Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

 مقاله زیر توسط یک علاقمند به تاریخ ایران ارسال شده است،  امیدوارم عزیزان علاقمند به گرایش های مختلف تاریخ،  در موارد مورد نظر و تخصص خودشان بنویسند.  مقالات ارسالی عزیزان پژوهشگر منتشر شده در ارگ ایران،  دانش این عزیزان است،  و درصورتیکه با دانش ارائه شده در ارگ ایران تفاوت داشته باشد،  دلیل بر تأیید یا رد آن نیست،  فقط امانت داری می کنیم،  و با تقاضای آن عزیزان منتشر می نماییم.  پرسشها و شبهات مربوطه را نیز خود این عزیزان لطف می کنند و پاسخ می دهند.

بررسی جدید گاهشماری تاریخ

بررسی جدید گاهشماری تاریخ
تصویر تقویم ارگ ایران،  در اینجا،  عکس شماره 2122.
بررسی جدید گاهشماری تاریخ  برگه شماره 1103

مقاله در مورد تاریخ و ثبت نشدن ۴۲ سال

لطفا بررسی و بازپخش کنید،  و تاریخ صحیح ایران و جهان را نمایش دهید.
موضوع = تاریخ و ثبت نشدن ۴۲ سال از تاریخ ایران و جهان.
فرستنده = مهرداد خیراندیش.
      لطفاً انتشار کنید،  چون هیچ کجا مقاله را ثبت یا پیگیری نمیکند،  تنها طرح های جنبه تولید و کارآفرینی را پیگیری میکنند.  مابقی پژوهشگاهها هم این مقاله را در سایت ثبت میکنند،  و قرار میدهند،  اصلا اهمیتی به تاریخ و سال میلادی و دستکاری تاریخ نمیدهند،  و پژوهش نمیکنند تا بدانند چه بلایی بر سر تاریخ آمده.  حتی اکثر جاها و پژوهشکده های تاریخ و فرهنگ هم تماس گرفتم اصلا جواب تماس نمیدهند.
به نام خدا
      گفته شده سلسله ساسانیان در سال ۶۳۳ میلادی توسط تازیان مسلمان مورد هجوم قرار گرفته و منحل شده و ایران مسلمان شده،  و زمان حمله اعراب مصادف با ۱۲هجری قمری که مصادف با ۶۳۳ میلادی بوده،  اگر اینچنین بود الان ۱۴۳۸هجری قمری هستیم پس اعراب ۱۴۲۶ سال پیش مساوی با ۶۳۳ میلادی به ایران حمله کردند،  پس ۱۴۲۶سال پیش به اضافه ۶۳۳ میلادی مجموعش میشود ۲۰۵۹ میلادی. در حالی که الان ما ۲۰۱۷ میلادی هستیم،  و این یعنی ۴۲سال از تاریخ مشخص نیست.
      مورخان رومی اذعان دارند پس از اشکانیان سلسله ساسانیان ۲۲۴میلادی تا ۶۳۳ حکومت کرده و با رومیان در جنگ و همسایگی بودند اگر به اذعان آنها ساسانیان ۴۰۰ سال حکومت کردند،  پس این ۴۲سال چه شده درصورتی که ثبت کرده اند.  سلسله ساسانیان در این سالها مورد هجوم تازیان اعراب واقع شده،  و خود رومیان هم پس از چند سال توسط مسلمانان تا استانبول مورد هجوم قرارگرفتند،  و بعدها آفریقا و از آفریقا اسپانیا.
      اگر چنین باشد و سلسله ساسانیان ۱۴۲۶ سال پیش مورد هجوم قرارگرفته،  سلسله ساسانیان مطمئنا در سال ۵۹۱ میلادی مورد هجوم قرارگرفته اند،  و ۴۰۰سال عمر ساسانیان برمیگردد به ۱۹۱ میلادی نه ۲۲۴میلادی،  که ثبت شده و بدتر از آن به گواه رومیان اشکانیان  ۴۷۰ سال حکومت کردند،  و بزرگترین سلاطین بودند و لشکری رومی بالغ بر ۲۰ برابر  خود را نابود کردند،  از ۲۹۲ سال قبل میلاد شروع به حکومت کردند،  و در سال ۱۹۱ میلادی توسط ساسانیان منحل شدند.
      پس اینچنین باشد سلسله سلوکیان که به گواه رومیان که بعدها سلسله سلوکیان نابود کردند ۶۰ سال بر ایران حکومت کردند یعنی از سال ۳۲۰ تا ۶۴ قبل میلاد.  پس چگونه توانستند از سال ۳۳۰ قبل میلاد که هخامنشیان ساقط شدند ۶۰ سال حکومت کنند،  درحالی که سلسله اشکانیان ۲۹۲ سال قبل میلاد بنیان گذاشته شده یعنی اینگونه ۳۸ سال حکومت کردند،  چگونه ۳۸ سال درحالی که رومیان و سلوکیان تاکید بر ۶۰ سال حکومت بر ایران توسط سلوکیان دارند.
      یعنی از سال ۳۲۰ تا ۲۶۰ قبل میلاد حکومت کردند،  به مدت ۶۰ بر ایران.  اگر این چنین است پس سلسله هخامنشان ۴۲ سال زودتر منحل شده یعنی در سال ۳۷۲ قبل از میلادی منحل شده تا سلسله سلوکیان بتوانند ۶۰ سال بر ایران حکومت کنند و ۲۵۶ سال بر لیدی یا ترکیه امروزی بنا به گواه رومیان ۲۵۶ سال سلوکیان حکومت کردند،  پس غیر از این نباید باشد و اگر چنین باشد الکساندر مقدونی د رسال ۳۳۰ میلادی با کی میجنگیده با سلوکیان یا هخامنشیانی که وجود نداشته،  که این دروغ است،  در این سال جنگیده باشد.
      از طرفی مورخان رومی که همسایه یونان بودند زمان تولد و حمله اسکندر چنین نقل و ثبت کردند،  پس چطور چنین امکانی وجود دارد،  مگر اینکه سلسله هخامنشیان ۴۲ سال دیرتر ساقط شده باشه یعنی ۲۸۸ سال قبل میلاد،  که اسکندر در سال ۳۳۰ به آنها حمله کرده ولی کامل هخامنشیان را از بین نبرده بعد از مرگش سلسله سلوکیان در سال ۳۲۰ میلادی تاسیس و با هخامنشیان همسایه و تا سال ۶۴ قبل میلاد توسط رومیان ازبین رفته.
      این امکان هست که سلسله سلوکیان سال ۳۷۲ قبل میلاد بوجود آمده و سلسله هخامنشیان با توجه به کتیبه تاریخی سنگ ها و ساختمان های باستانی تا سال ۳۳۰ پابرجا بوده و اسکندر مقدونی سلسله هخامنشیان را منحل نکرده باشد،  بلکه اشکانیان یا پارتیان در سال ۲۹۰ میلادی حکومت از هخامنشان گرفتند،  و آنها را منحل کردند و سلوکیان پس از مرگ اسکندر بر ترکیه فعلی یا لیدی و انطاکیه و بابل حکومت کردند،  به مدت ۲۵۶ سال. یعنی سال ۳۸۰ قبل میلاد حمله کرده باشه و سلسله هخامنشیان نتوانسته فتح کند، و در بابل اسکندر مرده و سلسله هخامنشیان در سال ۳۳۰ میلاد وجود داشته.
      از طرفی نمیتوان زمان تولد الکساندر غیر واقعی دانست چون یونان با روم همسایه بوده و ارتباط سیاسی داشته و اینکه در سال ۳۳۳ الکساندر حمله کرده ولی زمان سقوط سلسله هخامنشیان را ۴۲ سال زودتر ثبت کردند درحالی که ۲۸۰ قبل میلاد بوده نه ۳۳۰ قبل میلاد چون در سال ۳۲۴ قبل میلاد اسکندر مرده.
      یا اینکه سال میلاد ۴۲ سال دیرتر ثبت و حساب شده یا در حساب آن ۴۲ سال حذف شده چون روزشمار دقیق وجود نداشته که الان ۲۰۵۹ هستیم و سلسله ساسانیان ۴۲ سال بیشتر یعنی از۱۹۱ میلادی حکومت کردند،  و  با این حساب سلسله اشکانیان هم ۴۲ سال از تاریخش توسط مورخین دیرتر ثبت شده اگه ۴۲ سال میلاد دیر ثبت شده باشه به همان میزان ۴۲ سال از قبل از میلاد حساب نشده یا عقب افتاده پس اشکانیان که ۲۵۰ قبل میلاد شروع به حکومت کردند مطمئنا ۴۲ سال تاریخش نسبت به میلادی دیرتر ثبت شده و ۴۲سال در زمان ساسانیان نسبت به میلادی پس مجموع  حدود ۸۴ سال تاریخ ثبت نشده و سلسله اشکانیان درصورتی که سال میلادی ۴۲ سال جلو ثبت شده باشد حدود ۸۴ سال زودتر زمان تشکیلش ثبت شده یعنی ۲۵۰ قبل میلاد با ۸۴ میشود ۳۳۴ سال قبل از میلاد یعنی ۱۱سال قبل از مرگ الکساندر مقدونی.
      که اسکندر سال۳۲۳ قبل از میلاد ۱۱ سال پس از تشکیل سلسله اشکانیان در عراق امروزی مرده و اشکانیان بر ایران و سلوکیان بر انطاکیه و بابل یا موصل امروزی حکومت میکردند. چون ۴۲ سال میلاد دقیق ثبت نشده بخاطر این سلسله ساسانیان نسبت به میلادی فعلی ۴۲ سال دیرتر در تاریخ رومیان ثبت شده درصورتی که ۴۲ سال بیشتر حکومت کرده یعنی از ۱۸۰ میلادی تا ۶۳۳ میلاد ساسانیان ۴۴۲ سال حکومت و سلسله اشکانیان نسبت به سال میلاد ۴۷۰ سال حکومت برمیگردد به ۲۹۲ سال قبل از میلاد که ۴۷۰سال حکومت صورت گرفته باشد چون میلاد با سال ایران ۴۲ سال دیرتر ثبت شده حکومت اشکانیان هم ۴۲ سال از آن حذف و ۵۱۲ سال  را ۴۷۰ حساب شده که ۳۳۴ ابتدا آغاز سلسله اشکانیان بوده.
      مثلا یک خطکش حساب کنید صفر تا ۱۰۰ را حساب کنید ۴۲ جلو بیندازیم چه میشود درصورتی که عمر من ۲۰ باشد ۲۰ سال تولد و عمر من ۴۲ تا جلو رود چه میشود آیا من ۲۰ ساله ام یا ۶۲ درصورتی که عمر من ۲۰ است ۴۲ ابتدا حذف میشود و برای اینکه ۶۲ ساله شوم ۴۲ انتها اضافه شده مجموع آن ۸۴ میشود.  اثرش ۲ برابر ۴۲ از ابتدای تاریخ حذف شده ۴۲ به انتها اضافه شده.
      مسئله اینه که ۴۲ تا اول که حذف شده در شمارش بعدی حساب نمیشود.  یا من ۵ ساله ام ۱ سال جلو میاندازند تولدم آیا ۶ سال حساب میشود نه همان ۵سال میشود میگویند ۱ سال دیگه زندگی کنم ۶ میشوم ولی ۱ سال دیگه ۷ میشوم ۱ سال قبل و ۱ سال جلو حذف شده ۷ ساله شدم سن من سابقه ام ۱ سال جلو انداخته مرا ۱ سال پیرتر کرده گفته ۵ ساله ای ۱ سال جوانی مرا حساب نکردند درعوض با جلو انداختن تولدم ۱ سال پیرترم کردند و گفته اند ۱ سال دیگر بگذرد ۶ ساله میشوم درصورتی که ۷ ساله میشوم ۲ سال اضافه میشود نه ۱ سال.
      از نظر اعراب و روم سالشان درسته از نظر ما سال ما را مطابق با سال آریا مهر یا هخامنشیان ثبت نشده با این ۲ تاریخ. مارا ۲ سال جوانتر کردند درصورتی که ۲ سال پیرتریم و ۲ سال زودتر متولد شدیم، و خودشان که جوانترند پیر کردند. میتوان گفت اسکندر همان اسکندر اشکانی است که در فرهنگ لغت فارسی اسکندر نه سکندر به معنای به سر درآمدن  یا با سر به زمین آمدن یا ورزش تکنو امروزی به طرف میگفتند سکندر یا اسکندر.
      در واقع اینطور بگویم ۴۲ سال میلاد حساب نشده تاثیر کاهش حکومت در هر دو سلسله گذاشته. یعنی ۴۴۲ سال حکومت ساسانیان ۴۰۰ حساب شده و ۵۱۲ سال اشکانیان ۴۷۰ حساب کردند. همانطور که ۴۲سال بعد از میلاد حساب نشده قبل از آن هم ۴۲ سال حساب نشده.
      از طرفی بر مبنای خطکش حساب کنیم الان ۲۰۱۷ هستیم ۱۴۲۶ سال پیش ساسانیان از بین رفتند ۴۱۳ سال عمر کردند شده ۱۸۳۹ سال پیش ابتدای حکومت ساسانیان یعنی۱۸۱میلاد مسیح و ۴۷۰ سال حکومت اشکانیان آغازش  ۲۹۲ قبل میلاد است و الان چون ۲۰۵۹ میلادی هستیم ۴۲ سال به از ابتدای اشکانیان کم شده چون ۴۲ سال میلاد نسبت به تاریخ آریا مهر جلو انداخته شده پس اشکانیان ۳۳۳ سال قبل میلاد حکومتشان ایجاد شده و سلسله اشکانیان قبل و بعد میلاد پابرجا بوده و یا از طرف دیگر ممکنه زمان سقوط هخامنشیان ۴۲ سال زودتر ثبت شده باشد هخامنشیان هم ۲۹۰ قبل از میلاد منحل شده نه ۳۳۰ قبل از میلاد.
      از آنجایی که سال یونان با رومیان یکی بوده پس نمیتوان گفت که اسکندر دیرتر حمله کرده تنها سال رومیان با ایران باستان تطابقت ندارد که سلسله های اشکانیان و ساسانیان ۴۲ سال آغاز حکومتشان دیرتر نسبت به سال میلادی جلو افتاده است و دیرتر ثبت شده.
      اول ۴۲ سال بخاطر میلاد جلو انداخته شدیم پس ۴۰۰ ساسانیان ۴۴۲ بوده یعنی از سال ۱۸۰میلیادی ساسانیان حکومت گرفتن و ۴۷۰ اشکانیان. سال ۱۴۲۶ هجری قمری ساسانیان ساقط شدن الان ما ۲۰۱۷ منهای ۱۴۲۶ میشه ۵۹۱ میلاد نه ۶۳۳میلاد و ۴۲ سال از تاریخ هم که جلوییم جمع کنیم میشود ۸۴ سال ۱۴۲۶ مسلمانان با ۶۳۳ ساسانیان میشود ۲۰۵۹ بدون در نظر گرفتن این ۴۲ سال که مصادف با ایران ثبت نشده که میشود ۲۱۰۱. این ۴۲ سال با ۱۴۲۶ و ۶۳۳ میلاد ساسانیان جمع کن میشه ۲۱۰۱ میلادی هستیم نه ۲۰۵۹.
دلیل قطعی ۸۴ سال ثبت نشدن تاریخ
      ۸۴ سال تاریخ ایران نسبت به میلاد مصادف میلادی اش ثبت نشده اول ۴۲سال بخاطر میلاد جلو انداخته شدیم پس ۴۰۰ ساسانیان ۴۴۲ بوده یعنی از سال ۱۸۰میلیادی ساسانیان حکومت گرفتن و ۴۷۰ اشکانیان. سال ۱۴۲۶ هجری قمری ساسانیان ساقط شدن الان ما ۲۰۱۷ منهای ۱۴۲۶ میشه ۵۹۱ میلاد نه ۶۳۳ میلاد و برحسب ۲۰۱۷ میلادی حساب کردیم  نه ۲۰۵۹ پس ۴۲ سال ۲۰۵۹ میلاد چه میشود ۴۲ سال از تاریخ که الان ۲۰۵۹ هستیم،  هم  جلوییم جمع کنیم میشود ۸۴ سال ثبت نشده.
      ۱۴۲۶ مسلمانان با ۶۳۳ ساسانیان میشود ۲۰۵۹ بدون در نظر گرفتن این ۴۲ سال که مصادف با ایران ثبت نشده که میشود ۲۱۰۱. این ۴۲سال با ۱۴۲۶ و ۶۳۳ میلاد ساسانیان جمع کن میشه ۲۱۰۱ میلادی هستیم نه ۲۰۵۹.
پایان، مهرداد خیراندیش،  دی ۱۳۹۶
بررسی جدید گاهشماری تاریخ
   نظر انوش راوید:  درباره گاهشماری موارد تاریخی فوق لطف نمایید نظر دهید،  البته در بخش های مختلف ارگ ایران از اشکال های گاهشماری تاریخی نوشته ایم.
بررسی جدید گاهشماری تاریخ
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.