Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ و جغرافیای شاهنشاهی ساسانیان

    پیش نویس
      تاریخ یک علم است مانند همه علوم،  قوانین و فرمول های دقیق دارد،  عدم توجه به آنها نوشته های تاریخ، داستان های دروغی می شوند،  و نباید آنها را به عنوان منابع استفاده نمود.
   توجه ــ  تا تکمیل نمودن تحقیقات و پاک کردن دروغها از  تاریخ شیرین ایران،  تاریخ شاهنشاهی ساسانیان بطور کامل پست نمی شود،  فعلاً برای این بخش تاریخ به اینجا مراجعه شود.
تاریخ شاهنشاهی ساسانیان
تاریخ شاهنشاهی ساسانیان
عکس بشقابی از دوره ساسانی،  عکس شماره ۲۷۲۳.
دوران شاهنشاهی ساسانیان
      ایرانیان باستان دستگاه خلقت را میدان جنگ خوبی با بدی یا محل نبرد بین روشنایی با تاریکی می دانستند،  و انسان را مبارز این میدان می شماردند،  کاری که جنبش برداشت دروغ ها از تاریخ پیشه کرده است،  یعنی مبارزه با تاریکی و دروغ و بدی بر پایه و اساس انسانی.  باستانیان ایرانی خانه سازی و احیای زمین و بذر افشاندن و ساختن قنوات و درختکاری و پرورش دام را از کار های نیک می شمردند که اهورا مزدا آنرا می خواهد.  پندار نیک،  گفتار نیک،  کردار نیک،  شعار ایشان بود و آنرا وسیله رستگاری می دانستند.  اهریمن را مظهر بدی و او را دشمن می دانستند،  همان گونه که امروزه انوش راوید وجود اهریمن های دروغ گوی تاریخ را در گفته و نوشته هایش گوشزد می کند.
   در واقع پادشاهی ساسانیان ادامه حکومت های شکل یافته ایرانی از زمان سلسله ایلام یا در واقع بخش اول هخامنشی می باشد،  که به دنبال انقلاب های انسانی ایرانی جهش هایی را در تاریخ تمدن بوجود آورده است.  ساسانیان خود را وارث هخامنشیان و شاهان آن خود را از اعقاب و نوادگان شاهان هخامنشی می دانستند، تمدن و فرهنگ در گذر زمان رشد یافته بود،  ولی همان تشکیلات اداری هخامنشی را پذیرفته و ضمن پر بار نمودن آنرا احیا کردند.  خط و زبان دوره ساسانی پهلوی بود که در اینجا گفته شده است، هنر های نقاشی و موسیقی و ادبیات در دوره ساسانی ترقی خوبی کرد،  صنایع فلز کاری و سفال گری به پیشرفت هایی رسید که تا به امروز باقی است.
   کرونولوژی ساسانیان بعد از میلاد به روایت تاریخ های موجود:
   سلطنت اردشیر اول از ۲۲۶ تا ۲۴۰ ــ یا اردشیر با بکان (ارتاگزرسس یا ارته خشتره) پسر بابک پسر ساسان با دختر پادشاه بازرنگی در نیسایه فارس (بیضای امروز) ازدواج کرد و پسرش بابک به حکومت شهر خیر در کنار دریاچه بختگان (نیریز) از بلوک فارس منصوب شد.  بابک برای پسرش اردشیر حکومت شهر دارابگرد را در فارس بدست آورد. 
   سلطنت شاهپور اول،  از ۲۴۰ تا ۲۷۱ ــ پسر اردشیر اول . . . .
   سلطنت هرمز اول،  از ۲۷۱ تا ۲۷۲ ــ  پسر شاپور اول . . . .
   سلطنت بهرام اول،  از ۲۷۲ تا ۲۷۵ ــ (وره ران) برادر کوچک هرمز اول . . . .
   سلطنت بهرام دوم،  از ۲۷۵ تا ۲۸۲ ــ ( وره ران) برادر کوچکتر هرمز اول . . .
  بهرام سوم،  282 . . . .
   سلطنت نرسی،  از ۲۸۲ تا ۳۰۱ ــ (نارسس) . . . .
   سلطنت هرمز دوم،  از ۳۰۱ تا ۳۰۹ (هرمیسداس) پسر نرسی . . . .
   سلطنت آذر نرسی،  310 ــ پسر هرمز دوم . . . .
   سلطنت شاپور دوم،  از ۳۱۰ تا ۳۷۹ ــ معروف به ذوالاکتاف . . . . .
   سلطنت اردشیر دوم،  از ۳۷۹ تا ۳۸۳ ــ . . . .
   سلطنت شاپور سوم،  از ۳۸۳ تا ۳۸۸ ــ پسر شاپور دوم . . . . .
   سلطنت بهرام چهارم،  از ۳۸۸ تا ۳۹۹ ــ (ورهران) پسر شاپور بزرگ . . .
   سلطنت یزدگرد اول،  از ۳۹۹ تا ۴۲۰ ــ پسر شاپور سوم . . . .
   سلطنت بهرام پنجم،  از ۴۲۰ تا ۴۴۰ ــ پسر یزدگرد اول . . . .
   سلطنت یزدگرد دوم،  از ۴۴۰ تا ۴۵۷ ــ پسر بهرام . . . .
   سلطنت هرمز سوم،  از ۴۵۷ تا ۴۵۹ ــ (هورمیسداس) پسر کوچک یزدگرد دوم . . .
   سلطنت فیروز اول، از ۴۵۹ تا ۴۸۳ ــ (پروزس) پسر بزرگ یزدگرد دوم . . . .
   سلطنت بلاش،  از ۴۸۳ تا ۴۸۵ ــ (ولگس) برادر فیروز . . .
   سلطنت اول قباد اول،  از ۴۸۵ تا ۴۹۸ ــ پسر فیروز یا بلاش . . . . .
   سلطنت جاماسب،  از ۴۹۸ تا ۵۰۱ ــ برادر قباد . . . .
   سلطنت دوم قباد اول،  از ۵۰۱ تا ۵۳۱ ــ . . . . .
   سلطنت خسرو انوشیروان،  از ۵۳۱ تا ۵۷۹ ــ پسر قباد . . . .
   سلطنت هرمز چهارم،  از ۵۷۹ تا ۵۸۹ ــ (هورمیس داس) پسر انوشیروان . . .
   سلطنت اول خسرو دوم،  از ۵۸۹ تا ۵۹۰ ــ (خسرو پرویز) پسر هرمز چهارم . . . .
   سلطنت بهرام ششم، از ۵۹۰ تا ۵۹۱ ــ  یا بهرام چوبینه . . . .
   سلطنت دوم خسرو پرویز،  از ۵۹۲ تا ۶۲۸ ــ . . . . .
   سلطنت قباد دوم،  از ۶۲۸ تا ۶۲۹ ــ معروف به شرویه . . . . .
   سلطنت اردشیر سوم،  629 ــ پسر قباد دوم . . . .
   سلطنت شهر براز، ۶۲۹ ــ . . . . .
   سلطنت یزدگرد سوم،  از ۶۳۴ تا ۶۴۲ ــ پسر شهریار و نوه خسرو پرویز . . .
   تاریخ ساسانیان را به مرور بررسی دقیق می نمایم و پست می کنم.

ایوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن برجسته‌ترین یادگار شاهنشاهی ساسانیان، در تیسفون واقع در کشور عراق کنونی است.  این ایوان با عرض ۲۵ متر پس از پل گاومیشان در ایران،  عریض‌ترین طاق معماری باستان است.  بلندی آن ۳۷ متر و پهنای نزدیک به ۵۰ متر دارد.  بر بالای این طاق،  زمانی یک دیواری به بلندی ۷ متر وجود داشت.  همیشه زیبایی و عظمت این کاخ مورد توجه و حیرت شاعران و جهانگردان و تاریخ‌نگاران بود.

صحیح نویسی در تاریخ
     یکی از اشتباه های مهم در تاریخ ندانستن اختلاف نوع رژیم ها می باشد،  سلسله، حکومت، شاهنشاهی، را بطور گسترده در همه مراحل تاریخ نام برده اند.  سلسله یعنی حلقه های بهم پیوسته، حلقه هایی که خود جدا گانه هستند،  ولی در یک جمع یا مجموعه قرار دارند،  در تاریخ به مصر باستان می توان گفت سلسله،  که رژیم شامل حلقه هایی بود که از یکدیگر جدا ولی در نهایت در جمع یک رژیم بودند.  سلسله هخامنشی که دوره های اول آنرا بدون شناخت کامل ایلام گفته اند،  از آن جمله می باشد،  که با تحلیل های ساختار تاریخی اجتماع هم خوانی دارد.  بنا بر این در وبلاگ و نوشته ها هخامنشیان را بعنوان سلسله نام می برم.  حکومت، به رژیم هایی گفته می شود که فرمان روایی دارند،  ولی فاقد مرکزیت و قبله گاه هایی مانند کاخ سلطنتی و یا تاج شاهی و امثال آن می باشند، در تاریخ رژیم اشکانیان از این قبیل است،  در این وبلاگ از اشکانیان به نام حکومت اشکانیان نام می برم.  شاهنشاهی،  به رژیم هایی گفته می شود،  که پادشاهی از خاندانی خاص در رأس امور است و فرزند او جانشین می شود،  در این وبلاگ ساسانیان را می نویسم شاهنشاهی ساسانیان،  پادشاهی قاجاریه، پادشاهی پهلوی.  در این وبلاگ سعی می کنم واژه ها و اسامی را با تعریف هر چند کوتاه بنویسم،  تا اندکی از درهمی های موجود در کتاب های تاریخی کم کنم،  برای اطلاعات بیشتر به لینکها مراجعه شود.  امید است عزیزان تاریخ نگار به این نوع موضوعات توجه نمایند،  و در جهت بهبود واژه های تاریخی اقدام کنند، البته توجه داشته باشند،  اینکار تبدیل به بازی با کلمات نگردد.
تاریخ شاهنشاهی ساسانیان
عکس حکاکی شاپور ساسانی و دو پادشاه اسیر،  در نقش رستم،  عکس شماره ۵۶۷۲ .
 سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
اشتراک در
اطلاع از
guest
14 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پوریا رضازاده
1 سال قبل

آقای راوید عزیز آیا وسعت ساسانیان از همان ابتدا به سرحدات مصر و یمن و غرب ترکیه رسیده است یا اینکه طبق منابع تاریخی از زمان حمله خسروپرویز به آن وسعت رسیده است؟ باتشکر

کیانیان
کیانیان
2 سال قبل

سند معتبر ازریشه ها ی آستارکی (آسترکی) ، سلکی، زلکی،بابادی، دیناری، یون ،مسعود یان وملوک فرس،
این سند درپاسخ مرقومه آنظر علی خان فرزند تقی خان نوه القاص،خان ،نوشته شده،
نظر علی خان ازرستم خان سلک بختیاری استعلام کرده حضرات استرکی وسلکی چگونه باهم برادر هستند نیای آنها کیست،
رستم خان پاسخ داده،عموزاده ما همه ازنسل ملک سلک موسس ملوک فرس [ فارس] هستیم،برادران زلکی،و بابادی چندتا طایفه دیگه هم ازما هستند، وبا اولاد باجول اولاد،و بابا [ بابادی] باچند پسینه یک تبار داریم ،
متن سند عینا اینگونه هست،
جواب مرقومه نظر علی خان :

عالی‌جاه آنظر علی خان عم اکرم،پسینه استارکی سلک،
دز ابرج، کی،یک نیمه محکم است؟گر دا گرد آن حصار بستندی، بتاختن وزدی ابونصر تیرمرد پدر باجول، در روزگارفتور،انرا عمارت کرد، این قلعه گرد ،برکوه  بیست فرسنگ,باشد،باقلعه نو صیخانی را ملک سلک،به فرزند اصغر [ کوچک] خود ا ستاک  داد، واستاک، قلعه ای بساخت محکم ،کوشکها نیکو،ومیدان فراخ،ملک سلک، پسر، را، ( استاک) بخواست، اورا همی نواخت به همین داد، دهش، فرمود استاک تو مرا یاد ممام که,بینم (یاد برادر م مما می افتم) که عم نمرد به نامردی کشت، حال بتو من,ابرج ( شهری درفارس) ببخشم به استاک،،
حاشیه مرقومه  نوشته مطابق کتاب تاریخ فرس[ فارس]  ابن جوفی سنه ۲۱۷ قمری،
قسمت دوم حاشیه،
درحاشیه دوم نوشته عالیجاه اخ کرام نظر علی خان (استر کی  )اخ ارجمند والا تبار درکتاب ملوک فرس چنین آمده لاکن اسناد ملکیت همه ماموید بر اصل سلک دارد  ۱۱۹۸ قمری،رستم بختیاری سلک

 

کلمه (کی) به معنی کیانی از خون شاهان و ریاست ملوک شبانکاره با (کی) ها بوده و همینطور شاهان ساسانی لقب (کی) داشتند

علی
علی
2 سال قبل

با سلام و درود ، این راسته که هنگام حمله جعلی اعراب اوضاع ایران آشفته بوده و مردم از فرمانروا پیروی نمیکردند؟

پوریا رضازاده
1 سال قبل
پاسخ به  انوش راوید

ولی واقعا این چنین بود آقای راوید عزیز
وگرنه هیچ دلیلی وجود نداشت ایرانیان به خواست خود به مرور مسلمان و عرب زبان بشوند
حتما ساسانیان خیانت هایی به ملت کردند مانند قتل عام دیلمان و سیستانی ها طبق شاهنامه فردوسی

ایرج
ایرج
2 سال قبل

در اسناد خطی بزرگان بختیاری:

اصل طایفه ملوک شبانکاره،که [ کی] ما باشیم اصالت از اسماعیل ساسانی،به تباران والا تبارران والامقام همه ما تعلق دارد، که ریاست این طایفه به نیای,کبیر ما ملک سلک  علی الله مقامه تعلق داشته، حضرات  آ ستار کی در دوره فترت[ فتورت] وسرکوب نسل هجده از سلاطین شبانکاره بدست آل مظفر فخرالدوله اتابک چاولی سفاک به سمت غرب متواری شد آنوقت اولاد عم اکرم استاک رضی الله دویصت خانوار شده بودند که از بدنه ایل ملک سلک جدا افتاد، بعد از پیروزی اولاد عم اکرم ملک حسن ابن فضل اله علی الله مقامه که[ کی] به اولاد فضلویه مشهورند، اولاد استاکی به مجدد به اصل خود وصل ،[ ملحق] شد،  نیا ی همه یکیست…. منصوبین ما طوایف مسعود یان، کرزبیان، شنکانیان، [ اولاد فضلویه] الذنیوان، التجان، الکار ،البازی،سینجانی، این طوایف ساسانیان تحت ریاست بزرگ طائفه اسماعیل، ابن هرمز، اعلیحضرت ملک سلک بوده، اینست احوال ماوشما عم اکرم این طوایف اصل پارسیان بودند علاوه قوالجات ونوشجات همه نزد خاندانهای ماست ..اظهرمن الشمس است 
رستم بختیاری سلک سال هزارو صدو نودو هشت قمری
سند دوم:
نیای همه ما هرمز ابن اردشیر رابع العشر ازنسل اردشیر ثانی ابن ساسان موبد
فرزند این هرمز اسماعیل (بعداز اسلام فتح ایران )  اسماعیل نه شاخه  ازنه اولاد ذکور برنا، صده اول هجری قمری …ازنسل این اسماعیل دوبرادر بنام سلک ونمرد  ازپسران ملک زاده محمد ابن ملک زاده یحیی ابن,اسماعیل ازملک سلک حضرات استاکی و،[ فرزندان استاک]  پور سلک هست،  و[ شش ذکور دیگر]  که بابا،[ از زهاد]  زالک، باجول [ موگویی] دینار،وبعلاوه  نسل هجده سلطان شپانکاره همه ازیک تبار هستند (اتمام سند)
موگویی های امروزه در بختیاری همان مغ موگو موگ و بزرگان و موبدان زرتشتی بوده اند

شجره نامه ی آستارکی
Aster (ستاره)
(آ) به معنی بزرگ + ستاره 
ستاره ی بزرگ (خورشید)

شجره از دوره ی صفوی:
 جهانگیر پسر تاجمیر پسر بختیار پسر بابک شاه پسر بهرام شاه آسترکی (ملقب به بهرام سر) پسر اردشیر از نوادگان اسماعیل ساسانی
اسماعیل شبانکاره ساسانی پسر مرزبان پسر شهریار پسر هرمز پسر یزدجرد (یزدگرد) پسر شهریار پسر خسرو پسر هرمز پسر انوشروان پسر قباد پسر فیروز پسر یزدجرد پسر بهرام جور پسر یزدجرد الاثیم پسر شابور پسر هرمز پسر نرسی پسر بهرام پسر شابور پسر هرمز پسر شابور پسر خدای اردشیر پسر خدای بابک پسر خدای ساسان پسر ساسان پسر ساسان پسر بهمن پسر اسفندیار پسر گشتاسب پسر لهراسب پسر کی باشن پسر کیقباد پسر لورجاه پسر کی نسوت پسر راس پسر نوذرین پسر منوچهر پسر پشنگ ….

mhowji2326
mhowji2326
3 سال قبل

درود برشما 

این کلیپی هست درمورد طاق کسری…

ترانه سرا وخواننده کی هست؟

mhowji2326
mhowji2326
3 سال قبل

درود برشما

سرود صدای ایران درمرد کلیپ طاق کسری خواننده کی هست؟

mary.m
mary.m
4 سال قبل

با سپاس از شما استاد ارجمند در کاوشهای زیبا و روشنگری هایتان پیرامون تاریکیهای تاریخ ایران مهربانی کنید و پیرامون حکومتهای گوناگون تاریخ پیش از اسلام همانند اشکانیان و ساسانیان جستارهای بیشتری به اشتراک بگذارید سپاس 14
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x