Skip to main content
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود خانات خزر مجموع مردمی با تبارهای مختلف در شمال قفقاز از دریاچه اورال تا دانوب گسترده بودند.  گاهی در طول تاریخ از ضعف حکومتهای ایران و روم استفاده میکردند،  و به نوعی مستقل میشدند.  در کل بواسطه ضعف در تکنیک و جمعیت همیشه راههای دفاعی غیر نظامی و سیاسی انتخاب میکردند.  دیدم هر جا که صحبت از دریاچه خزر میشود،  بلافاصله همه بدون اندکی فکر و دانش و اطلاعات تاریخی میگویند،  نام این دریاچه از نام اقوام خزر است،  درصورتیکه نام اقوام خزر از نام دریاچه خزر است.

اقوام خزر قوم اشکنازی یهود خانات خزر

اقوام خزر قوم اشکنازی یهودخانات خزر مجموع مردمی با تبارهای مختلف در شمال قفقاز از دریاچه اورال تا دانوب گسترده بودند
نقشه مناطق دارای کم و بیش نفوذ اقوام خزر،  عکس شماره 3573.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهودخانات خزر مجموع مردمی با تبارهای مختلف در شمال قفقاز از دریاچه اورال تا دانوب گسترده بودند
لوگو در علم جستجوگر و کنشگر باشید، واکنشگرا نباشید،  عکس شماره 1621.
این برگه بشماره 1208 پیوست لینک زیر است:
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود خانات خزر

اقوام خزر قوم اشکنازی یهود خانات خزر

      یکی دروغی مینویسد،  و انبوهی بدون اینکه فکر و مطالعه و تحقیق و تحلیل کنند،  آن دروغ را مرتب تکرار میکنند.  جای تأسف است،  ایرانیانی که درباره مسائل اجتماعی سیاسی و غیره صاحب نظر و اعتبار هستند،  این گونه دروغهای تاریخی را بدون اندکی بررسی تکرار میکنند.  در این زمان  امکان وسیع جستجو و گردآوری اطلاعات و دانش داریم.  هر وقت دیدیم فردی از اطلاعات کپی پیس شده تکراری،  بدون وجود دانشهای امروزی میگوید و مینویسد،  از او باید دوری کرد.
      میگویند اقوام خزر مردم وحشی و مهاجم بودند،  این عده نویسنده حتی بخود کمی زحمت فکر کردن نمیدهند،  که در تحقیق و تحلیلهای مختلف علمی،  صفتهایی مانند وحشی و متمدن و کم و زیاد نداریم،  بلکه شاخصها و پژوهشهای علمی داریم.  اقوام خزر بخشی از سکاها هستند،  که در تاریخ سعی میکنند بگویند،  از هون ترک هستند،  ولی هیچ سندی ارائه نمیدهند.  سکاها یا سغدهای بعدی بسیار پیشرفته بودند آثار طلایی آنها این را ثابت میکند.
       درباره اقوام خزر و قوم اشکنازی یهود و خانات خزر،  بزبان فارسی اطلاعات و دانش کم،  یا در واقع هیچ است.  برای این اطلاعات باید به نوشته های خارجی رجوع کرد،  و آنها را با آثار بجا مانده برابر نمود.  الکی نباید گفت وحشی و بد بودند باید پژوهش کرد،  و از سادگی در گفتار و بینش دست برداشت.
      آنچه که من متوجه شدم،  و نیاز به تحقیقهای بیشتر و بیشتر دارد،  اقوام خزر در ادامه سخاها یا سکاییها بودند،  که در حوزه آبریز دریاچه کاسپین یا خزر ساکن بودند.  در ابتدا و قبل از میلاد دین مردم خزر آئینهای باستانی ایرانی سکایی بود.  سپس با ورود اشکنازیها به مناطق اقوام خزر،   دین آنها با میترایی اشکانی آمیخته شد،  و سپس بخشهایی از مردم خزر یهودی شدند،  تا از این یهودیت استفاده سیاسی کنند.
      تعدادی از مردم خزر در حدود قرن هفت میلادی به اسرائیل کنونی مهاجرت کردند.  در اواخر هزاره اول و اوایل هزاره دوم میلادی،  با حملات روسیه به مردم خزر جمعیت بیشتری به اسرائیل و عراق و ایران مهاجرت کردند.  بسیاری از مهاجران یهودی به ایران در قرون صنعتی باقی مانده اقوام خزر بودند،  تحقیق درباره اقوام یهودی خزر دیدگاه تاریخی تازه ای ایجاد میکند.
   دین ــ  طبقه حاکم خزر دین یهودیت را برگزیدند،  تا خود را از حملات عقیدتی اسلام خلیفه بغداد،  و مسیحی خلیفه بیزانس حفظ کنند.  اما بخشهای از مردم خزر مسیحی و مسلمان بودند.
   واژه خزر:  خزرها در زبانهای گوناگون کوزار، کوزارین، چازاری، کازاری و خازاروئی نامیده شده‌اند.  در بعضی جاها مردم هزاره افغانستان و نام هزاره را نیز از خزر میدانند.
   تجارت:  خزرها راههای تجاری بین آسیا و قاره کهن و اروپا را در دست داشتند،  و در بخش تجاری فعال بودند.  این مهم یکی از دلیلی است،  که خزرها نمیتوانستند وحشی و مهاجم باشند.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهودخانات خزر مجموع مردمی با تبارهای مختلف در شمال قفقاز از دریاچه اورال تا دانوب گسترده بودند
تصویر بت خزری بازسازی شده نشان از هویت تمدنهای جنوب ایران دارد،  عکس شماره 8832.
  ــ  خزر = خز + ر = وابسته به خز.
  ــ  خز = غز = گز = انرژی گز،  مشروح در اینجا.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود خانات خزر

خلاصه تاریخ خانات خزر

اقوام خزر قوم اشکنازی یهودخانات خزر مجموع مردمی با تبارهای مختلف در شمال قفقاز از دریاچه اورال تا دانوب گسترده بودند
تصویر نقشه خاقانات خزر از ۶۵۰ م،  تا 900 م،  در اوج قدرت،  عکس شماره 8831.
      خانات خزر و خزرستان یک قلمروی چند قومی بود،  و جمعیت آن بیشتر آمیزه‌ای از سغدی و سکایی و ترکتباران، اورالیها، اسلاوها و مردمان قدیم قفقازی نیاکان گرجی و چچن و تات و غیره تشکیل شده‌ بود.  در سده دهم میلادی میان سالهای ۹۶۵ و ۹۶۹ این کشور بدست پادشاهی کیف به نابودی گرایید.
    در سده ششم میلادی خانات خزر با ایرانیان تماس داشته،  و در جریان لشکرکشی هراکلیوس امپراتور بیزانس علیه ایران ساسانی وی را یاری رساندند.  در ابتدای سده هفتم  خزرهای غربی از خانات شرق مستقل شدند.  اما در میانه‌ همین قرن مسلمان تا شمال قفقاز پیشروی کرده،  و از آن پس تا میانه‌ قرن هشتم جنگهایی میان این دو رخ داد.  مسلمانان ابتدا خزرها را در سال ۶۶۱ وادار به تسلیم شهر و منطقه دربند کردند.  اما در سال ۶۸۵ خزرها با یورش مجدد تا جنوب قفقاز پیش رفتند.
      پس از جنگهای متعدد در دهه ۷۲۰ در ارمنستان ناچار به عقب‌ نشینی به شمال قفقاز شدند.  با این حال پیروزیهای اولیه آنها اهمیت بسیاری در جلوگیری از گسترش مرزهای شمالی مسلمانان به سوی اروپای شرقی داشت.  با عقب‌نشینی خزرها به سمت شمال پایتخت خزرستان از سال ۷۳۷ شهر آتیل در نزدیکی دلتای ولگا شد.  خانات خزر کوه‌های قفقاز را به عنوان مرز جنوبی خود پذیرفتند.  آنها همسایه خلافت عباسی و پادشاهی روم شرقی بودند.
   شهرهای مهم خزرها:  در دلتای ولگا سمندر،  در گوشه شمال شرقی قفقاز خزران،  و در قفقاز بلنجر و سمیران و سمبلوت بود.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهودخانات خزر مجموع مردمی با تبارهای مختلف در شمال قفقاز از دریاچه اورال تا دانوب گسترده بودند
تصویر دو اثر تاریخی از اقوام خزر در جمهوری داغستان،  عکس شماره 8835.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود خانات خزر

نقل قولی از موسی کالانکاتی

      موسی کالانکاتی (کاتواتسی)، سالنامه ‌نویس سده‌ ۱۰م.  آلبان درباره‌ قوم خزر چنین مینویسد:
      … شاهنشاهان ایران معماران،  وسایل و مواد بسیار ازهمه جا گرد آورده بودند.  این دیوار میان قفقاز و دریای شرقی (کاسپین) قرار داشت… او خطر دهشت باری را که از سوی مردم پلید و غداری که صورتهای پهن داشتند و همانند زنان بودند،  مشاهده کرد.  موهای دراز آنها از سر بر چهره و بدنشان فرو ریخته بود… همانند گرگهای وحشی حمله میکردند.  مردم از احساس خطر هولناکی که در حال نزدیک شدن بود،  وحشت زده بودند.  با نمایان شدن تیراندازان چالاک بر وحشت آنها افزوده شد.  اینان چونان تگرگ بر سر آنها تیر میریختند،  به مانند گرگان گرسنه برویشان پریده،  آنها را در کوچه‌ها و میدان گاههای شهر تکه پاره میکردند.  در چشم آنها نسبت به هیچ کس،  نه مردان جوان و نه زنان زیبا رحمی دیده نمیشد.  پیران و علیلان بیکاره و بیدست و پا را نیز راحت نمیگذاشتند.  حتا دیدن کودکانی که روی نعش مادران مثله شده شان افتاده بودند،  ترحمی در دلشان بر نمیانگیخت.  به سان آتشی که در نی زاری ملتهب افتاده باشد،  از دری درون میشدند و از دری دیگر بیرون میرفتند،  راه را برای درندگان و پرندگان وحشی مردارخوار هموار میکردند…
   نظر انوش راوید:  در تاریخ نویسی سنتی از این دست نوشته های بی سند و مدرک زیاد است.  یا از شاهی و حاکمی فوق العاده تعریف الکی میکنند،  و از لشکر فراوان و  کشتارهای بیشمار میگویند،  و یا از دشمن بسیار بدگویی میکنند.  اینگونه نوشته ها هیچ سندیت ارائه نمیدهند،  یعنی فاقد ارزش برای تاریخ نویسی هستند،  و فقط بدرد بررسی ادبی میخورند.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهودخانات خزر مجموع مردمی با تبارهای مختلف در شمال قفقاز از دریاچه اورال تا دانوب گسترده بودند
تصویر عده ای مهاجر اشکنازی از مناطق خزری به اسرائیل حدود یک قرن پیش،  عکس شماره 8833.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود خانات خزر
یهودیهای اشکنازی
      یهودیهای اشکنازی روس خزرها را نیاکان خود میدانند،  ولی از دید گروهی از ژن‌شناسان هرچند یهودیان اشکنازی ژنهای بسیاری از اروپای شرقی گرفته‌اند،  پذیرش اینکه آنها عمدتاً از خزرها هستند بعید است.
  ــ  اشکنازی = اشک + نازی یا نوزی = اشکانیان اهل شهر ناز یا نوز.
      شهرهای و آبادیهای زیادی به نام ناز و نوز در ایران کهن وجود دارد،  منجمله آبادی نوز در بین سمرقند و بخارا.
      امروزه علم DNA نشان میدهد،  که تقریبا تمام یهودیان در جهان از خازاریا آمده اند.  آنها از خطوط خون ابراهیم و پیامبران نیست،  بلکه خانات خزر و ملل قفقاز هستند.  یعنی اجداد یهودیان امروز اسرائیلی نیستند،  بلکه از اقوام خزر هستند.  جهت اطلاع کتاب زیر را مطالعه نمایید:
اقوام خزر قوم اشکنازی یهودخانات خزر مجموع مردمی با تبارهای مختلف در شمال قفقاز از دریاچه اورال تا دانوب گسترده بودند
تصویر کتاب DNA Science and the Jewish Bloodline ،  عکس شماره 8834.
علاقمندان و متخصصها در جستجوها نام کتاب را بنویسند و آنرا بیابند.
   مهم:  در تاریخ ملتها و اقوام زیادی بطور کلی حذف شدند،  باید دانش و بینش درست و واقعی به تاریخ و حال و آینده داشت،  تا حذف نشد.
   پرسش از عموم:  بنظر شما نام اقوام خزر از نام دریاچه خزر است؟  یا نام دریاچه خزر از نام اقوام خزر؟
……………
   @: اقوام خزر, قوم اشکنازی, اشکنازی یهود, واژه خزر, تاریخ خانات, خانات خزر, موسی کالانکاتی, انوش راوید, دین خزرها, تجارت خزرها.
   #:  #اقوام_خزر, #قوم_ اشکنازی.
…………
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود خانات خزر
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
* * * * * *
یک امپراتوری که مجموعه ‌ای از قلمروهای چند ملیتی بود، و بدلیل ذات دینی و حاکمیتی و رزمی خود، که ترکیبی از قدرت شاه ها و جنگجویان و روحانیان بود. آنها خود را مقدس نامیدند، تا بتوانند مردم را اغفال کنند. این امپراتوری از قرون وسطی تا انقراض اسمی در سال ۱۸۰۶ بر بخش ‌هایی از اروپای غربی و مرکزی فرمان راند. مشروح و نوشته های روی عکسها همراه با مطالب دیگر این امپراتوری در لینک:  http://www.arq.ir/1476
……………………….
     توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر وبسایت ارگ ایران پیام بگذارید.  زیرا مطالب توسط وبلاگهای متفرق بازنشر میشود،  و نویسنده به آنها دسترسی ندارد.