Skip to main content
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین برای دولتها و ارتشها و جنگها و کل مردم میآورد ولی آیا همه کشورها آمادگی دارند که سرعت تحولات را پیاده کنند.  در گذشته قرنها را برای تغییرات و دگرگونی تکنیکی بکار میبردیم،  اما امروزه دهه ها و بزودی سال و ماه جایگزین تحولات قرنی میشوند.  سرعت پیشرفت فناوریهای نوین را باید بدرستی شناخت،  و از آنها عقب نیافتاد،  که باعث صدمات غیر قابل جبران میشود.

انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین

انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین برای دولتها و ارتشها و جنگها و کل مردم میآورد،  ولی آیا همه کشورها آمادگی دارند،  که سرعت تحولات را پیاده کنند.
تصویر طرحی برای انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین،  عکس شماره 3827.
 این برگه بشماره 1525 پیوست لینک زیر است:
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین برای دولتها و ارتشها و جنگها و کل مردم میآورد،  ولی آیا همه کشورها آمادگی دارند،  که سرعت تحولات را پیاده کنند.
لوگو عمیق درباره دانایی نوین و قدرت تشخیص اندیشه کنیم،  عکس شماره 1619.
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین

انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین

      جهان در مسیر تکامل انقلاب صنعتی چهارم است،   آیا دولتها و ارتشها آماده هستند تا فناوریهای انقلاب صنعتی چهارم را به کار گیرند،  یا هنوز وابسته به روشهای سنتی قرن بیست هستند.  در طول تاریخ ملتهایی که از انقلابهای صنعتی عقب افتادند از جغرافیا محو شدند،  و فقط در کتابهای تاریخ ماندند.  جهان بسرعت تغییر میکند،  و فناوریهای نوین وارد زندگی روزمره میشوند،  و نوع پیشرفته تری از آنها در خدمت حکومتها و ارتشها و جنگها قرار میگیرند.
      بهمین جهت کشورهای بالادست تلاش دارند،  از تکنولوژیها و فنآوریهای جدید آورده انقلاب صنعتی چهارم،  بویژه در سیستم دفاعی خود استفاده کنند.  زیرا میدانند ماهیت نگهداری یک کشور و نبردهای آینده  بطور کلی با آنچه که امروز میشناسیم،  متفاوت خواهد بود و تغییرات زیادی دارد.  این انقلاب در مقیاس و گستره و پیچیدگی با سه انقلاب صنعتی،  که قبلاً رخ داده به دلیل تلاقی بین فناوریهای مختلف و در حال تغییر متفاوت است.
      این انقلاب با طیف وسیعی از فناوریهای جدید مشخص میشود،  که ترکیبی از تقسیم بین حوزههای فیزیکی و دیجیتالی و بیولوژیکی است،  و پتانسیل به چالش کشیدن ایدههایی در مورد معنای انسان بودن را دارد.  انقلاب صنعتی چهارم دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم را تغییر خواهد داد،  نحوه کشورداری و نظامی و جنگی را نیز تغییر خواهد داد،  و ما به اندازه کافی برای آماده شدن برای این انقلاب تکنولوژیک کار نمیکنیم.
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین برای دولتها و ارتشها و جنگها و کل مردم میآورد،  ولی آیا همه کشورها آمادگی دارند،  که سرعت تحولات را پیاده کنند.
تصویر از ماهواره و زمین،  عکس شماره 7314.
      انقلاب صنعتی چهارم توسط ارتباطات سریع و دادههای هوش مصنوعی هدایت میشود،  نه بوسیله سلیقه حکومتها و افراد.  تحول دیجیتالی نوین مانند کامپیوتر کوانتومی ساختار ساده و ابتدایی کشوری و لشکری را بهم میریزد،  و تواناییهای دولتی و نظامی را هر روزه متفاوت میکند.  کشورها و مردم جا مانده در قرون گذشته،  و فاقد دانایی نوین و قدرت تشخیص،  نابود و یا حداقل بیچاره میشوند.
مهمترین حوزه این انقلاب برای کشوری و لشکری فضا و سایبر است،  زندگی امروز ما بطور کامل متکی به ماهوارههایی است،  که به شکلی پنهان در سراسر جهان پرواز میکنند و روز بروز بیشتر و تکنیکی تر میشوند.  مردم نمیدانند بدون درک فناوریهای فضا و سایبر چه چیزهایی و چقدر زیاد همه چیز را از دست خواهند داد.  بود و باش آینده بستگی کامل به این درک دارد،  و نداشتن آن یعنی عصر حجری بودن.
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین

رشد و تکامل جامعه و مردم

انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین برای دولتها و ارتشها و جنگها و کل مردم میآورد،  ولی آیا همه کشورها آمادگی دارند،  که سرعت تحولات را پیاده کنند.
تصویر از تخت جمشید،  عکس شماره 7316.
      در تاریخ سرزمین ما و یا هر سرزمین دیگر،  حکومتها بعد از مدتی ناپدید شدند،  علت آن نداشتن درک و دانش از آینده نگری،  و هماهنگ نشدن با رشد و تکامل مردم بود.  هخامنشیان قدرتمند اهورامزدایی بعلت هماهنگ نشدن با مردم،  جای خود را به اشکانیان میترایی دادند.  سپس اشکانیان به ساسانیان زرتشتی،  ساسانیان به خلفای اسلامی.  همینگونه تمام تاریخ تکرار شد،  فقط بخاطر اینکه حکومتهای نتوانستند رشد و تکامل جامعه و مردم را بشناسند و هماهنگ شوند.
      حملات سایبری را میشناسیم،  هنگامی که سیستم خط لوله استعماری در ازای اخاذی مورد حمله قرار گرفت،  باعث وحشت عمومی و کمبود گاز در امتداد ساحل شرقی آمریکا شد.  این یک حمله غیرنظامی است،  تصور کنیم که چگونه میتواند در جنگ بین کشورهای دوئل فضا و سایبری تشدید شود.  همچنین تغییرات بزرگی در هوش مصنوعی،  دادههای بزرگ،  یادگیری ماشین،  استقلال و روباتیک رخ میدهد.
      میدانم که این جملات ممکن است بیش از حد شبیه یک فیلم ترمیناتور به نظر برسد،  اما تغییرات فناوری در این زمینهها حیرت ‌انگیز است،  و به سرعت در حال تغییر،  و میتواند به دشمنان مزیت بزرگی در جنگهای بعدی بدهد.  حقیقت واقعی این است،  که انقلاب صنعتی چهارم میتواند بر آینده و وضعیت جنگ و متعاقب بر کشورها تأثیر بگذارد.  در حالیکه ارتشها در حال تلاش برای تغییر و انطباق هستند،  با این حال سیستمهای قدیمی وجود دارند،  که لازم است سرمایه گذاری زیادی روی آنها انجام شود.
      قدرت کشوری و لشکری نشان دهنده پایداری یک کشور میباشد،  و آینده این پایداری در درک و دانش از انقلاب صنعتی چهارم و فناوریهای نوین است.  فناوریهای دهه های قبل،  بطور کامل متفاوت از فناوریهای آینده است.  باید در سیستمهای جدید مورد نیاز،  جلوتر از دشمنان آینده سرمایه گذاری کنیم.  لازم است بخش مهم این سرمایه گذاری با جدیت در سیستم آموزشی کشور،  در جهت آغاز پردازش محور و پایان حافظه محوری باشد.
      هوش مصنوعی انقلاب صنعتی چهارم را تقویت میکند،  فناوریهای نوظهور، انقلاب صنعتی جدیدی را در سراسر کره زمین به پیش میبرند،  و هوش مصنوعی بدون شک به نیروی اصلی تبدیل شده است،  که پتانسیل کامل آنها را آزاد میکند.  تمرکز هوش مصنوعی اکنون از کاربردهای مصرف کننده،  به کاربردهای صنعتی تغییر کرده است.  هوش مصنوعی صنعتی شالوده تحول دیجیتال و نوآوری در کسب و کار خواهد بود،  که منجر به مرحله جدیدی از رشد و پیشرفت واقعی خواهد شد.
       هوش مصنوعی توجه گسترده ای را به خود جلب کرده است،  و اکنون نقش مهمی در زندگی روزمره ایفا میکند.  یادگیری عمیق باعث پیشرفتهای بزرگی در فناوری مانند تشخیص صدا یا تصویر و پردازش زبان طبیعی شده است.  امروزه صنایع مختلف علاقه شدیدی به هوش مصنوعی دارند،  تا انقلاب صنعتی جدید را تسریع کنند.  هوش مصنوعی صنعتی پایه و اساس یک تحول دیجیتال و نوآوری تجاری است،  که قبلا دیده نشده بود.
      با تغییر روش انجام کار،  هوش مصنوعی به شرکتها کمک میکند،  تا بهترین استفاده را از تجربه عملی ببرند،  حتی جانشین نیروی کار سنتی و تبدیل شدن به خود عامل مولد شوند.  این دگرگونی بهره وری عظیم فناوری و رشد اقتصادی را آزاد خواهد کرد.  این مسیرهای کاملاً جدیدی را به سمت رشد برای صنایع تولیدی و خدماتی و سایر صنایع ارائه میدهد.  اقتصاد جهانی را تغییر میدهد،  و فرصتهای جدیدی را برای توسعه اجتماعی به ارمغان میآورد.
      هوش مصنوعی بخش اصلی استراتژی اتوماسیون هر سازمان و محرک اصلی انقلاب صنعتی نوین تبدیل شده است.  توسعه هوش مصنوعی توسط ناسیونالیسم فناوری و جهانی ‌زدایی تهدید میشود.  راهبردهای سیاسی و اجتماعی مقابله با هوش مصنوعی و سایبر آزاد،  نه تنها به گسترش فناوریها لطمه میزند،  بلکه تأثیرات منفی بر بسیاری از اقتصاد ملی و مردمی و پیشرفت در بسیاری از صنایع خواهد داشت.
      در حال حاضر فناوران آزاد و تجاری برای به اشتراک گذاری دانش فرامرزی کار میکنند،  و پروژههای مبتنی بر هوش مصنوعی را تقویت میکنند،  و با چالشهای متعددی که امروز جهان با آن مواجه است،  برخورد و مقابله میکند.  حدود 19 میلیون کودک کم بینا در جهان وجود دارد،  70 درصد از این کودکان در صورتیکه مشکل آنها به موقع تشخیص داده میشد،  میتوانستند بینایی طبیعی داشته باشند.
      برنامه های غربالگری بینایی بهترین ابزار برای کاهش میزان اختلالات بینایی تشخیص داده نشده،  افراد آموزش ندیده از جامعه باید برای شناسایی کودکانی که ممکن است،  در خطر ابتلا به مشکلات بینایی باشند،  و ارجاع آنها به متخصصی که بتواند آنها را تشخیص داده و درمان کند،  توانمند شود.  یعنی باید در اسرع وقت دستگاهی با کاربری آسان،  قابل حمل و مقرون به صرفه برای شناسایی این کودکان مبتلا به اختلالات بینایی ساخته شود،  این هدف اصلی یک پروژه صنعتی چهارم است.
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین برای دولتها و ارتشها و جنگها و کل مردم میآورد،  ولی آیا همه کشورها آمادگی دارند،  که سرعت تحولات را پیاده کنند.
تصویر کلاس درس،  عکس شماره 7315.
      برای ورود و داشتن قدرت نفوذ در انقلاب صنعتی چهارم،  باید آموزش زبان انگلیسی را جدی گرفت و بواقعیت پیگیری کرد،  زیرا زبان علم این انقلاب نوین به آن است.  این انقلاب مرزهای دانشهای ملی کشورها را در مینوردد،  و یکپارچگی جهانی در هر گرایش از دانش حرفه ای میآورد.
      چالش‌هایی که هوش مصنوعی انقلاب جدید باید با آن روبرو شود،  چندین لایه قابل ذکر و دقت دارد.  برای استقرار کامل هوش مصنوعی در صنعت،  و به حداکثر رساندن عملکرد،  باید دانش و شیوههای صنعت را ترکیب کند،  و به رفع چالشها در جمع ‌آوری دادهها،  آموزش مدل و مدیریت مدل کمک کند.  بزرگترین چالش در هنگام استقرار هوش مصنوعی صنعتی،  درک ناکافی شاخصهای صنعت،  و تجربه ناکافی در مهندسی جهانی برای هدایت بهینه ‌سازی مدلهاست.
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین

واژه سیاسی جدید ناسیونالیسم فناوری

      ناسیونالیسم فناوری واژه جدید فرهنگ سیاسی و اقتصادی،  اقدامات دولتی و شرکتی را توصیف میکند،  که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع محصولات فناوری توسط دولتها و شرکتها فقط داخل یک کشور ارائه میشوند.  ناسیونالیسم فناوری بواسطه تمایلات ملی گرایانه و انزوا طلبی اعتماد به سیستم چند جانبه را تضعیف میکند،  به این ترتیب میتواند توسعه بیشتر هوش مصنوعی را تهدید کند،  و نیز اثرات منفی در زنجیره تامین و صنایع مجاور،  با پیامدهای مخرب برای امنیت دانش و ملی و سایبری و تجاری ایجاد کند.  همچنین رقابتهای تولیدی و صنعتی، و فرآیندهای تنظیم استانداردهای بین المللی را تضعیف میکند.
      ناسیونالیسم فناوری شرکت ها را مجبور میکند،  که خودشان کار کنند،  در حالی که پیشرفت فقط از طریق همکاری در یک دنیای کاملاً متصل به دست میآید.  برای ایجاد هم افزایی برای نوآوری ارزش،  شرکتها باید بتوانند با شرکای جهانی و مشتریان صنایع مختلف ارتباط برقرار کنند.  شبکه جهانی شرکا،  فرصتهای امیدوار کننده ای را برای همکاری و تعامل و همچنین ارزش نوآوری در صنایع مختلف ارائه میدهد.  برای تحقق پتانسیل کامل در تحول دیجیتال در سراسر جهان،  که میتواند رشد اقتصادی و ثروت را افزایش دهد،  اکوسیستم دیجیتال باید کاملاً کاربردی باشد.
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین برای دولتها و ارتشها و جنگها و کل مردم میآورد،  ولی آیا همه کشورها آمادگی دارند،  که سرعت تحولات را پیاده کنند.
نقشه جهان بدون مرز کشورها،  عکس شماره 7313.
      فقط یک جهان کاملاً متصل بدون ناسیونالیسم فناوری،  میتواند انقلاب صنعتی چهارم را مدیریت کند.  جهان آینده مرزها نامحسوس،  و کشورها بطور کامل وابسته علمی و تولیدی بیکدیگر میشوند.
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین برای دولتها و ارتشها و جنگها و کل مردم میآورد،  ولی آیا همه کشورها آمادگی دارند،  که سرعت تحولات را پیاده کنند.
تصویر انوش راوید در یک قلعه باستانی،  عکس شماره 7312.
      همانگونه که زمان حال و بمعنی دیگر حال کردن برایمان مهم است،  باید درک و دانش خود را از گذشته و آینده بالا ببریم،  تا بتوانیم در آینده زندگی و حال کردن داشته باشیم.  آینده حرفه ای تر در راه است و بزودی میرسد،  نباید گرفتار و داغون باشیم،  آینده ای که بینش و درس از گذشته است.
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین
موج #انقلاب_صنعتی_چهارم
      تمدن تاکنون دو موج عظیم تحول را از سر گذرانده است،  که هر یک به مقیاس وسیعی باعث محو فرهنگها و یا تمدنهای پیشین شده.  موج جدید شیوه ای نو از زندگی را جایگزین قبلی کرده،  که از نظر پیشینیان محال مینمود.  تحول انقلاب کشاورزی،  تحقق نخستین موج بود،  که هزاران سال طول کشید،  در حالی که تحقق موج دوم،  ظهور تمدن صنعتی،  فقط 300 سال بطول انجامید.  ولی امروز تاریخ از این هم پرشتاب تر پیش میرود،  و چه بسا موج سوم،  که از اواخر قرن 20 شروع شده،  طی چند دهه سپری شود،  و خود را به آغاز موج چهارم،  یا موج آینده برساند،  همان موجی که بر جامعه بشر گسترده خواهد شد.
      وقوع "انقلاب جدید فقط دانش"،  دیگر نخواهد گذارد انسانها بر اساس تمدن موج دومی،  یعنی عقیدههای بسته و غیر نوآور و همشکل و یکنواخت و دیوانسالار،  و اقتصاد مبتنی بر نیروی عضلانی و خط مونتاژ شکل بگیرد،  و پیش رود.  موج سوم که اینک در مرحله پایان آن هستیم،  همراه نیز با دگرگونی اقتصادی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشورها همراه بود،  که باعث برخوردهای شدید،  تا جا افتادن کامل موج سوم گردید.  آنچه باعث ناپیوستگی موج دوم به سوم شد،  ترکیب تکنولوژی و اقتصادهای تغییر یابنده،  بخصوص تکنولوژی اطلاعات و زیستی و اقتصاد همراه با آنها بود.  این عوامل به اتفاق یکدیگر،  جهان را به مکانی متفاوت تبدیل کرد.
      دانش و تکنولوژی اطلاعات،  قدرت پردازش کامپیوتری و امواج کوتاه،  ماهوارهها و کابلهای فیبر نوری،  ارتباطات قوی راه دور،  این تکنولوژیها با سرعت به آینده میجهد.  یک مهم دیگری که موج سوم همراه داشت،  رشته جدید تکنولوژی زیستی بود،  که بر اثر تفسیر دی ان ای یعنی رمز ژنتیکی موجود در کانون حیات،  شکل گرفته است.  طول عمر آن به عنوان یک صنعت و یک علم فقط یک نسل است،  در حال حاضر مهندسی ژنتیکی نامیده میشود.  با پدید آوردن انواع جدید از غلات پر محصول و انگشت نگاری و ثبت کلیه امکانات به طریقه ژنتیکی،  تاثیر خود را در زندگی روزمره انسانها نشان میدهد.
      این دو رشته تکنولوژیکی با چنان سرعتی گسترش مییابند،  که نتایج حاصل از آنها غیر قابل پیش بینی است،  که قبل از موج جدید بخشهایی از زندگی ما را بشدت تغییر خواهد داد.  تکنولوژی و دانشهای دیگر مهمی هم هستند،  که در موج سوم باعث تغییرات کلی در زندگی شد،  مانند تلفن سیار و امکانات همراهش،  و بسیاری دیگر از علوم و وسایل،  میتوان وسایلی را نام برد،  که سی سال پیش وجود نداشتند،  و اینک زندگی روزمره ما به آنها بستگی دارد، مانند کارت هوشمند.  در چند سال آینده چه ها خواهیم داشت،  که تاکنون نبوده و نمیدانستیم،  موضوع مهمی برای گفتگوست.  #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  چرا باید کشور،  یعنی کلیه مردم شهرها و روستاها را آماده تمدن جدید جهانی انقلاب صنعتی چهارم نمود؟
شناخت تمدن جدید
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین برای دولتها و ارتشها و جنگها و کل مردم میآورد ولی آیا همه کشورها آمادگی دارند که سرعت تحولات را پیاده کنند
    تمدن جدید انقلاب صنعتی چهارم یا انقلاب فقط دانش،  تغییرات عمده در زندگی و باش مردم جهان ایجاد میکند،  باید آن را شناخت تا در تمدن آینده بتوان بود.  این تمدن مبتنی بر فقط دانش است،  و ربطی به پاسداری از فرهنگ تاریخی ایران ندارد.  یعنی میتوان با درک و دانش از تمدن جدید،  فرهنگ تمدن تاریخی را داشت،  بدون تداخل در تمدن جدید #فقط_دانش.
راهبردی و راهبری
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین برای دولتها و ارتشها و جنگها و کل مردم میآورد ولی آیا همه کشورها آمادگی دارند که سرعت تحولات را پیاده کنند
      تکنیکها و تاکتیکهای فردی و جمعی در کل میشود راهبری،  راهبری بدون طرح راهبردی امکان پذیر نیست.  وقتی در موضوعی چه ورزشی و سلامتی،  یا تولیدی و صادراتی،  و غیره،  هیچ طرح راهبردی وجود نداشته باشد،  خود بخود تکنیکها و تاکتیکهای انجام شده،  تداخل یا بی اثر و بی هدف میشوند،  و وضع را بدتر میکنند.  بنظرم همیشه باید طرحهای راهبردی برای هر موضوع و هدفی داشت.  طرحهای راهبردی ملی در توانایی کشوری و حکومتی است،  که در طرحهای راهبردی محلی عملکرد ضعیف دارند،  و باید برای این موضوع مرتب گفت و نوشت.

      فهمی فاضل وزیر ارتباطات و دیجیتال مالزی در نمایشگاه فناوری اطلاعات خلیج فارس  #Gitex Global 2023 در دبی،  16 اکتبر 2023، خود را در قالب یک طرح #هولوگرام_سه_بعدی نگاه میکند.  گفتم بروید در اینترنت جستجو کنید،  در نمایشگاه جیتکس دهها مورد هولوگرام سه بعدی وجود داشت،  بجای گفتنها بدون مطالعه،  باید رفت بحال عقب افتادگی دبش خودمان گریه،  که چه عرض کنم،  شاید بمیریم.  در این روش دو تکنیک جدا از هم را ترکیب کرده اند،  هولوگرام سه بعدی و هوش مصنوعی،  و یک تکنیک جدید ساخته اند.  بمنظور اطلاعات بیشتر بزبان انگلیسی آنها را در جستجوها بیابیم،  و با ترجمه های مختلف گوگل و هوش مصنوعی همراه با زبان شکسته خود مطالعه نماییم،  بزبان فارسی اطلاعات کمی وجود دارد.  مشروح در لینک زیر:

……………

   @:  انقلاب صنعتی, صنعتی چهارم, فناوریهای نوین, ناسیونالیسم فناوری, اکوسیستم دیجیتال, تحول دیجیتال, هوش مصنوعی, هوش دیجیتال.
   #:  #انقلاب_صنعتی_چهارم.
…………
انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
نماهنگ دانش و تکنولوژی ابزار تمدن سازی می گوید، رایانش کوانتومی تمدن جدید می آورد، و این تمدن بطور کامل متفاوت از تمام دوره های تاریخی است، مشروح در لینک http://www.arq.ir/1470
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  انقلاب صنعتی چهارم فناوریهای نوین