپی پیس شده اند،  و هیچ نوشته تاریخی روشنی ارائه نمیدهند،  فقط داستان مینویسند،  هیچ سند و مدرک برای نوشته های خود نیز نمیگویند.  فقط کافی است یکبار با دقت کتابهای سنتی تاریخ را خواند،  و در روشنی و سند و مدرک آن کتابها دقت نمود،  و هوش و دقت خود را آزمایش کرد.  از این کتابها برای آغاز تاریخ نویسی یا فلسفه تاریخ میتوان استفاده کرد نه بیشتر.
       بیرون آمدهای گرایشهای مختلف تاریخ سیستم آموزشی استعمار زده،  از گفته های هر شخصی سند میخواهند،  اما از نوشته های کتابهای سنتی تاریخ نویسی سند نمیخواهند.  عده ای همیشه سند و منبع گفتهای خودشان را هم کتابهای سنتی تاریخ نویسی میگویند.  کتابهای که هیچ روشنی از زمان خود ارائه نمیدهند،  در دروغ نامه هایی بنام کتاب تاریخ در تارنمای ارگ ایران در اینجا،  نمونه های زیادی نوشتم.
      ریشه های تاریخ نویسی استماری،  در تاریخ نویسیهای دینی و حکومتی و یهودی و انجمن سری یهود،  کلیسا و واتیکان و سربازان مسیح،  آنوسیها،  و حکومتهای مانند امپراتوری مقدس روم و اینقبیل است،  که هر کدام برای گفتن از حقانیت خود کلی تاریخ نویسی کردند.  سپس در دوران استعمار این کتیبه ها و کتابها را بنا به سلیقه و سبک کار استعماری پیاده کردند،  وقتی که یک تاریخ نویس درک و دانشی از تاریخ نویسی استعماری نداشته باشد،  نخواهد توانست مطلب نسبتاً درستی از تاریخ را بیان کند.
      در گذشته های کاغذ و وسایل نوشتن کمیاب و گران بود،  و استفاده از آنها فقط از عهده کسانی بر میآمد،  که وابسته بجایی،  مانند حکومتهای مقتدر و کلیسا و کنیسا و مساجد بزرگ و مرکزی بودند.  خود بخود افرادی در این جاها بودند،  و حق نوشتن داشتند،  که وابسته به اینها بودند.  معمولاً کتابهای سنتی تاریخی که بما رسیده،  شامل هزاران و حتی دهها هزار صفحه هستند،  یعنی اینکار با امکانات آن زمان از عهده یک نفر بر نمیآمد،  بلکه جمع زیادی در نوشتن آن کتاب دست داشتند.
      این کتابها در زمانها و مکانهای دور و طولانی از درک و بینش نویسندگان آنها نوشته شده اند،  و خود بخود با امکانات آنزمان میتواند خیلی اشکال ساز باشند.  منابع این کتابها معمولاً نقل قول و تاریخ شفاهی و روایی است،  که خود آنها هم بطور کلی دستخوش تغییرات فراوان ذهن انسانی هستند.  من برای نوشتن یک پست کمی پژوهی تارنمای ارگ ایران،  که کمتر از پنج صفحه میشود،  یک هفته وقت میگذارم،  با امکانات سریع نوشتن و تحقیق این زمان.
      همچنین همیشه باید اصل کتاب مورد نظر را پیدا کرد،  در کدام موزه است،  و اسناد موزه ای آنرا دید،  که تقلبی و جدید نباشد.  سپس دقت کرد در کجا و چرا آن کتاب باز نشر شده است،  هر پذیرفتن الکی برای آدمهای عادی است،  نه یک تاریخ دان.  یک موضوع خیلی مهم این است،  چون کتابهای سنتی تاریخی برای مقاصد حقانیت یک دین و حکومت نوشته اند،  همه دارای بار دینی و قومی است،  و آنها خطر قومیتی و دین و مذهبی در خود دارند.
      برای درست دانستن تاریخ،  ابتدا باید تاریخ نویسی استعمار را دانست،  سپس با تمام جوانب علم امروزی تاریخ را خواند و نوشت.  تکیه بر یک موضوع قدیمی،  بدون امکانات علمی انسانی و تاریخی و باستانشانسی  و آزمایشگاهی و غیره امروزی اشتباه است.  حتماً باید برای گفتن از تاریخ نوشته دیگران،  گفت در آن کتاب چنین نوشته،  و مهمتر از همه دانست هر شخص تاریخگو دیدگاه خود اوست نه رسمی،  حتی اگر سیستم آموزشی باشد.  تاریخ باید در فرهنگستان مستقل تاریخ ایران  در اینجا که نداریم تایید موقت شود،  نه توسط افراد.
#تاریخ_نویسی_استعماری تارنمای #ارگ_ایران, #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون نقدی بر یک کتاب تاریخ سنتی،  و یا یک کتاب علوم انسانی امروزی نوشته اید؟
ویژگی بنیادین نظام فرهنگی استعمار

پایه های علوم

      علم بر چند پایه قرار داد:  فلسفه،  نظری،  عملی،  تکمیلی.
      این تقسیم بندی را میتوان به اشکال مختلف هم بیان نمود،  ولی در نهایت همین است.  در زمینه ای علوم انسانی و تاریخ نویسی در ایران یک مشکل اساسی داریم،  و آنهم درهم کردن پایه های علم،  در هریک از علوم با یکدیگر است.  فلسفه و نظریه و عملی و تکمیلی،  در هر گرایش با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند.  یکی از اهداف اندیشکده علوم انسانی تفکیک پایه علوم است،  نه تفکیک عملکرد آنها،  زیرا این علوم با یکدیگر در تمام زمینه های پایه کارایی دارند.
   فلسفه ــ  آغاز هر علم است،  درباره آن علم ناشناخته داستان میگویند و فلسفه بافی و پرسش و مشورت مینمایند،  و حتی میترسند.
   نظریه ــ  بعد از فلسفه در هر علم،  عده ای که در دانش و بینش بالاتر از عادی جامعه هستند،  بخشهای از آنرا نظریه میکنند.
   عملی ــ  سپس اشخاص و یا ارگانهایی که توانایی دارند،  نظریه را به مرحله عملی بنا به شرایط کار علمی عملی هر دوران زیستی خودشان میرسانند.
   تکمیلی ــ  در نهایت و با تجربه ای که از سه مرحله قبلی بدست آمده،  نتیجه را در طرحی و تزی بعنوان تکمیلی تایید موقت میکنند.
   ــ  توجه هر کدام از مراحل بالا بنا به شرایط سواد،  در ساختارهای تاریخی اجتماع زمان اجرا متفاوت است،  و تقسیم بندیهای مختلف دارد،  مانند مرحله های اولیه و دومی و غیره.
   پرسش از عموم:  نظر شما برای تقسیم بندیهای پایه علم،  بویژه برای تاریخ چیست؟
ویژگی بنیادین نظام فرهنگی استعمار
تندیس مولانا
ویژگی بنیادین نظام فرهنگی استعمار نوعی فرهنگ و تاریخنگاری با سوابق و ریشه های پر نفوذ در تاریخ نویسی
تصویر تندیس مولانا در دوشنبه تاجیکستان،  عکس شماره 9704.
      اول فرودین  7022 گاهشمار ایرانی تارنمای ارگ ایران،  برابر 1401 هجری خورشیدی،  تندیس مولانا در قلب کشور همسایه پایتخت تاجیکستان رونمایی شد.  همزمان با ممنوعیت مراسم نوروز و جشن گل سرخ در زادگاه جلال الدین محمد بلخی و حذف واژه‌های فارسی از سوی طالبان در افغانستان،  تندیس بزرگ مولانا در پایتخت تاجیکستان رونمایی شد.
      گویند مولانا در ۱۲۰۷ میلادی در بلخ زاده شد،  و در ۱۲۷۳ در قونیه درگذشت.  همیشه تاریخ اگر دشمنانی در مقابل فرهنگ و تمدن ایران ایستادند،  در جای دیگر رشد و تکامل تمدن و فرهنگ ایرانی ادامه پیدا کرد،  ایران بزرگ همیشه تاریخ بوده و بهتر هم خواهد بود. #مولانا, #ارگ_ایران, #تندیس_مولانا
 ……………
   برچسبها:  ویژگی بنیادین, نظام فرهنگی, فرهنگی استعمار, شناخت ریشه, تاریخ نویسی, تاریخ استعماری, تاریخنگاری استعماری, پایه علوم.
   هشتگها:  #تاریخنگاری_استعماری.
…………
ویژگی بنیادین نظام فرهنگی استعمار
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
یک امپراتوری که مجموعه ‌ای از قلمروهای چند ملیتی بود، و بدلیل ذات دینی و حاکمیتی و رزمی خود، که ترکیبی از قدرت شاه ها و جنگجویان و روحانیان بود. آنها خود را مقدس نامیدند، تا بتوانند مردم را اغفال کنند. این امپراتوری از قرون وسطی تا انقراض اسمی در سال ۱۸۰۶ بر بخش ‌هایی از اروپای غربی و مرکزی فرمان راند. مشروح و نوشته های روی عکسها همراه با مطالب دیگر این امپراتوری در لینک  http://www.arq.ir/1476
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.