Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

      بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت را باید شناخت و آنها را برای ادامه حیات مردم و کشور ایران بدرستی دانست.  اگر تحلیل و تعلیل و تعریف درست از تاریخ اجتماعی،  و جامعه شناسی تاریخی بدست نیاوریم،  و متکی به نوشته های خارجی و یا تاریخ نویسی استعماری باشیم،  آینده روشن و درستی نخواهیم داشت.  بدین منظور از شما می خواهم در پائین همین صفحه نظرات و پرسشهای خود را بنویسید،  و در جهت پربار شدن این نوشته،  و ادامه آن یاری نمایید. 

بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت

بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
تصویر انوش راوید در یک کوچه تاریخی در اینجا، عکس شماره ۴۸۹۱.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
لوگو پرسشگر و مطالبه گر باشید،  عکس شماره ۱۶۲۵.
برگه 1321 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت

تعریف سرمایه داری

سرمایه داری سرمایه محوری مالکیت خصوصی
      درباره سرمایه داری و سرمایه محوری و مالکیت خصوصی کلی کتاب و نوشته و مقاله و فیلم در همه جا بفراوانی وجود دارد،  و براحتی قابل دسترسی است.  من در اینجا مطالبی می گویم،  که تاکنون غیر از تارنمای ارگ ایران جایی نوشته نشده است.
      کاپیتالیسم یا سرمایه داری و سرمایه ‌محوری و مالکیت خصوصی،  شیوه ای از تمدن در ساختارهای تاریخی اجتماع است،  که بر پایه حکومت اقتصادی است.  در ادامه رشد و تکامل تمدن،  بعد از دوره فئودالی و ارباب رعیتی،  از ابتدای قرون جدید این شیوه تمدن به جهان حاکم شد.
      سرمایه داری مانند تمام روشهای تمدن دورههای مختلف دارد،  معمولاً در ارگ ایران این دوره ها را به آغاز و میانه و آخرین و دوره گذر،  تقسیم می شود.
   ساختار سخت افزاری ــ  سرمایه داری یک عامل سخت است،  که از مجموع بانکها و کارخانهها و شرکتها و فروشگاهها تشکیل شده است.  هدایت این عامل سخت نیازمند یک عامل نرم می باشد،  این عامل نرم استعمار و امپریالیسم می باشد.
      در نظامهای کمونیستی قرن گذشته می پنداشتند،  وقتی ابزار تولید را دولتی کنند،  سرمایه داری از بین می رود.  درصورتیکه سرمایه داری در روند رشد و تکامل تمدن حاصل شده بود،  و جزیی از تعریف ساختارهای تاریخی اجتماع بود.  فقط در اینگونه کشورها نوع مالکیت را از خصوصی به دولتی تغییر داده بودند،  یعنی مالکیت و حقوق و بانک و اندیشه و ذهن سرمایه داری همچنان حاکم بود.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت

انواع سرمایه داری

      تعریفهایی که بصورت کلی از سرمایه داری می دانیم،  و یا می خوانیم و برایمان قابل لمس است،  سرمایه داری ملی و سرمایه داری سنتی است.  اما از سرمایه داری بی هویت کمتر تعریف شنیده،  و چیزی لمس نکرده ایم.
   سرمایه داری ملی ــ  بر پایه پول و ثروت ملی و کشوری قرار دارد و صاحبان آنها اشخاص شناخته شده از یک کشور و یا یک ملت هستند.  این نوع سرمایه داری در خدمت امپریالیسم است،  یا نرم افزار امپریالیسم دارد.
   سرمایه داری سنتی ــ  بر پایه سنت از ابتدای دوران سرمایه داری در قاره ای قرار دارد،  مانند بازارهای قاره کهن و هندوستان و اینقبیل.  این نوع سرمایه داری در خدمت استعمار بود.
   سرمایه داری بی هویت ــ  از ابتدای قرن ۲۱ با وجود گسترش اینترنت در بازارهای بورس و بانکها،  این نوع سرمایه داری پثیدا شد.  در این سرمایه داری مشخص نیست که صاحب سرمایه کیست و سرمایه در چه راهی می چرخد و کار می کند.  این نوع سرمایه داری در خدمت امپریالیسم نو است،  یا نرم افزار امپریالیسم نو در آن قابل اجراست.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت

تعریف امپریالیسم

امپریالیسم امپراتوری ‌طلبی
      درباره امپریالیسم یا امپراتوری ‌طلبی تعریفها و نوشته های زیادی وجود دارد.  تقریباً تمام این نوشته ها،  امپریالیسم را همان سرمایه داری گفته اند،  و آنرا سرمایه داری برون مرزی کشورهای بزرگ دانسته اند.  درصورتیکه امپریالیسم یک تعریف است،  یک نرم افزار است،  که باید بروی سخت افزار سرمایه داری نصب شود،  تا کارایی داشته باشد.
      مارکس و بعد از او لنین می پنداشتند،  امپریالیسم آخرین مرحله رشد سرمایه داری است.  مارکس با دیدگاه مارکسیستی می گوید،  سرانجام سرمایه داری با رشد تضادهای درونی سرمایه داری و با شیوه ای انقلابی،  جای خود را به نظام سوسیالیستی می دهد.  لنین در سال ۱۹۱۷ میلادی کتاب امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری را نوشت،  و امپریالیسم را سرمایه داری تهاجمی دانست.
   ساختار نرم افزاری ــ  از ابتدای قرن بیست نرم افزار امپریالیسم بروی سخت افزار سرمایه داری قابل مشاهده است،  ولی با اشتباه امپریالیسم را همان سرمایه داری پنداشته اند.  با رشد و تکامل سرمایه داری،  ورژنهای جدید امپریالیسم هم تولید شد.  مطابق معمول تعریف سختها و نرمهای تاریخ اجتماعی در ارگ ایران،  به چهار دوره تقسیم می شوند:  آغاز و میانه و آخرین و دوره گذر،  و هر دوره تعریفهای خاص خودش را دارد.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت

انواع امپریالیسم

      امپریالیسم را می توان به چهار دوره تقسیم کرد:  امپریالیسم ابتدای قرن بیست،  میانه قرن بیست و دهه های آخر قرن بیست،  و دوره گذر آن در اوایل قرن بیست و یک.  هر دوره از اینها نرم افزارها و تعریف های خاص خودش را دارد.
   امپریالیسم ابتدای قرن بیست ــ  در این دوره رقابت برای امپراتوری ‌طلبی قدرتهای سرمایه داری جهانی زیاد بود که منجر به دو جنگ جهانی شد.  این امپریالیسم با سخت افزار سرمایه داری سنتی و سرمایه داری ملی کارایی داشت.
   امپریالیسم میانه قرن بیست ــ  در این دوره تلاش برای بدست آورن کشورهای زیر دست و منابع و منافع از آنها زیاد بود،  این زمان جنگهای منطقه ای و کودتاها اتفاق افتاد.  این امپریالیسم با سخت افزار سرمایه داری ملی کارایی داشت.
   امپریالیسم آخر قرن بیست ــ  رقابت های جهانی سرمایه ها و بازارهای بورس بوجود آمدند، سرمایه گذاری در کشورهای دیگر بخشی از آن است.  این امپریالیسم با سخت افزار سرمایه داری ملی کارایی داشت.
   دوره گذر امپریالیسم به جدید ــ  همیشه تعریف دوره گذرهای تاریخی در ساختارهای تاریخی اجتماع مشکلتر و پیچیده تر است،  و نیازمند داشتن دید جدید به تاریخ اجتماعی است.  در قرن ۲۰ سرمایه و سرمایه داری به همه جهان منتقل شد،  کشورهای جدید سرمایه داری مانند چین بوجود آمدند.  رشد و تکامل جوامع جدید همراه با پردازشهای مالی اینترنتی،  در دو دهه اول قرن ۲۱،  گذر تاریخی از امپریالیسم قرن بیست،  به امپریالیسم نو را پدید آورد.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
   عکس شماره ۸۹۴۵.  یکی از دفاتر فنی هوآوی،  از نمایندگان سرمایه داری بی هویت،  و یکی از دفاتر تجاری ترامپ،  از نمایندگان سرمایه داری ملی.  در این زمان که این مطلب را می نویسم،  جدال سرمایه داری بین این دو نماینده سرمایه داری در جریان است.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
تعریف بانک
      بانک نهادی اقتصادی است،  وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها،  نقل و انتقال وجوه،  وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان،  پرداخت بدهی مشتریان،  قبول امانات،  نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان،  انجام وکالت خریدها و فروش را بر عهده دارند.
   ساختار میان افزاری ــ  از بانکها می توان بعنوان یک ساختار میان افزاری نام برد،  که بر سخت افزار سرمایه داری نصب می شوند.  بدون سخت افزار سرمایه داری،  میان افزار بانک وجود نخواهد داشت،  و بدون میان افزار بانک،  سخت افزار سرمایه دارای نیز فاقد توانایی کار است.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
انواع بانکها
   برای انواع بانکها تعریفهای زیادی وجود دارد،  اما و در واقع بانکها بر دو نوع هستند،  بانکهای قرن ۲۰ و بانکهای قرن ۲۱.
   بانکهای قرن ۲۰ ــ  بر پایه گاو صندوق و کاغذ و کارمند و اسکناس و شبه اسکناس بودند.  در قرن ۲۱ هنوز شیوه بانکهای قرن ۲۰ وجود دارد،  ولی در حال از بین رفتن است.
   بانکهای قرن ۲۱ ــ  بر پایه نرم افزارها و برنامه نویس و اینترنت و اعتبار هستند.  در ادامه قرن ۲۱ بانک بسرعت رشد و تکامل پیدا می کنند،  و بانکهای قرن ۲۰ را حذف می کنند.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
تعریف زامبی
      زامبی یا مرده متحرک جسدهای متحرکی هستند،  که روح ندارند،  ولی مغزشان فعال است،  این مرده‌های متحرک کاملا خیالی هستند،  و در فیلم‌های ترسناک غربی زیاد دیده می‌شود.  داستان مرده‌های متحرک از وودو یعنی جادو باوری آفریقایی‌ تباران دریای کارائیب سرچشمه می‌گیرد.
      بر پایه داستانها،  مرده‌های متحرک با گاز گرفتن و وارد کردن بزاق خود به بدن قربانیان‌شان،  آنها را همانند خود به یک مرده متحرک تبدیل می‌کنند.  همچنین بر پایه داستان‌ها، انسان باید در دهان مرده‌های متحرک نمک بریزد،  زیرا آن‌ها بدین ‌وسیله به یاد می‌آورند که مرده‌اند و به گور خود بازمی‌گردند.
      فرض می‌شود،  فردی ابتدا با اعمال نفوذ و قدرت ویژه‌ مادی و معنوی که در اختیار دارد،  تمامی آگاهی، اختیارات، تصمیمات، گفتار، پندار و کردار فرد دیگری را در اختیار خود می‌گیرد،  و هرآنچه که می‌خواهد را به واسطه فرد دوم انجام می‌دهد.  این کار می‌تواند دلایل مختلفی نظیر مخفی نگاه داشتن اطلاعات شخصی،  گم کردن ردپای خود و… باشد،  در اصطلاح می‌گویند فرد دوم زامبی فرد نخست شده است.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
سخت افزار نرم افزار میان افزار
      در تعریفها از سخت افزار سرمایه داری،  و نرم افزار امپریالیسم،  و میان افزار بانکها نوشتم،  بدین منظور لازم است،  درباره این افزارها توضیح کوتاهی بدهم.  تفاوت و تعریف سخت افزار یا Hardware  و نرم افزار یا Software و میان افزار یا Middleware چیست؟
   سخت افزار ــ  دستگاه فیزیکی قابل لمس است،  این دستگاهها با تعریف برای کارایی مورد نظر درون دستگاه کار می کنند.  همیشه و هر روزه سخت افزارهای جدید با کیفیت و کارایی بیشتر در حال تولید شدن هستند.
   نرم افزار ــ  برنامه و تعریف غیر قابل لمس است،  نرم افزار مجموعه دستوراتی است،  که درون سخت افزارها تعریف و نگهداری می شوند،  و کارهایی که ما از آن می خواهیم را به سخت افزار ارجاع می دهد.  همیشه و هر روزه ورژنهای جدید نرم افزارها در حال تولید هستند.
      برای مثال نمایشگر که درون آن می توانید تصاویر و متنها را مشاهده کنید،  چون قابل لمس است،  یک سخت افزار است.  ماوس که با استفاده از آن در صفحه نمایش جابجا می شوید،  یک سخت افزار است.  صفحه کلید یک سخت افزار است.
      مرورگر اینترنتی یا مجموعه آفیس،  که در آنها تایپ می کنید و قابل لمس هم نیستند،  اما دستورات را اجرا و اطلاعات را ذخیره می کنند،  به عنوان نرم افزار شناخته می شوند.
   ــ  نکته مهم،  برای استفاده از سخت افزار،  یک نرم افزار به نام سیستم عامل موجود است.
      همیشه برای داشتن یک نرم افزار،  یک سخت افزار لازم است،  و سخت افزار پایه و اساس،  اجرای نرم افزارهاست.  مثلاً برای استفاده از یک بازی ویدیویی،  که یک نرم افزار است،  نیاز به یک کامپیوتر با سخت افزاری مثل پردازنده، حافظه، کارت گرافیکی و… است.  در واقع این سخت افزار است،  که باعث می شود،  کامپیوتر کار کند و نرم افزار را اجرا نماید.
      نرم افزار در یک سخت افزار قابل تغییر است،  ولی سخت افزار با همان نرم افزار نصب شده،  قابل تغییر نیست.
   میان افزار ــ  در واقع یک نرم افزار است،  با این تفاوت که آن را نمی بینید،  و نمی توانید آن را تغییر دهید.  وظیفه این نرم افزار معمولا در حافظه ای غیرقابل نوشتن به نام ROM قرار می گیرد،  تحویل دادن مدیریت سخت افزار به سیستم عامل است.  به نوعی می توان از BIOS سیستم به عنوان یک میان افزار نام برد.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
بانکهای زامبی
      از طرف یک دوست مقاله "راه نجات روسیه از ابر چالش‌ها" در اینجا بمن نشان داده شد،  این مقاله در یک نشریه اینترنتی درباره یک بانوی روس بود.  در ابتدای آن نوشته شده،  بانویی که بانکهای زامبی را پاکسازی کرد،  و ارز را به ساحل آرامش رساند.
      درباره مقاله با دکتر گفتگویی داشتیم،  بهمین جهت بفکر افتادم که از ترجمه مقالات تخصصی و بانکهای زامبی و سرمایه داری بازهم مطالبی بنویسم.
      بانکهای زامبی مثالی برای بانکهایی است،  که مانند زامبیها رفتار می نمایند،  مرگ معمولی ندارند،  و آلودگی تکثیر می کنند.  برای بازگشت آنها به تاریخ انبوه سازی قرن ۲۰ باید نمک به دهان آنها پاشید.
      حال این نمک پاشیدن به دهان بانکهای طرح قرن گذشته چیست،  و چگونه است را باید به پژوهش گرفت.  این نمک به معنی تغییر در ساختار سرمایه داری،  یا تغییرات ناپیوسته سرمایه داری است.  این تغییر می تواند بوسیله و یا نام یک شخص انجام پذیرد،  یا ادارات و یا کل یک حکومت باشد.  بمنظور عبور از طرحهای قدیمی قرن گذشته،  تغییر در ساختار و درک تغییرات ناپیوسته اجتناب ناپذیر است.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
تغییرات ناپیوسته سرمایه داری
      بانو الویرا نابیولینا از ابتدای جوانی بمشاغل مهمی انتخاب شد،  که دست یافتن به آنها از توانایی یک شخص خیلی باسواد و با استعداد عادی جامعه کار سخت و تا حدودی غیر ممکن است.  مگر اینکه در پس زمینه یا پشت سر چنین فردی،  یک جریان قوی قرار داشته باشد.
      بخوبی اطلاعات اقتصادی و اجتماعی روسیه قابل دسترسی،  روسیه در چنگال سرمایه دارهای یک شبه،  و بانکهای هراس انگیز است.  جامعه سرمایه داری روسیه وابستگی کامل به مافیای سنتی روسیه دارد،  و این مافیا ایجاد کننده سرمایه داری سنتی در روسیه است.  یعنی سرمایه داری روسیه مافیای روسیه را ایجاد کرده،  و مافیای روسیه سرمایه داری را ایجاد کرده.  بعبارت دیگر پایه گذار و نگهدار و رشد دهنده یکدیگر هستند.
      در مقاله آمده است بانو الویرا نابیولینا اقتصاد روسیه را نجات داد،  و او را فرشته نجات بخش معرفی کرده است.  در مقاله هرگز به قدرت سرمایه داری مافیایی روسیه اشاره نشده.  در مقاله ذکری از تواناییها و ضعفهای تولید و اقتصاد در روسیه نشده است.  درصورتیکه تولید و اقتصاد در روسیه مانند کشورهای خاورمیانه اصطلاحی یا قاره کهن،  فقط بر پایه فروش نفت و گاز قرار دارد.
      در مقاله سعی شده یک چیز را مخفی کنند،  و آدرس اشتباه درباره اقتصاد روسیه بدهند،  کاری که تمام کشورهای نفتی می کنند.  هر چند که گویا مقاله ای مستقل است،  ولی با دقت در آن رد پای دولت نفتی،  مانند رفتار همه دولتهای اقتصاد نفتی دیده می شود.  در مقاله تغییر کاربرد بانکها،  از بانکهای قرن بیست به بانکهای قرن بیست و یک مخفی شده است.
      در انتهای مقاله آمده:  اقتصاد روسیه در حال تطابق با شرایط جدید است، و رگولاتوری ریسک خاصی برای ثبات مالی اقتصاد تشخیص نداده است.  رویدادهایی که اخیرا شرایط را تغییر داده‌اند،  منجر به اصلاح در بازارها خواهند شد.  در چنین شرایطی، نوسانات شدید اجتناب‌ ناپذیر هستند،  اما اقتصاد روسیه در حال تطبیق با ریسک‌های خارجی است.
      همزمان با سقوط بازارها در روسیه،  کارشناسان، بانکداران و مقامات اقتصادی پروسه آرام‌ سازی اجتماعی را آغاز کردند.  پرهیز از تصمیم‌گیری احساسی پیام مشترک آنان به سرمایه‌گذاران بود.  تحلیلگران بهترین استراتژی ممکن برای مقابله با شوک جدید را عدم‌ مقابله عنوان کردند.  آنها به سرمایه‌گذاران اطمینان دادند،  که پایان هراس در بازارها به پایان فروش دارایی‌های روسی منتهی خواهد شد.  بنابراین پایان نزول شاخص‌ها و روبل منجر به ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و جذابی می‌شود.
      این گفته ها نشان از تغییر اساسی از سرمایه داری سنتی روسیه به سرمایه داری بی هویت جدید است.  تولید و اقتصاد در روسیه تغییر نکرده،  مگر اینکه زیر ساخت موضوع سرمایه داری در حال تغییرات ناپیوسته است.  این تغییر،  تغییر در دیدگاه های سیاسی را هم خود بخود ایجاد می کند.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
سیستم خراب است
      در بالا متوجه شدیم که سیستم سرمایه داری مانند سیستم کامپیوتر دست ماست،  هیچ تفاوتی ندارد.  از سه جز اصلی تشکیل شده،  و دانستن سیستم سرمایه داری نیاز به مطالعه دهها جلد کتاب قطور نویسندگان نامدار اقتصادی ندارد،  کتابهایی که فقط نویسندگان آنها از آن سر در می آورند،  و کلی سخت و پیچیده هستند.  فقط کافی است همین چند خط بالا را مطالعه کرد،  تا کل سیستم سرمایه داری را متوجه شد.
      در این سیستم اگر یکی از اجزای آن طرح قدیم و یا ورژن جدید باشد،  سیستم کار نمی کند،  یا خراب کار می کند،  درست مانند کامپیوتر.  خودبخود همه ما علاقمند هستیم کامپیوتر جدید با سیستم جدید داشته باشیم،  این موضوع جدید بودن چیزی نیست،  که فقط علاقه شخص بخواهد،  بلکه برای کار و اجرای برنامه های مختلف،  نیازمند جدید بودن هستیم.
      سیستم سرمایه داری هم برای کار با برنامه های مختلف،  نیازمند است سیستم خود را جدید کند. در غیر اینصورت نمی تواند برنامه های مختلف خود را اجرا کند و جا می ماند،  و خودبخود سیستمی که خوب کار کند،  و جدید و جدیدتر باشد جای آن را می گیرد.  یک پرسش در زیر دارم لطف کنید به آن در نظرات زیر همین برگه پاسخ دهید،  تا این داستان بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت را ادامه دهم.
   پرسش از عموم:  تفاوت سیستم سرمایه داری کشور ایلات متحده آمریکا،  با کشور چین کمونیست چیست؟  در صورتیکه هر دو آن کشورها بازار بورس و تجارت و صنایع پیشرفته دارند،  تفاوتشان چیست؟
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
تصویر هر ملتی بنا به لیاقت و شایستگی خود در دنیا قدرت دارد،  عکس شماره ۷۸۳۳.
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت را باید شناخت و آنها را برای ادامه حیات مردم و کشور ایران بدرستی دانست
تصویر کشتی EVER ACE  400 متر طول 24000 کانتینر 236000 تن،  عکس شماره 7433.
      سرمایه داری جهانی ملت هایی میخواهد،  که توانایی تولید مواد اولیه کانی و دانشی و نیز پول داشته باشند،  تا بتوانند کالاهای آنها را بخرند.  دیگر در ادامه این قرن ملتهای بدون معدن و دانش و پول نمیخواهند،  درک درست این موضوع آینده ایران را نیز میسازد. 
……………
   برچسبها:  بانکهای زامبی، سرمایه داری بی هویت، انواع سرمایه داری، تعریف زامبی، انواع بانکها، انواع امپریالیسم، تعریف امپریالیسم، تعریف سرمایه داری.
………….
بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 این سری مستند در شبکه تلویزیون بی بی سی پخش شده، بخش هایی از آنرا قبلاً نقد کردم، و این نیز نقد بخش دیگری از یک نبرد ایرانیان و یونانیان است. فیلم و توضیح را در لینک زیر ببینید: http://arq.ir/497
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید