Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی را باید یک ایرانی علاقمند به تاریخ و سیاست بخوبی بداند.  با درست دانستن از ساتراپها و استانهای دورانهای تاریخی ایران،  براحتی می توان دروغهای تاریخ نویسی استعماری را افشا کرد.

فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی

فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی
تصویر نگاره ای از تخت جمشید،  عکس شماره 3754.
 این برگه بشماره 174 پیوست لینک زیر است:
فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی
لوگو مراقب باشیم با دروغ گفتن و نوشتن در تاریخ ذهن ما را مطیع نکنند،  عکس شماره 1626.
فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی

فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی

      در تاریخ نویسی استعماری آمده امپراتوری هخامنشیان ۲۲۰ سال بر بخش بزرگی از جهان شناخته شده آن روز از رود سند تا دانوب در اروپا و از آسیای میانه تا شمال شرقی آفریقا فرمان راندند.  درصورتیکه واقعیت هخامنشیان ادامه روند تمدن ایرانی از ماد و ایلام است،  و بیش از یکهزاره بر جهان بطور مستقیم و غیر مستقیم حکم میراندند.
      مطابق معمول تاریخ نویسی استعماری و طوطی گونه های ایران،  میگویند ساتراپ واژه یونانی است،  این اشتباه و دروغ است،  ساتراپ کامل ایرانی است.
  ــ  ساتراپ =  شاه شهربان.
  ــ  سا = شاه = بزرگ، آسمانی، شاهزاده.
  ــ  تراپ = شهراپ = شهربان.  مشروح در اینجا.
فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی

فهرست ساتراپی‌ ها

      سنگ ‌نبشته سه زبانه بیستون،  در اینجا،  به نخستین سال فرمان‌ روایی داریوش بزرگ از زبان خود او میپردازد.  سالی که به فرونشاندن شورشهای داخلی پرداخت.  نظام شاهنشاهی را استحکام بخشید،  و با فتح دره سند و هندوشو گندهار در شرق،  آفریقا و پوتایا و کوشیا در غرب،  سرزمین ‌هایی چند به شاهنشاهی الحاق کرد.
      وجود شاه ها و شهربانها بعنوان ساتراپی و استانداری،  در چارچوب سلسله مراتب قدرت شاهنشاهی را میتوان در منابع تاریخی یافت.  منابع تاریخی آگاهی‌ زیادی درباره موقعیت جغرافیایی این سرزمینها میدهند.  در این منابع آمده است،  که حدود ساتراپها و استانها توسط سنگهای سرحدی، رودها، قله کوه‌ها و حصارهای دیگر مشخص میشدند.
      در فهرست زیر، اطلاعاتی راجع به پایتخت، موقعیت جغرافیایی و مرزها و باشندگان بومی هر یک از این ساتراپیها آمده ‌است.  جهت اطلاع بیشتر از این ساتراپها نام آنها را در جستجوی ارگ ایران بنویسید و بیابید.  یادآور شوم اطلاعات و دانش ما از این ساتراپها خیلی کم است،  و بیشتر از جانب تاریخ نویسی استعماری است،  بمرور با پژوهش بیشتر در باره آنها مفصل تر می نویسم.
فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی
ساتراپی بزرگ پارسه / پارس Pārsa،  پایتخت: پاسارگادا (Pasargada)، پارسه (Pārsa).
ساتراپی مرکزی و اصلی پارسه / پارس.
ساتراپی مرکزی و کوچک پارسه / پارس.
ساتراپی کوچک کرمانه Karmana/Carmania.
ساتراپی اصلی اوجه / شوش Ūja (عیلام)، پایتخت:  شوش (Susa).
ساتراپی مرکزی و کوچک اوجه / شوش.
ساتراپی کوچک ایلامیس Elymais.
ساتراپی بزرگ مادَه / ماد (Māda)،  پایتخت:  هگمتانه (Hagmatana).
ساتراپی مرکزی و اصلی مادَه / ماد.
ساتراپی مرکزی و کوچک مادَه / ماد.
ساتراپی کوچک ماد کوچک.
ساتراپی اصلی ارمنیه / ارمنستان (Armina).
ساتراپی مرکزی و کوچک ارمنستان.
ساتراپی کوچک سوفن.
ساتراپی کوچک کلخید (گرجستان).
ساتراپی اصلی پرثوه / پارت (Parθava)، پایتخت: احتمالاً هکاتومپیلوس (Hecatompylus).
ساتراپی مرکزی و کوچک پرثوه / پارت.
ساتراپی کوچک هیرکانیا/گرگان (Hyrcania)، پایتخت: زادراکرتا (Zadracarta).
ساتراپی اصلی هوارزمی / خوارزم (Uvārazmī).
ساتراپی بزرگ اسپاردا / لیدی (Sparda)، پایتخت: سارد (Sardes).
ساتراپی مرکزی و اصلی اسپاردا / لیدی.
ساتراپی مرکزی و کوچک اسپاردا / لیدی.
ساتراپی کوچک فریگیه هلسپونت (Hellespontine Phrygia)، پایتخت: داسکیلیون.
ساتراپی کوچک کاریا (Caria)، پایتخت: هالیکارناس (Halicarnassus).
ساتراپی کوچک فریگیه بزرگ (Greater Phrygia).
ساتراپی کوچک سکودره / تراکیه (Skudra).
ساتراپی اصلی کَتپَتوکه / کاپادوکیه (Katpatuka).
ساتراپی مرکزی و کوچک کَتپَتوکه / کاپادوکیه (Cappadocia-beside-the-Pontus).
ساتراپی کوچک کَتپَتوکه / کاپادوکیه (Cappadocia-beside-the-Taurus).
ساتراپی کوچک پافلاگونیا (Paphlagonia).
ساتراپی بزرگ بابیروش / بابل (Bābiruš).
ساتراپی مرکزی و اصلی بابیروش / بابل.
ساتراپی مرکزی و کوچک بابیروش / بابل.
ساتراپی کوچک سیتاکه (Sittacene).
ساتراپی کوچک اساگارته (Asagarta).
ساتراپی اصلی آثورا / آشور (Aθurā).
ساتراپی مرکزی و کوچک آثورا / آشور.
ساتراپی کوچک ایبرناری / سوریه (Ebir-nāri)، پایتخت: دمشق.
ساتراپی کوچک کیلیکیه (Cilicia) مشرف به دریا، پایتخت: ترسوس (Tarsos).
ساتراپی بزرگ مودرایه/مصر (Mudrāya)، پایتخت: ممفیس (Memphis).
ساتراپی مرکزی و اصلی مودرایا / مصر.
ساتراپی کوچک مصر علیا، پایتخت: ممفیس (Memphis).
ساتراپی اصلی پوتایا / لیبی (Putāyā).
ساتراپی اصلی کوشیا / نوبیا (Kūšiyā).
ساتراپی اصلی اَرَبایه / عربستان (Arabāya).
ساتراپی بزرگ هَرَهُوَتیش / رُخَج (Harauvatiš)، پایتخت: آراخوتوس (Arachotus).
ساتراپی مرکزی و اصلی هَرَهُوَتیش / رُخَج.
ساتراپی اصلی زرنکه (Zranka)، پایتخت: فرادا (Phrada).
ساتراپی اصلی مکا / گدروزی، پایتخت: پورا (Pura).
ساتراپی مرکزی و کوچک مکا / گدروزی.
ساتراپی کوچک اوریتان‌ها (Oritans).
ساتراپی کوچک اریاسپ‌ها (Ariaspae).
ساتراپی مرکزی و کوچک ثته‌گوش ۱ (Θatagus)، پایتخت: تاکسیلا (Taxila).
ساتراپی کوچک ثته‌گوش ۲.
ساتراپی کوچک ثته‌گوش ۳.
ساتراپی اصلی هندوش / هند (Hinduš).
ساتراپی مرکزی و کوچک هندوش / هند ۱.
ساتراپی کوچک هندوش / هند ۲.
ساتراپی کوچک هندوش / هند ۳.
ساتراپی بزرگ باختریش / باختر (Bāxtriš)، پایتخت: باکترا (Bactra).
ساتراپی مرکزی و اصلی باختریش / باختر.
ساتراپی مرکزی و کوچک باختریش / باختر.
ساتراپی کوچک مرگوش / مرو (Marguš).
ساتراپی اصلی سوغوده / سغد (Suguda)، پایتخت: مَرَکندا (Maracanda).
ساتراپی مرکزی و کوچک سوغودا / سغد.
ساتراپی کوچک دیربائیان‌ها (Dyrbaeans).
ساتراپی اصلی گنداره (Gandāra).
ساتراپی مرکزی و کوچک گندارا.
ساتراپی کوچک پاراپامیز (Paropamisus).
ساتراپی اصلی هریوه / هرات (Haraiva)، پایتخت: آرتاکوانا (Artacoana).
ساتراپی اصلی سکا پَرَدرایه / داها (Dahā (= Sakā paradraya)/Dahae) (سکاهای آن سوی دریا: کریمه، دانوب).
ساتراپی اصلی سکا تیگره‌خوده / ماساژت‌ها (Sakā tigraxaudā/Massagetae) (سکاهای تیزخود، سکاهای ماورای سیحون).
ساتراپی اصلی سکا هئومه‌ورگه / امیرجیان‌ها (Sakā haumavargā/Amyrgians) (سکاهای هومنوش، سکاهای ماورای جیحون).
فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی

تعیین مرزها با تاریخ

فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی
تصویر انوش راوید در پاسارگاد،  در اینجا،  عکس شماره 4362.
 
      تاریخ تعیین کننده مرزهای جغرافیا و جغرافیای سیاسی در حال و آینده است،  برای همین استعمار و امپریالیسم با دروغ گفتن و نوشتن در تاریخ،  جهان را کنترل کرده و میکنند.  تاریخ مهمترین نرم افزار سیاسی است.
فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی را باید یک ایرانی علاقمند به تاریخ و سیاست بخوبی بداند
تصویر نقشه جهان،  عکس شماره 7415.
#دولت نامواژه ابزار و دستگاه سخت راهبری متشکل از کار حرفه ای افراد یا مهرههای دارای دانش،  جهت اجرای راهبردهای #حکومت است.  جمع تشکیلات و ابزارهای سخت دولت،  #قوه_مجریه گفته میشود.  دستگاه دولت شامل ابزارهای مختلف نظامی و کشوری،  بنامهایی مانند #وزارتخانه و #سازمانهای_دولتی و ارتش و پلیس است.  دولت با حکومت تفاوت ماهوی دارد،  ولی معمولاً در کشورهای #استعمار زده،  مردم آنها را مترادف هم میدانند.
 ……………
   برچسبها:  فهرست ساتراپیها, فهرست استانها, ساتراپهای هخامنشی, استانهای هخامنشیان, ساتراپی بزرگ, ساتراپی کوچک.
   هشتگها:  #ساتراپیها.
…………
فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
http://arq.ir
نماهنگ آثار باستانی ساتراپی هخامنشی گندهار،  در  http://arq.ir/1268
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  فهرست ساتراپیها و استانهای هخامنشی