Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

چند دیدگاه و پرسش و پاسخ زیر از هواداران و خوانندگان تارنمای ارگ ایران است،  که در جاهای مختلف بخش کامنتهای تارنما و فیسبوک و تلگرام و غیره پاسخ دادم.
چند دیدگاه و پرسش و پاسخ
پیش نویس
       چند دیدگاه و پرسش و پاسخ زیر از هواداران و خوانندگان تارنمای ارگ ایران است،  که در جاهای مختلف بخش کامنتهای تارنما و فیسبوک و تلگرام و غیره پاسخ دادم.
چند دیدگاه و پرسش و پاسخ
تصویر انوش راوید در یک سایت تاریخی،  عکس شماره ۳۳۷۹.
 مراقب باشید با دروغ گفتن و نوشتن در تاریخ ذهن شما را مطیع نکنند
لوگو مراقب باشید با دروغ گفتن و نوشتن در تاریخ ذهن شما را مطیع نکنند،  عکس شماره ۱۶۲۶.
این برگه پیوست لینک زیر است:
چند دیدگاه و پرسش و پاسخ
چند دیدگاه و پرسش و پاسخ
   نظرها و پرسشهای مریم ۱۰۲۲۱:  من جستارهای پیرامون الهه های ایران باستان در ارگ ایران رو خواندم اما چند پرسش برام بوجود امده است:  نخست اینکه
   1 ــ  اینها الهه نیستند،  فروزه و صفت خداوند هستند،  که هر انسان باید بدست آورد.
   پاسخ انوش راوید:  قبل از تاریخ باستان و در دوران کهن تاریخ،  خداوند نیز همان الهه ها بودند،  مفهوم خدا و الهه در دوران های مختلف تاریخی متفاوت بوده،  و ما باید درک در زمان و مکان پیدا کنیم.
   3 ــ  شما هم این فروزهها را الهه نامیده بودید،  و هم برخی را پسر و یا دختر اورمَزد نامیدید،  در حالیکه در کتاب گاتها و تعالیم آن اینها فروزه هستند،  من میتوانم صفحات کتاب را برایتان ارسال کنم.
   پاسخ انوش راوید:  گاتها بخشی از تاریخ باستان از هزار و پانصد سال پیش است نه بیشتر،  ولی الهه ها تاریخ در دوران کهن دارند،  در نتیجه تعریف و مفهوم آنها تغییر دارد.
   2 ــ  در کتاب اخلاق در ایران باستان نوشته دینشاه ایرانی هم به فروزه بودن اینها اشاره شده است؟
   پاسخ انوش راوید:  مشکل از تعبیر در زمان و مکان است،  مشکلی که تاریخ نویسان ایرانی به آن توجه نمی کنند.
   نظر و پرسش ۱۰۲۲۲:  در گات های زرتشت،  خدای سامی وجود ندارد.  زرتشت و فردوسی به اومانیسم باور دارند و سرانجام سخنشان به خرد می رسد.  خرد بهترین هدیه آسمان است.  خدای سامیها و الهه ها همه متافیزیک هستند.
اورمَزد متافیزیک و نادیدنی و نا پسودنی (لمس) نیست،  زرتشت در خردش اورمَزد را پیدا میکند.  تمام سخن زرتشت این است،  که باید انسان بود و انسان شد برپاد سامی ها که تنها باید ایمان داشت و مؤمن بود.
      زرتشت میگوید:  نمی خواد اورمَزد را بپرستی ولی سود رسان باش.  چرا می گویند مَزدَیَسنا.
      مزدیسنا:  ستایش کننده خرد.
      مزدا:  دانای بزرگ، خردمند.
      زرتشت مزدا را نمی پرستید بلکه ستایش میکرد.  ستایش او از سر نیاز خودش بود،  نه از سر اطاعت و فرمانبرداری.
گاتها درباره امشاسپندان چه میگوید،  و ببینید با آنچه که شما در اینستاگرام نوشته اید چه تفاوتی دارد.  آنچه که شما نوشتید باور موبدان ساسانی است،  که ریشه در مُغ های پیش از زرتشت دارد.
      آنها اندیشه های زرتشت را تغیر داده،  و برای دکان و دستگاه درست کردن سخت و پیچیده کردن همانند دین پیامبر اسلام،  که صفویه دینی جدیدی ساخت،  و یا وهابیها خشک تر کردند.  الهه باور سامی هاست.
   پاسخ انوش راوید:  وبلاگ ارگ ایران برای بررسی تاریخ و تاریخ اجتماعی و دروغهای تاریخ است.  در بررسیهای تاریخ بدور از دروغ برای تاریخ نگار،  گفتن و نوشتن از واقعیتهای اتفاق افتاده در تاریخ است.  تاریخ نویس نمی تواند کیفیت و کمیت و خوب و بد درباره موضوعی بگوید،  و اظهار نظر صفت دار نماید.  مانند تعیین خرد،  خرد در تحولات تاریخ اجتماعی بنا به ساختارهای تاریخی اجتماع حاصل می شود.
   مزدا = مز + دا = مز بلند.
   مزدیسنا = مز دی سنا = مز ستایش کننده ۲۴ ساعته.
   مز = مذ = مظ = مض =  واحد، آغازین، نطفه.
   پرسش ۱۰۲۲۳:  درباره سلوکیان پرسشهایی هست،  دوستانی پرسیدند،  مگر این فرقه یعنی اهل سلوک پس از اسلام نبوده پس چه ارتباطی به سلوکیان باستان داره؟
   پاسخ انوش راوید:  سلوک و سلوکی فرقه مشخص و با قوانین خاص نیست،  بلکه یک واژه به معنی درویشی است،  درویشی همیشه تاریخ وجود داشته.  فرقه گرایی هم در هر زمان از تاریخ وجود داشته است،  و هر فرقه داستانی از دانش و بینش خودش،  بنا به شرایط ذهنی و درکی در زمان مربوطه داشته است.
      مسئله مهم دانش و بینش بنا به شرایط ذهنی و درکی زمان مربوطه است،  که به معنی دیگر ساختارهای تاریخی اجتماع را تشکیل می دهد.  موضوعی که تاریخ نویسها به آن اشاره نمی کنند،  یا اهمیت آنرا متوجه نشدند،  یا بهتر بگویم ندانستند چیست.  برای همین تاریخی به بازار مصرف ارائه داده اند،  که بیشتر داستان شده تا تاریخ.  خود بخود علاقمندان به تاریخ داستان خوان شده اند تا خواننده تاریخ.
   پرسش ۱۰۲۲۴:  1 ــ  چرا نام تخت جمشید به این نام هست؟
   پاسخ انوش راوید:  جم بنیان گذار ایران بود،  جم بزرگترین تختگاه یا کاخ را داشت،  جم پدر تمام ایرانیان است،  اجم یعنی فرزندان جم است.  شید یعنی انرژی و نور،  جمشید یعنی جم دارنده انرژی و نور،  تخت جمشید یعنی کاخ پدر ایرانیان.
   2 ــ  چرا در دوران امروزی از پارسه به تخت جمشید دگرگون شده؟
   پاسخ انوش راوید:  پارسه یعنی جایگاه پارسایان،  پارسه از نظر تعریف با تخت جمشید متفاوت است،  اما در معنی یکی هستند،  زیرا تخت جمشید جایگاهی برای پارسایان بود.
   3 ــ  چرا و چطور سلسله هخامنشی با چنین شکوه و عظمت منقرض شده؟
   پاسخ انوش راوید:  از ابتدای پیدایش هموساپین تاکنون همیشه رشد و تکامل در تاریخ اجتماعی بود.  رشد و تکامل تغییرات پیوسته و ناپیوسته دارد،  گاه این تغییرات فاقد تعریف می مانند،  و همین باعث می شود،  توده مردم متوجه این تغییرات نشوند،  فقط در تاریخ این تغییرات را خواهند دید.  این تغییرات تعریف نشده مورد سوء استفاده تاریخ نویسی استعماری قرار گرفته،  و باعث گمراهی مردم به تاریخ شده است.
      خلاصه بگویم،  هخامنشیان شاه خدایی،  در ادامه رشد و تکامل تاریخ اجتماعی جای خودش را بدوران سازمان قبیله ای یا جمهوری قبیله ای اشکانی داد.
      طی پانزده سال وبلاگ نویسیم بارها پرسشهای شما پرسید شده،  و پاسخ های زیادی در مطالب وبلاگ وجود دارد،  آنها را در جستجوهای ارگ ایران بیابید،  و مشروح مطالب و پاسخها را پیگیری کنید.
   پرسش منوچهر ۱۰۲۲۵:  عده ای نگاره هایی را که در آن زن موسوم به میترا گاو را قربانی می کنند،  به طور مطلق به عنوان همان ایشتار و زن بدکاره دانسته،  و آنرا گفتار زرتشتی گران جهود و جاسوس بیگانه می دانند،  و گویا هیچ گونه تفسیر دیگری رو برنمی تابند.
      هر چند به نظر من وقایع گوناگون تاریخی می تواند سبک های روایی جدیدی را برای بیان باورها بیافرینند،  که در این میان،  میترا نیز در موقعیتی به عنوان یک قربانی کننده به شمار آید.  بی آن که لازم باشد تا الزاما و همیشه زرتشتی گران جهود و جاسوسی را نیاز بوده باشد.
   پاسخ انوش راوید:  میترا یا می ثرا اصلاً گاوی قربانی نمی کند،  میترا در گوشه بالای کتیبه ها در ارابه ای سوار است.  هوادار میترا گاوی را بر زمین زده تا از خون آن،  سلامتی و دین جدید جاری شود.  این هوادار گاو را قربانی نمی کند،  بلکه پایان دین گاوپرستی را می گوید.
      نوشیدن خون گاو غذای مردمان در دوران سنگ بود،  ولی با پیدایش گاو پرستی این نوشیدن باید طی مراسم انجام می شد یا نمی شد،  این موضوع هنوز در قبایل دور دست آفریقا و هندوستان دیده می شود.
      دانسته های مطرح شده در این گفته ها همه زیر بنای تاریخ نویسی استعماری دارد،  و الکی پای جهود و این و آن را بمیان آورده.  تمام ادیان در منطقه مرکزی قاره کهن یکی پس از دیگری و در ادامه رشد و تکامل قبلی حاصل شده،  در این موارد زیاد نوشتم.
   توجه:  تاریخ نویسی من انوش راوید،  بر مبنای مشاهدات آثار تاریخی است،  برای همین به موضوعات غیر عینی و ماورائی و شبهه ای خیلی کم می پردازم.  داستان ارتباط با ماورا و جن و روح و اینچیزا در گذشته ها زیاد بوده،  و در خیلی از قبایل و افراد باقی مانده از دوران اولیه هنوز وجود دارد.
      برای یک تاریخ نویس اجتماعی،  مهم نگارش جریانهای تاریخی است،  و برای تاریخ نویسی ادبیات،  نگارش ادبیات بکار رفته است.  این تاریخها خود بخود در جایی با یکدیگر در هر زمان برخورد دارند،  و یا به تحریر در می آیند.  این برخورد در گذشته های برای رشد و تکامل روشها بوده،  و در دانش امروزی بررسی های تاریخی و علمی است.
   نظر منوچهر ۱۰۲۲۶:  من هم به عنوان یک خواننده مطالب شما و برخی از نویسندگان و پژوهشگران دست اندرکار و تامل در این گونه بحثها،  با  دیدگاه متین و واقع بینانه شما که همه ادیان منطقه مرکزی قاره کهن یکی پس از دیگری و در ادامه رشد و تکامل قبلی پدبد آمده صد در صد موافقم.
      به نظرم از دیدگاه تاریخ استعماری تشکیک در تاریخ،  آتشی است به جان تاریخ استعماری.  هر ایرانی راستینی باید از طرح این دست دیدگاه های نو و پرسشگر و چالش برانگیز،  که خواب تاریخ نویسی استعماری را آشفته می کند استقبال نماید.  پاسخ تان قوت قلبی دوباره بود. سپاسگزارم.
   پاسخ انوش راوید:  بله درست می فرمایید تشکیک در علم بویژه علم و نوشته های تاریخی،  اصل مهمی برای ایجاد دید جدید و آغاز رشد و تکامل و ورود به تمدن جدید است.  بدون درک از واقعیتهای تاریخی،  هرگز نمی توانیم آینده ای نوین داشته باشیم.
   پرسش حسین ۱۰۲۲۷:  آیا واقعا ارتباطی بین زردشتیها و اجنه،  و یا رفتاری مانند کابالا و جن پرستی وجود دارد؟
   پاسخ انوش راوید:  ابتدای هر دینی برای عبور از دین قبلی که آغشته به جهل شده بود ایجاد و گسترش یافت،  بهمین جهت در ابتدا ادیان فاقد خرافات بودند.  البته درک و دانش و بینش این خرافات در دوره های تاریخی مختلف بود.  تاریخ ورود خرافات و جهل در ایران را مشغول بررسی و نگارش هستم،  بالاخره یه روزی در همین زمانها منتشر می کنم.
   پرسش مهدی ۱۰۲۲۸:  سلام آقای انوش راوید، اسلام و ایمان به چه معنی هستند؟
   پاسخ انوش راوید:   بنظر من:
   ایلام = بلندی مقدس = منظور هرم جغامیش.
   ای = بلندی + لام = مقدس.
   اسلام = پاک مقدس.
   اس = پاک + لام = مقدس.
   ایمان = زمین بلند یا روح بلند.
   ای = بلندی + مان = مین = زمین.  مشروح در لینک زیر:
   مهم:  بارها نوشتم،  در سخن وبلاگ و غیره نوشتم،  وبلاگ انوش راوید برای این نیست که دانش و عقیده ای در علم را بیان کند،  و بگوید که این اصل علم است،  و باید آنرا بعنوان علم بدانید.  این وبلاگ برای ایجاد دید جدید به تاریخ و پژوهش است.  در این وبلاگ می خوانیم،  که یاد بگیریم هر آنچه که بخورد ما داده اند،  ممکن است اصل علم نباشد.  چه بسا با ترفند و شیادی خواسته اند مغز ما را مطیع خود کنند.
      ما بر خلاف بقیه موجودات دارای ذهن خلاق و نوآور هستیم،  و باید در تمام زمینه ها این هوش را بالا ببریم.  منجمله و مهمتر از همه تاریخ و تاریخ اجتماعی و جغرافیای تاریخی است،  که هم گذشته های ما هست،  و هم آهنگ ساخت آینده کشور ما می باشد.  به معنی دیگر وبلاگ انوش راوید را با دقت بخوانید،  و تا می توانید نظر دهید و پرسش کنید.
      این وبلاگ را برای سرگرمی نخوانید،  برای این بخوانید که در پژوهش و رشد و تکامل آن کار و تلاش نمایید.  یعنی ممکن است،  مطالب و نوشته های وبلاگ با رشد دانش نیاز به تغییر داشته باشند،  و این موضوع را در وبلاگ بسیار نوشتم.  هر شخصی که علم را با مقدار دانش خودش ببندد و تمام شده بداند،  چیزی از مفهوم علم نمی داند.  به تعریف دیگر نوشته های من تمام و اصل علم نیست،  و محتاج یاریم.
……………
   برچسبها:  چند دیدگاه, پرسش و پاسخ, الهه ایران, گاتهای زرتشتی, اهل سلوک, گاو پرستی, مزدا مزدیسنا, ایلام اسلام.
………….
چند دیدگاه و پرسش و پاسخ
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 تندیس ناپیرآسو یکی از آثار به جا مانده ایلامی است،  ملکه ناپیرآسو همسر اونتاش ناپیریشا پادشاه عیلام بود.  اثر مربوط به ۳۷۵۰ گاه ایرانی است.  مشروح در:  http://arqir.com/296
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید