Skip to main content

تاریخ آرم و نشان های ایرانی

     تاریخ آرم و نشان های ایرانی برای اینکه تاریخ را بدرستی متوجه شد و بتوان پیگیری علمی نمود دانستن درباره آرمها و نشانه های دوران های تاریخی بسیار مهم است.  دانش این مورد در ایران خیلی کم است،  و گاه هرچه خواسته اند درباره آرمها و نشان های تاریخی نوشته اند،  بدون اینکه تحقیق و تحلیل های علمی داشته باشند.  در این صفحه دید جدیدی از بررسی ریشه ای آرمها و نشان های تاریخی ایران می نویسم،  و یمرور ادامه می دهم.
تاریخ آرم و نشان های ایرانی
   تصویر انوش راوید در مقبره شیخ حیدر،  مشکین شهر ۱۳۹۲،  مشروح در اینجا،  عکس شماره ۳۴۵۴.
تاریخ آرم و نشان های ایرانی
لوگو تاریخ را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  عکس شماره ۱۶۱۸.
 صفحه 280 پیوست تاریخ ایران است.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
تاریخ آرم و نشان های ایرانی

واژه و نگاره فروهر

      یکی از مهمترین آرمها و نشانها در ایران فروهر است،  ابتدا نگاره فروهر در تمدن کهن جی پایه گذاری شد.  در بسیاری از آثار تمدن کهن جی نیم تنه مرد و زن که بر بال یا حیوانی قرار گرفته است،  دیده می شود،  به مطالب و عکسها در اینجا مراجعه شود.  مردم تمدن جی دریانوردان بنامی بودند،  و به بسیاری از جاهای دنیا رفته اند،  که در صفحات مختلف وبلاگ توضیح نوشته ام.  آنها بمنظور دریا نوردی از ستارگان استفاده می کردند،  که به این ترتیب می توانستند راه های طولانی را در دریاها طی کنند.  یکی از مهمترین ستارگان  صورت فلکی ماکیان بود،  (توضیح در پائین همین صفحه)،  این صورت فلکی را با سر و بال عقاب نشان می دادند،  و آنها این نشان را با خود به مصر و دیگر نقاط بردند.  در ظرف کشف شده تمدن کهن جی،  نیم تنه مرد یا زنی که بر بال های عقاب قرار دادند،  دیده میشود،  تعدادی از آنها در موزه ها بویژه موزه شهر جیرفت ایران وجود دارند.
 تاریخ آرم و نشان های ایرانی
عکس نگاره فروهر،  عکس شماره ۴۰۴۲ .
تاریخ آرم و نشان های ایرانی

توضیح نگاره فروهر

      نگاره های مختلف تاریخ قاره کهن و ایران،  ریشه در تمدن های کهن ایران دارند،  و البته طی زمان و مکان تغییرات داشته اند.
  ــ  فروهر =  شکوه و بزرگی روشنایی و انرژی.
  ــ  فر = فا = بالا،  شکوه،  بزرگی.
  ــ  و = ور = مقام،  جایگاه،  پیوستگی.
  ــ  هر =  اهر =  روز، روشنایی، انرژی.
   توجه:  اطلاع از ریشه یابی در اینجا.
   1 ــ   نِگاره فِرَوَهَر از سر تا سینه،  نقش پیرمردی است،  که تجربه و جهاندیدگی، داناییِ پیرانِ دانا و باخِرَد را می نمایاند.  کلاه بر سر او درست همانند نقش ظروف سلطنتی است،  که در سایت باستانی جیرفت کشف شده است،  عکس شماره ۴۱۴۸ در اینجا.
   2 ــ  دستِ اَفراشته به سمت بالا،  نشانۀ ستایش به درگاهِ آفریدگار و والامَنشی و بالا اندیشی است.
   3 ــ  حلقۀ دایره ای که در دست پیر مرد قرار دارد،  نشانه پیمان با پروردگار و همبستگیها از آئین میترایی است،  در تاریخ نجوم در ایران توضیح نوشته ام.
   4 ــ  بال های گشوده،  نشانۀ اَندیشه و گفتار و کِردارِ نیک است،  که  با پیروی از آن بشر به  کمال می رسد،  و  نیز نشانۀ برابریها است.  خط های روی بالِ فِرَوَهَر هم نشانۀ از سی و سه اَمشاسپندان (نام فرشتگان) می باشد،  در عقاب پرچم شهداد عکس شماره ۲۷۶۴ در اینجا،  و ظروف تمدن کهن جی دیده می شود.
   5 ــ  حلقۀ میانِ نگاره،  نشانۀ بی پایانی روزگار،  و برگشت رفتار و کردار آدمی به خود اوست،  اینگونه حلقه ها در ظروف تمدن کهن جی فراوان دیده می شود.
   6 ــ  دو رشتۀ آویز،  یکی در سمتِ راست،  نماد سِپَنتا مِینو به چَم (معنی) مقدس،  راهنمایی به نیکویی ها، اندیشۀ نیک و سازندگی است،  و دیگری در سمت چپ نماد اَنگِرَه مِینو به چَم اهریمن،  راهنمای بدی و مظهرِ شَرّ و فساد و پَلیدی است.  این دو رشتۀ آویز به چم دو نیروی متضاد نیکی و بدی است،  که در نهادِ آدمی وجود دارند،  و نشانه ‌ای برای مبارزه همیشگی و درونی برای سازندگیها است،  مانند نشانه های ظروف تمدن کهن جی.
   7 ــ  دامن در سه ردیف در پایینِ نگاره،  نشانۀ بد اندیشی،  بد گفتاری و بد کرداری است،  که در پایین قرار دارند،  به ‌این چم که بدی ها باید به زیرِ پا افکنده شوند،  نمونه در عکس شماره ۴۱۵۳ در اینجا.
   8 ــ  فَرتورِ (عکس) فِرَوَهَر،  رویش به سمت راست (نه چپ) است،  که سوی راست همان سوی خاور (شرق) است،  که به چمِ روشنایی، راستی، پاکی و شادی است،  درست مانند ظروف کشف شده تمدن جیرفت،  نمونه در عکس شماره فوق.
تاریخ آرم و نشان های ایرانی
تصویر سنگ نگاره فروهر هخایی در تخت جمشید،  عکس شماره ۳۴۵۳.
 
تاریخ آرم و نشان های ایرانی برای اینکه تاریخ را بدرستی متوجه شد و بتوان پیگیری علمی نمود دانستن درباره آرمها و نشانه های دوران های تاریخی بسیار مهم است
ریشه تمام آرمها و نشانها در هنر ظروف جیرفت هستند،  و از هنر وارد دین و سیاست شدند،  ظرفی از تمدن کهن جی در جیرفت،  عکس شماره 5134.
تاریخ آرم و نشان های ایرانی

صورت فلکی ماکیان

      صورت فلکی ماکیان یا مرغ یا قو یا کرکس یا دجاجه،  یکی از مهمترین صورت های فلکی تاریخ ایران است،  که در بسیاری از گورستان های تاریخی،  نوعی به آن اشاره شده،  ولی کمتر مورد توجه باستان شناسان قرار گرفته است.  علم این صورت فلکی،  از ایران باستان به همه جهان رفته،  و هزاران سال بین فرهنگ های جهان نقطه ورود و خروج به آسمان گفته شده است،  یعنی انسان با این صورت فلکی به زمین می آید،  و سپس از آنجا به سفر آخرت خودش می رود.  باید توجه داشت موضوعات مختلف تاریخی و باستان شناسی ایران،  براحتی تعیین می کنند که تمدن ابتدا در کجا شکل گرفت،  و چگونه به تمام جهان رفته است.
تاریخ آرم و نشان های ایرانی
   عکس صورت فلکی ماکیان به انگلیسی   Cygnus  که یک صور فلکی شمالی و شبیه پرنده در حال پرواز به سمت جنوب کهکشان راه شیری است.  عکس ۵۶۸۷.
   پرسش ۵۲۱۴ مهدی:  من شنیده ام که نشان فروهر ایرانی نیست بعضی می گویند بابلی یا آشوری یا مصری است آیا درست است؟
   پاسخ انوش راوید:  قدیمی ترین آثار تمدنی،  که می توان نشان فروهر را در آثار آنها یافت،  تمدن کهن جی است،  کلاً تمام تمدن های دیگر مانند مصر و بابل و آشور و…، همگی در ادامه تمدن جیرفت هستند،  در صفحات مختلف وبلاگ در اینباره توضیح زیاد نوشته ام.  در ضمن رشد و تکامل تاریخ تمدن را نباید فراموش کرد،  ابتدا تمدن و یا اثری در جایی شروع می شود،  و در جاهای دیگر رشد و تکامل پیدا می کند.  نمی توان یک علم و یا اثر هنری و یا دینی و فلسفی را از ابتدا تا انتها از یک منبع بدانیم،  فرمول و فاکتور های رشد و تکامل را باید در نظر داشت.
تاریخ آرم و نشان های ایرانی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 تاریخ آرم و نشان های ایرانی
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.
 
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
بهرام
5 سال قبل

سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از
دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x