Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

جریان فراروایت در ادبیات ایران هر کدام از علوم دارای یک روایت هستند،  که در درون خود بی شمار روایت ریز و درشت دارند.  جریان فراروایت

جریان فراروایت در ادبیات ایران

      جریان فراروایت در ادبیات ایران هر کدام از علوم دارای یک روایت هستند،  که در درون خود بی شمار روایت ریز و درشت دارند.  جریان فراروایت قبل از هر چیز انسان را یک روایت می داند،  که تمام روایتها در درون آن شکل گرفته اند،  و هر کدام در راه تحول خود پیش میروند.  ادبیات نیز از نظر این جریان یک روایت است،  که در سطوح مختلف درون روایتی میتوان در آن به فراروایت رسید.  یعنی اگر شعر و داستان هر کدام یک روایت هستند،  فراروایت حاصل همراهی و سهمی است،  که این روایت ها از هم دارند،  که در نهایت به مخلوط وارگی از هم میرسند و گونه فراروایت را شکل میدهند.  در ادامه نمونه آثاری در این زمینه از صفحه رسمی این جریان در فضای مجازی انتخاب کرده ایم که در اختیار شما علاقه مندان گذاشته خواهد شد.
 
https://t.me/fararavayat
جریان فراروایت در ادبیات ایران
تصویر از کانال تلگرام جریان فراروایت،  عکس شماره 9311.
جریان فراروایت در ادبیات ایران
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
این برگه بشماره 1380 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد . . .
جریان فراروایت در ادبیات ایران

داستانک فراروایت

برخی از نویسندگان جریان فراروایت
میثم رجبی
جریان فراروایت در ادبیات ایران

مردی به وقت پیاده رو

ایستاده ها
دیروز فصل مردگی
برای کودکان کار
جریان فراروایت در ادبیات ایران
 
کتاب دیوارهای ناتمام
جریان فراروایت در ادبیات ایران
اندازه یک فانوس روشنی می خواهم
اندازه یک فانوس روشنی می خواهم
تصویر کتاب اندازه یک فانوس روشنی می خواهم،  عکس شماره 9376.
      مجموعه فراروایت،  به قلم:  آوا خورشیدی،  با مقدمه استاد میثم رجبی،  انتشارات:  مختومقلی فراغی در شهر گرگان.