Skip to main content
پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم هنوز ادامه دارد اما نه برای ما بلکه برای انتقام تاریخی این پیروزی از ایرانیها توسط غربیها.  در طول تاریخ استعمارگران هرگز نتوانستند به ایران و ایرانی پیروز شوند،  برای همین همیشه طرحها و نقشه های موذیانه برای ایران پیاده کردند تا بتوانند ایران و ایرانی را برای همیشه شکست دهند و نابود کنند.

پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم

پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم
   تصویر پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم،  مالک فعلی اثر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،  عکس شماره 3701.
 این برگه بشماره 1430 پیوست لینک زیر است:
پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره 1616.
پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم

نبرد اِدِسا

      نبرد اِدِسا بخشی از جنگهای ایران و روم بود،  که در سال ۲۶۰ میلادی بین شاپور یکم،  شاهنشاه ساسانی و والرین امپراتور روم در مکانی به نام ادسا در ترکیه امروزی روی داد.  پانزده سال پس از آخرین جنگ ایران و روم،  رومیها به فرماندهی امپراتور جدید خود،  والریانوس،  که پیر و شکسته بود،  به جنگ با ساسانیان آمدند،  ولی سپاهیان ساسانی آنان را محاصره کرده،  والرین و بسیاری از افسران ارشد او کشته شده یا به اسارت درآمدند.
پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم
پیروزی شاپور بر امپراتوران روم
      سنگ ‌نگاره پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم یکی از آثار بازمانده از دوره ساسانی،  در محوطه نقش رستم است.  این نگاره در ده متری شرق آرامگاه داریوش بزرگ بر سینه صخره ‌ای تراشیده شده،  طول حدود ۱۱ متر و عرض ۵ متر است.
      در این نقش شاپور اول رو به چپ می‌نگرد،  و گیسوی افشان و پشت سر ریخته و ریش مجعدِ از حلقه گذرانده دارد.  گردنبندی حلقه حلقه‌ بر گردن افکنده،  و گوشواره از گوش آویخته ‌است.  جامه وی نیم‌ تنه‌ تنگ و پرچین و کمردار،  بر روی ساق شلوار چین خورده.  ردائی در جلو سینه با دو حلقه به هم وصل است،  و در پشت افشان به دست باد سپرده شده.  دیهیم روی تاج نوارهای بلند و پرچین دارد،  که به پشت افتاده و افشان شده ‌است.
      شاپور را از روی سکه ‌هایش و مجسمه‌ اش در غار شاپور کازرون و نقشش بر جامی نقره‌ای می‌شناسیم،  و می‌دانیم تاجی کنگره دار بر سر می‌گذارده ‌است.  در اینجا وی را با همان تاج و گوی بزرگ شاهنشاهی می‌بینیم،  که به صورت بسیار برجسته کنده‌ کاری شده‌ است.
پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم
سنگ ‌نگاره پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم،  عکس شماره 6268.
      در صحنه پیروزی شاپور یکم بر والریانوس،  در زیر شکم اسب شاه کتیبه‌ ای به زبان یونانی در پنج سطر دیده می‌شود.  به احتمال قوی تحریرهای پهلوی و پارتی این کتیبه که احتمالاً بر روی شکم اسب شاه بوده،  از میان رفته ‌است.  کتیبه یونانی نیز آسیب دیده ‌است.  مضمون آن عیناً مانند مضمون کتیبه این شاه در نقش رجب است،  که در آن نام و عنوان و نسب شاه ذکر شده ‌است.
      شمشیر راست و بلند شاپور در نیام است،  و وی دست چپ را بر دسته آن نهاده،  و دست راست را دراز کرده،  مچ در آستین نهفته یک رومی بر پای ایستاده را گرفته‌ است.  اسب شاپور زین و برگ آراسته دارد، و دمش گره خورده،  نوار بلند و پرچین و شکنی از آن آویخته‌ است.  کفل‌بند و سینه‌بند اسب دارای حلقه آرایشی گل مانند بسیار بزرگی می‌باشد،  و یال آن نیز آراسته‌ است.
       گمپوله بزرگی از زین به میان پاهای آن آویخته‌ است،  که چین و شکن آن به خوبی پیدا میباشد.  شاهنشاه راست و مردانه روی زین نشسته،  و وقار شاهانه‌ به خوبی مجسم است.  اسب نیز اندازه‌ای تقریباً طبیعی دارد،  و دست راست را خم کرده،  و حالت درنگ به خود گرفته ‌است.  پیش روی اسب مردی در جامه رومی زانوی چپ را بر زمین نهاده‌ است،  و زانوی راست را خم ساخته،  و دستها را به حالت التماس به جانب شاهنشاه دراز کرده‌ است،  به طوری‌که دست چپش زانوی راست اسب شاهنشاه را لمس میکند.
      این شخص میان سال است،  و ریش کوتاه و مجعدی دارد،  و جامه‌ ردای امپراتوری رومی (توگا) است.  بر سرش تاجی از برگ درخت غار دیده می‌شود،  که مانند دیهیم امپراتوری است،  که بر سر می گذاشتند.  وی کت آستین ‌داری را که تا زانوانش می‌رسد را پوشیده ‌است،  و شمشیر نیام شده‌ به کمر آویخته،  که دسته‌اش حالت صلیب دارد.
      کنار این رومی زانو زده،  یک نفر دیگر ایستاده ‌است،  که رو به شاهنشاه دارد و بی‌ریش است. اما دیهیمی از برگ غار بر سر دارد و نوار کوچکی پشت سرش افشان شده ‌است، و جامه ‌اش مانند رومی زانو زده‌ است.  شمشیر از کمر آویخته،  و دستش در آستین سر دوخته مخفی گردیده،  و مچ چپش را شاپور گرفته ‌است.  هر دوی این افراد رومی هستند،  و از ردای امپراتوری و تاج برگ غار آنها پیداست،  که امپراتور هستند.
پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم

نقش‌ برجسته پیروزی دارابگرد

پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم
تصویر نقش‌ برجسته دارابگرد،  ۹٫۱۰ در ۵٫۴۰ متر،  عکس شماره 6269.
      در چهار کیلومتری جنوب داراب،  در دامنه کوهی به نام پهنا،  نقش‌ برجسته‌ای از دوران ساسانیان وجود دارد.  در این نقش شاپور یکم سوار بر اسب در میان سنگ ‌نگاره به گونه تمام ‌رخ دیده میشود،  و سه امپراتور رومی در جلوی او قرار دارند.  این نگاره در بالای چشمه آب و برکه‌ای پر از نی قرار دارد.
      در این نگاره شاپور تاجی شبیه تاج پدرش اردشیر اول بر سر دارد.  دست چپ شاپور بر سر والرین است،  و در دست راستش چیزی مسطح و چهارگوش دارد.  اسب به زیبایی تمام توسط هنرمند حجاری شده‌،  زیر پای اسب گوردیان سوم افتاده.  پشت سر شاپور هجده شخص بلند پایه ایرانی ایستاده‌اند.  سمت راست شاه یعنی مقابل او،  رومیها هستند،  که با نگرانی به شاپور نگاه می‌کنند.  قیصر دیگری به سوی شاپور می‌شتابد،  و دستهای خود را ملتمسانه به سوی شاپور دراز کرده،  فیلیپ عرب است،  که پس از مرگ گوردیان،  صلح را به مبلغ نیم میلیون دینار از شاپور خریداری کرد.
پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم

نگاره پیروزی خان تختی

پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم
تصویر سنگ نگاره پیروزی خان تختی،  عکس شماره 6272.
      در کیلومتر ۱۵جاده سلماس به ارومیه در نزدیکی روستای خان‌ تختی و روی کوه پیرچاووش واقع شده،  سوار سمت چپ اردشیر اول است و سوار سمت راست شاپور اول ساسانی،  که در مقام ولیعهدی است،  و تاجی همانند پدرش دارد.
      این نقش برجسته یادگار یکی از پیروزیهای ایرانیان  بر رومیان است،  و در آن اردشیر پادشاه ساسانی و ولیعهدش شاپور اول تصویر شده است،  که در بازگشت از فتح ارمنستان و غلبه بر سپاهیان روم،  عده ای  از حکمرانان محلی برای نشان دادن حسن نیت خود هدایایی را به او تقدیم می کنند.
      دو سواره و دو نفر پیاده مجموعه نقوش این حکاکی همراه با نمادهای امپراطوری ساسانی را تشکیل می دهند،  که بر اساس اسناد تاریخی این سواره ها اردشیر و پسرش هستند.  از چپ به راست:  نجیب ‌زاده ارمنی در حال هدیه دادن به اردشیر بابکان،  اردشیر سوار بر اسب.  
      این اثر تاریخی و ارزشمند در سال 1347 به شماره 161 به عنوان یکی از آثار ارزشمند آذربایجان غربی در فهرست ملی کشور به ثبت رسیده است.
   مهم:  باید خیلی مراقب این سنگنگاره ها بود،  شکست خوردههای تاریخی از ایران،  هر آن مزدورانی مانند داعش را می فرستند،  تا آنها را تخریب کنند،  همانگونه که در سوریه و عراق آثار اشکانی را تخریب کردند.
پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم
ادامه نبرد تاریخی
       شاید تاکنون به موضوع مهم جنگهای تاریخی ایران و روم فکر و دقت نکرده باشید،  این جنگها هرگز به تاریخ سپرده نشده و همچنان ادامه دارد.  در طول تاریخ بویژه از دوره پیدایش استعمار بیشتر و بیشتر نمایان شد،  در داستانهای دروغی حمله این و آن به ایران،  و ضعیف و ناچیز شمردن ایرانیها روی کاغذ.  دشمنی با ایران و ایرانی تاکنون با انواع ترفندهای سیاسی کاریها علیه ایران،  و تحریم و غیره خود را نشان می دهد.
      کاش می توانستم واضحتر و با توضیح بیشتر بنویسم،  در هرصورت ادامه نبرد تاریخی را باید جدی گرفت،  و در این باره دانش و بینش خود را بالا ببریم،  و اغفال ترفندهای گوناگون که بخورد ما می دهند نشویم،  برای آینده ای نوین ایران لازم است،  سادگی و زود باوری در تاریخ را کنار گذاشت.
پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم
   نمودار رشد اقتصادی کشورهای جهان،  که همیشه جای ایران بخاطر همان دشمنیهای تاریخی خالی است،  به هر ترفند و زرنگی نمی گذارند ایران در آن جایی داشته باشد.  طرحهای استعمار و امپریالیسم در راستای ادامه نبرد تاریخی غرب با ایران است.  عکس شماره 9309.
پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم
   نقشه های ایران باستان که از حدود یک قرن پیش تولید شده همیشه جای شبه جزیره عربستان بویژه کشور عربستان خالی است،  که از مهمترین ترفندهای تاریخ نویسی استعماری در راستای ادامه نبرد تاریخی غرب با ایران است.  عکس شماره 9604.
……………
   برچسبها:  پیروزی شاپور, امپراتورهای روم, نقش‌ برجسته, پیروزی دارابگرد, نگاره پیروزی, خان تختی, ادامه نبرد, نبرد تاریخی.
   هشتگها:  #پیروزی_شاپور, #امپراتورهای_روم, #نقش_برجسته, #پیروزی_دارابگرد, #نگاره_پیروزی, #خان_تختی, #ادامه_نبرد, #نبرد_تاریخی.
 
………….
پیروزی شاپور بر امپراتورهای روم
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
یوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن برجسته‌ترین یادگار شاهنشاهی ساسانیان، در تیسفون واقع در کشور عراق کنونی است. این ایوان با عرض ۲۵ متر پس از پل گاومیشان در ایران، عریض‌ترین طاق معماری باستان است. بلندی آن ۳۷ متر و پهنای نزدیک به ۵۰ متر دارد. بر بالای این طاق، زمانی یک دیواری به بلندی ۷ متر وجود داشت. همیشه زیبایی و عظمت این کاخ مورد توجه و حیرت شاعران و جهانگردان و تاریخ‌نگاران بود. مشروح در  http://arq.ir/145
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.