Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم را باید دانست تا بتوان مسائل تاریخی و سیاسی و جغرافیایی را بخوبی تشخیص داد.  بسیاری خود را تحلیلگر تاریخی و سیاسی میدانند،  ولی هیچ دانشی درباره استعمار و امپریالیسم ندارند.  مهمترین سبک کار استعمار و امپریالیسم حذف تواناییها و اقدامهای آنها از سیستم آموزشی کشورهاست،  تا شناسایی آنها انجام نشود،  و باعث اغفال و گمراهی مردم شوند.

تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم

تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم را باید دانست تا بتوان مسائل تاریخی و سیاسی و جغرافیایی را بخوبی تشخیص داد
تصویر انوش راوید در ارگ کریم خان شیراز،  مجسمه شرفیابی سفیر فرانسه،  عکس شماره 3149.
 این برگه بشماره 1473 پیوست لینک زیر است:
تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم را باید دانست تا بتوان مسائل تاریخی و سیاسی و جغرافیایی را بخوبی تشخیص داد
لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  عکس شماره 1606.
تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم

تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم

      بمنظور تحلیل داده های خبری،  ابتدا باید واژه ها را شناخت.  امپریالیسم یا نظام سلطه یا امپراتوری ‌طلبی از واژه قدیمی ‌تر امپراتوری آمده ‌است.  برای واژه امپریالیسم تعاریف گوناگونی وجود دارد:
      امپریالیسم به نظامی گفته میشود،  که به دلیل مقاصد اقتصادی یا سیاسی میخواهد از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز کند،  و سرزمینها و ملتها و اقوام دیگر را زیر سلطه خود درآورد.  امپریالیسم سیاستی است،  که مرام وی بسط نفوذ و قدرت کشور خویش بر کشورهای دیگر است.  یعنی امپریالیسم یک ابزار نرم است.
      این واژه در مفهوم امروزی به معنای کنترل کشوری از سوی کشور دیگر بکار میرود،  فرایند تحمیل اراده کشوری بر کشور دیگر است.  امپریالیسم دوره های مختلف دارد،  پیشرفته ترین آن بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون ادامه دارد.  این نوع امپریالیسم سنتی نامیده میشود،  و انرژی خود را از سرمایه داری سنتی یک کشور پیشرفته صنعتی میگیرد.  پیشرفته صنعتی متفاوت از پیشرفته فرهنگی است.
      امپریالیسم نیمه دوم قرن بیست،  روشهای نفوذ مختلف داشت،  منجمله نفوذ در سیستم آموزشی و تحمیل یک روش آموزشی،  مانند اجرای آموزشی در پهلوی دوم،  که همچنان ادامه دارد.  نفوذ در بازارهای سنتی،  و تغییر الگوی تولید و مصرف در کشورهای هدف.  نفوذ در سیستم اداری،  پوسیده و رشوه و دزد کردن اداره جات.
      با نفوذ های ایجاد شده،  کشورها را وارد انواع و اقسام مجامع بین المللی میکند،  و بدین ترتیب آنها را داخل یک روش میکند،  تا محدود نماید.  بدین منظور اقدامات مختلفی انجام میدهد،  مانند تبلیغات گسترده و اغفال حاکمان و مردم کشورهای هدف.  هر وقت امپریالیسم بخواهد،  راحت همه چیز جهانی را بهم میزند.
      یک موضوع مهم دیگر،  امپریالیسم ادامه راه استعمار است،  استعمارگران برای اهداف خودشان برای کشورها تاریخ می نوشتند.  با ترفند تاریخ سازی و دروغگویی در تاریخ،  و نشر و پخش گسترده آنها،  ملتها را رو در روی یکدیگر قرار میدادند.  امپریالیسم نیز از این روش کم و بیش استفاده میکند،  یا استفاده میبرد.  مانند همین آخرین آنها برای اوکراین.
    پرسش از عموم:  آیا می توانید نفوذ امپریالیسم در ایران را نام ببرید؟
تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم

تعریف کوتاه از بورژوازی

بورژوازی واژه فارسی است
      بمنظور تحلیل داده های خبری و تاریخی و سیاسی،  ابتدا باید واژه ها را شناخت،  تا بتوان درست کار کرد.  واژه بورژوازی خیلی زیاد در سیاست و اجتماع استفاده میشود،  بهمین جهت باید آنرا بخوبی شناخت.  حاکمیت طبقه اجتماعی بورژوا را بورژوازی گویند،  بسیاری بورژوازی را پدیده ای جدید میدانند.
      در تاریخ ایران به برج نشینها برجوای یا قلعه نشین میگفتند،  درون دژ و قلعه طبقات بالای اجتماعی و خانها و اربابها و دهقانان و افسران بودند،  و هر گروه کاری محله های خود را داشتند.  بیرون قلعه کوچیها و بنده ها بودند،  این فرهنگ بود و باش بستر اجتماعی،  از ایران به اروپا و روم رفت،  و همچنان تا قرون جدید ادامه داشت.
      در قرون جدید و بویژه قرنهای نوزده و بیست،  در تعلیل و تحلیل های سیاسی و اجتماعی،  بورژوا به طبقه ثروتمند جامعه گفته شد.  در تحلیل های اجتماعی و سیاسی تارنمای ارگ ایران،  بورژوازی مرحله پیشرفته تری از فئودالی یا ارباب و بندگی حساب میشود.  بورژوازی مانند تمام مراحل تمدن،  رشد و تکامل و دوره های خود را دارد.
       معمولاً قلعه نشینان درس خوانده و با سواد بودند،  و در حرفه ای خودشان صاحب امتیاز،  مردم بیرون قلعه سواد نداشتند،  و برای کارهای ساده مختلف بودند.  تخصصی بودن قلعه نشینان،  باعث میشد توانایی بیشتر اجتماعی داشته باشند،  و به فرزندان خود منتقل کنند.  خارج قلعه نشینان فاقد این توانایی بودند،  و خودبخود نسل ضعیفتر ذهنی و کاری و مالی داشتند.
      در تاریخ همیشه آغاز قیامهای مردمی توسط خارج قلعه ایها بود،  و خیلی زود مدیریت قیام توسط بخش قلعه نشین مصادره میشد.  سپس با ترفندی قلعه نشین حاکم را کنار میزدند،  و قلعه نشین دیگری را جای او می گذاشتند.  به این ترتیب باعث سرکوب و سرخوردگی خارج قلعه ایها،  و ماندگاری قلعه نشین یا بورژوازی میشد.  #بورژوازی
   پرسش از عموم:  آیا میتوانید این دوره قلعه نشین و خارج قلعه ای را مثال بزنید؟
تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم

تعریف راست افراطی

      راست افراطی،  که برای گمراه کردن مردم خود را ناسیونالیسم می گوید،  در اوکراین بوضوح دیده میشود.  راست افراطی با اغفال مردم بویژه جوانان با شعارهای ملی،  آنها را رایگان به نفع امپریالیسم به کشتن میدهد.  راست افراطی را باید بخوبی شناخت،  تا بتوان با آن مقابله کرد،  و نگذاشت کشور ما یا دیگر کشورها به سرنوشت بد دچار شوند.
      راست افراطی با تند روی و تمرکز بر سنت های واقعی و ساختگی مردمی و کشوری،  سعی در آن میکند،  که خود را طرفدار مدرنیته و آزادی نشان دهد.  راست افراطی در مقابل و دشمنی با دین و ملی گرایی و سوسیالیسم و لیبرالیسم است،  و سعی میکند با کمک دستگاه های تبلیغاتی غرب،  خود را ملی و ملی دینی جا بزند.  بسیاری از مردم اغفال تبلیغات شده،  و راست افراطی را با ملی اشتباه میگیرند.
      از ابتدای قرن بیست و یک،  راست افراطی رشد فراوان کرده،  و بصورت یک خطر جدی برای کشورها و جهان شده است.  در ایران باید راست افراطی را شناخت تا بتوان طرحهای راهبردی،  در مقابل این نفوذ روز افزون داشت.  نفوذی که توسط دستگاه های تبلیغاتی غرب بشدت حمایت میشود.  در راست افراطی هر لحظه ممکن است،  اشخاصی مانند هیتلر ظهور کنند،  و مردم و کشور را بنفع امپریالیسم نابود کنند.  #راست_افراطی
تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم
تعریف و تاریخ استعمار
      #تعریف_استعمار ــ  بطور خاص کاربرد سیاسی اصطلاح استعمار،  یعنی شیوه تهاجمی کشورهای توانمند در سرمایه و تکنیک و متعاقب آن سیاسی،  مانند کشورهای اروپای غربی و آمریکا،  در رفتار با کشورها و مردم ضعیف جهان.
      امروزه مفهوم استعمار با امپریالیسم پیوستگی کامل یافته،  و استعمار نیز اساساً عمل و رفتار قدرتهای امپریالیستی شناخته میشود.  یعنی قدرتی که میخواهد از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز کند،  و سرزمینها و ملتها و اقوام دیگر را زیر تسلط خود درآورد.
   #تاریخ_استعمار ــ  استعمار پیشینه کهن و دورههای متعدد تکاملی دارد،  اما تاریخ مفهوم جدید آن از قرنهای شانزده و هفده آغاز میشود.  تاریخ استعمار از دوره باستان تاکنون را میتوان به چهار دوره بخش کرد.
  ــ  استعمار دوره اول در دوران امپراتوریهای باستان تا قبل از تشکیل حکومت صفویه.
  ــ  استعمار دوره دوم در قرون جدید از آغاز ورود پرتقالیها به هرمز تا جنگ تریاک.
  ــ  استعمار دوره سوم در ترکیب با امپریالیسم،  اواخر قرن نوزده تا آخر قرن بیست.
  ــ  استعمار نو از آغاز مخفی شدن استعمار در نامهای بازار بورس و بانک و غیره.
  ــ  امپریالیسم =  در تعریف کلی نوع پیشرفته استعمار در سبک رفتاری است.
      #واژه_ استعمار ــ  میگویند اِستِعمار واژه‌ عربی،  و به معنای آبادی خواستن است.  امروزه استعمار معنا و مفهوم نفوذ و دخالت کشورهای زورمند،  در کشورهای ناتوان به بهانه آبادی و سازندگی است.  معمولا استعمار در جستجوی برای به تاراج بردن دارایی کشورهای دیگر ‌است.
      استعمار سیاست دولتهای مادی و سرمایه داری،  با هدف استثمار و برده کردن،  و بهره‌ کشی از مردم کشورهای کم رشد،  از نظر اقتصادی و دانش و بینش است.  دولت استعماری برای تحکیم سیطره خویش،  مانع تکامل فنی و اقتصادی و فرهنگی این کشورها میشود،  و آنها را مستعمر میکند.
      #مستعمره که جمع آن مستعمرات است،  سرزمین فاقد استقلال سیاسی و اقتصادی،  که بطور کامل در همه شئون تابع دولت استعماری استیلاگر است.  این دولت و انحصارات استعماری،  آن از مستعمره به عنوان مواد خام و نیروی کار ارزان،  بازار فروش کالاها و عرصه سرمایه‌ گذاریهای پرسود،  و همچنین به مثابه پایگاههای نظامی و سوق‌الجیشی استفاده میکند.
      در کنار مستعمرات کشورهای نیمه مستعمره و وابسته نیز وجود دارد،  که در شئون مختلف سیاسی یا اقتصادی دارای وابستگیها و تابعیتهای کم یا زیاد نسبت به دولت استعماری هستند.  عبارت سیستم مستعمراتی امپریالیسم،  یعنی مجموعه همه مستعمرات،  نیمه مستعمره‌ها و ممالک وابسته،  که توسط امپریالیستها مورد بهره ‌کشی قرار گرفته و تحت سلطه آنان قرار دارند.
      #شیوه_استعماری،   استعمارگران با نیروی نظامی و کشتن و شکنجه،  و اغفال مردم و دروغ گفتن در تاریخ و سرنوشت مردم کشورهای دیگر،  و بزرگ نمایی تاریخ و قدرت خود،  توانایی بالایی دارند.  با این ابزارها توانستند کشورها را در زیر یوغ خود نگهدارند،  وقتی استعمارگران در رقابت با یکدیگر و یا قدرت دفاعی مردم مستعمره،  کشور و مردمی را ترک میکنند،  این یوغ باقی میماند،  و همچنان از آن استفاده میکنند. 
  ــ  یوغ = چوب اسارات و بردگی بویژه برای چهارپایان.
تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم
#پرسشها_پاسخها
  ــ  پرسش از عموم:  آیا واژه بهتری از یوغ،  برای یوغ استعماری میدانید؟
  ــ  پرسش اول:  آیا واژه بهتری از یوغ،  برای یوغ استعماری میدانید؟
  ــ  پرسش دوم:  آیا ایران در طول تاریخ مستعمره بوده یا نه؟
  ــ  پرسش از عموم:  آیا زمان خلافت عباسیان ایران مستعمره آنها بود؟  #خلافت_عباسیان
  ــ  پرسش اول حمید:  آیا الان انگلیس و ابر قدرتها هنوزم مستعمره دارن؟
  ــ  پرسش دوم حمید:  آیا ایران بعد انقلاب هم در حال استعمار شدن؟
  ــ  پرسش سوم حمید:  آیا دولت جدید چین استعمارگره یا تز دولت مردان و رهبران چین استعماری؟
  ــ  پرسش چهارم حمید:  آیا در سیستم آموزشی ایران به این مسئله پرداخته شده،  یا نباید پرداخته شود.
پاسخهای #انوش_راوید
      پاسخ به حمید،  یک:  بله،  بنا به تعریف مستعمرات قرن نوزده،  کمی مستعمره دارند،  اما روش استعمار پیشرفته شده،  در پادکست امپریالیسم نو گفتم.
      دو:  خیر،  زیرا سبک کار استعمار پیشرفته شده در پادکست امپریالیسم نو توضیح دادم.
     سه:  وقتی از واژه کمونیسم برای رهبری و تز استفاده می کنند،  خود بخود میشوند دیکتاتوری کارگری،  و در واقع میشود بخش برگزیده جامعه،  بخش پائین جامعه را درون کشور خودشان مستعمره کرده اند.  در ضمن کاشغرستان بزرگترین استان ایرانی و ترک، کشور چین مستعمره حکومت چین است.
      چهار:  من به سیستم آموزشی ایران نوشتم،  که باید درباره استعمار و امپریالیسم از ابتدای دبیرستان گفته شود،  تا با این پدیده تاریخ آشنا گردند.  متاسفانه اینکار را نکردند،  یا در اندازه خیلی کم.  اگر می خواهیم اشخاصی داشته باشیم،  که بتوانند طرحهای راهبردی ارائه دهند،  باید موارد تاریخ را بدرستی بدانند،  تا از ریتم آن برای آینده بهره بگیرند.
تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم
نتیجه گیری از گفتگو درباره #اوکراین
      پیرو تعدادی پرسش درباره ماجراهای امروز اوکراین،  که در گروه مطرح شد،  این دیدگاه را برای نتیجه گیری مینویسم.  تمام این پرسشها در یک راستا بودند،  و همه یک پرسش کلی را شامل میشدند،  استعمار و امپریالیسم یعنی چه.  استعمار و امپریالیسم با امکانات وسیع و دست بالا در تمام جهان و انقلابها و شورشها،  براحتی میتوانند نفوذ کنند،  و طرحهای پلید و نیتهای خود را پیش ببرند.
      استعمار و امپریالیسم با قدرت قهار و قدر انتشاراتی و جاسوسی خود،  براحتی میتوانند ملتها را اغفال نمایند،  و آنها را متوجه نفوذ خود نکنند.  آنها کشور مسلمان مانند افغانستان را بدون مقاومت در مقابل طالبان میکنند،  و اوکراین را دارای مقاومت مقابل روسیه.  آنها با نفوذهای خود،  کشوری مانند روسیه را بجای کار فرهنگی برای پیروزی،  بدنبال روشهای نظامی میفرستند.
      ما می توانیم هزاران شکل تفسیر کنیم،  و درباره کشور ایران قلمفرسایی نماییم،  اما اگر استعمار و امپریالیسم را فراموش کنیم،  یعنی داریم خود و مردم را گول میزنیم.  ما نیز مانند تمام کشورهای پائین دست یا جهان سوم،  و حتی مردم کشورهای پیشرفته،  اسیر آنهاییم.  راه نجات فقط دانستن از تواناییهای استعمار و امپریالیسم است،  توانایی که در نفوذ فرهنگی و رسانه ای و جاسوسی بخوبی نهفته است.
      الان دارم از شبکه های اجتماعی میبینم،  واحدی از روس تانکهای خود را رها کرده و رفته اند،  و پرسنل یک شبکه تلویزیون روس،  برای اعتراض به تهاجم به اوکراین اعتصاب کرده،  و شبکه خود را رها کردند.  در مقابل می بینیم،  مردم اوکراین دارند بشدت مقاومت میکنند.  اینها تنها نشان دهنده فیلمهای خبری نیستند،  اینها نشان دهنده نفوذ فرهنگی و رسانه ای و جاسوسی قهار و قدر #استعمار_امپریالیسم است. #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  شما چقدر از استعمار و امپریالیسم می دانید،  و چقدر از آنها برای آگاهی مردم میگویید؟
تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم
گلزار زیبای تاریخ ایران
تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم را باید دانست تا بتوان مسائل تاریخی و سیاسی و جغرافیایی را بخوبی تشخیص داد
طرح شماره 7001.
  ــ  نژاد آریایی نادرست = تمدن آریایی درست.
  ــ  هندو اروپایی و هندو ایرانی نادرست = اقوام ایر درست.
  ــ  الکساندر یونانی یا اسکندر مقدونی نادرست = اسکندر اشکانی درست.
بقیه را در تارنمای ارگ ایران بیابید.
      مهم:  در لجنزار تاریخ نویسی استعماری حرکت نکنیم،  در گلزار زیبای تاریخ ایران گام برداریم.
تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم را باید دانست تا بتوان مسائل تاریخی و سیاسی و جغرافیایی را بخوبی تشخیص داد
انوش راوید در یک ساختمان تاریخی،  عکس شماره 7392.
در تعریف امپریالیسم میگویند:  انباشت ثروت و سرمایه در اختیار معدودی که نظام سلطه را ایجاد میکنند.  امپریالیسم یک تعریف و ابزار نرم است،  که توسط سرمایه داری سخت افزار کار میکند.  ابزار امپریالیسم با وجود ابزارکهای متعدد دیگر فعال میشود.  اگر میخواهیم ماهیتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را درست بدانیم،  این ابزارها و ابزارکها را بشناسیم.  
……………
   برچسبها:  تعریف کوتاه, تعریف استعمار, تعریف امپریالیسم, گفتگوی اوکراین, راست افراطی, چپ افراطی.
   هشتگها:  #استعمار_امپریالیسم.
…………
تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
جنگهای ایران و روم یا نبرد ایران و غرب سابقه طولانی در تاریخ دارد. از دوران کهن و اساطیری تا دوران روم باستان، و سپس تا به امروز، و هر دوره تاریخی نبرد بین دو تمدن، و فرهنگ و جهان ایرانی و رومی، بشکل ویژه وجود داشت. مشروح در لینک:  http://www.arq.ir/720
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  تعریف کوتاه استعمار و امپریالیسم