Skip to main content
پژوهشکده اینترنتی وبسایت ارگ ایران
پیش نویس
     پژوهشکده اینترنتی وبسایت ارگ ایران این صفحه بمنظور گرد آوری جمعی اشخاص متخصص و وارد،  برای تحقیق های بنیادی و استراتژیک مورد نیاز ایران است.  از جمله کار ها،  یافتن موارد مورد نیاز برای ادامه حیات ایران،  طرح نویسی و جمع بندی های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و مهندسی،  و انتشار گسترده آن مورد،  همراه با معرفی به مقامات مربوطه.  یکی از موضوع های مهم در این پژوهشکده،  حذف نام ها در این کار است،  زیرا کل برنامه در ردیف های مهم آینده بینی ایران قرار دارد،  و نباید پوشش شخصی بخود بگیرند.
 
پژوهشکده وبسایت ارگ ایران
"نباید و نباید همیشه چرخ را از ابتدا اختراع کرد"
پژوهشکده وبسایت ارگ ایران
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره ۱۶۱۰.
برگه شماره ۲۰۲ بهار۱۳۹۰ پیوست فنی و مهندسی و اداری در ایران است.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
پژوهشکده وبسایت ارگ ایران
 جهت دسترسی به مطالب،  در ردیف های فهرست زیر کلیک کنید
پژوهشکده وبسایت ارگ ایران 
پژوهشکده اینترنتی طرح های استراتژیک
 
این صفحه بزودی کامل پست می شود
پژوهشکده اینترنتی وبسایت ارگ ایران
مستندهای مربوط
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.