Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب جریان ادامه دار از ابتدای تاریخ تمدن است،  لازم است هر تحلیل گر تاریخ و جغرافیا و سیاست،  این جنگها را بدرستی و درو از دروغها بشناسد.  اگر ما نتوانیم از تاشریخ بدستی بدانیم،  خود بخود نخواهیم توانست طرحهای راهبردی کشور در جهان را تدوین و اجرا کنیم.  لطف کنید تارنمای ارگ ایران را بدقت مطالعه کنید،  و در راه رشد و تکامل تاریخ،  دیدگاه خود را برابر با اصول آزادی و اخلاق و علم بنویسید.

جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب و سابقه تاریخی آن

جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب
تصویر سنگ نگاره پیروزی شاهپور یکم در تنگ چوگان کازرون،  عکس شماره 3764.
 این برگه بشماره 720 پیوست لینک زیر است:
جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب
لوگو با جدیت از شکوه تاریخ ایران دفاع کنیم،  عکس شماره 1602.
جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب

جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب

      جنگهای ایران و روم یا نبرد ایران و غرب سابقه طولانی در تاریخ دارد.  از دوران کهن و اساطیری تا دوران روم باستان،  و سپس تا به امروز،  و هر دوره تاریخی نبرد بین دو تمدن،  و فرهنگ و جهان ایرانی و رومی،  بشکل ویژه وجود داشت.  این نبردها در واقع از ذهنیتهای تاریخی است،  که باید آنها را خوب شناخت،  تا بتوان برای آینده راهبرد اساسی تدوین کرد.
      ابتدا بگویم،  ممکن است مقداری از نوشته ها و گفته های مرا تاکنون نشنیده باشید،  و برایتان عجیب یا غیر قابل باور بیایید،  برای همین تقاضا دارم تارنمای ارگ ایران را مطالعه نمایید،  و پرسشها و نظرات خود را برای پر بار کردن تاریخ بنویسید.  یا در غیر اینصورت بی خیال گفته های من باشید،  و در راه برپایی و نگهداری آزادی اندیشه و قلم از آن بگذرید.
      باید اول از همه آزادی اندیشه و بیان را در نظر داشت،  دوم اینکه علم پایانی ندارد،  و همیشه اول علم هستیم.  بویژه علم تاریخ،  که هر آن دچار تغییرات میشود،  و باید آنرا با دید اصول علمی نگاه کرد،  نه با بینشهای مکتبی و فلسفی و راسیسم و فاشیسم.  در کل باید همیشه تلقینهای مربوط به تاریخ را شناخت،  و آنها را دور ریخت.
      همه ما جنگهای ایران با غرب یا یونان و روم را با داستان اسکندر مقدونی میدانیم،  اما فقط بعنون یک نبرد تاریخی،  که پادشاه جوانی از مقدوینه یونان به ایران حمله کرد،  و کشت و نابود کرد،  و ایران را مثل آب خوردن گرفت.  در واقع این یک داستان خیالی از اصل ماجرای دیگر است،  داستانی بدون حتی یک سند واقعی تاریخی.  یک مهم در تاریخ را باید در نظر داشت،  و آنهم تاریخ گذاریها و گاهشماری درست است،  نه اشتباه،  با آنچه که بما گفته اند.
      وقتی در راستای تمدن ایرانی،  هخامنشیان مزدایی قدرت گرفتند،  و تقریبا جهان متمدن را در تصرف خود درآوردند،  در منطقه میان رودان،  دینهای دیگری بودند،  که قدرت داشتند،  مانند مردوک و ایشتار،  یا مردوکیان و ایشتاریان.  حاکمان و پیروان اصلی این دو دین،  که از توانایی بالای سواد،  و حرفه و نظامیگری آگاهی داشتند،  به گوشه و کنار جهان فرار کردند.
      ایشتاریان به جنوب اروپا،  و مردوکیان به شرق مدیترانه و مکزیک رفتند،  و هر کدام پایه های حکومتی را گذاشتند،  که همیشه سودای بازگشت دوباره به منطقه تاریخی مقدس خود یعنی میان رودان را داشتند.  جنگ بین پیروان ایشتار آشوری،  و کاسی های آتشی،  به ماقبل از تاریخ بر میگردد،  همانگونه که جنگ بین مردوک ضحاکی با فریدون پیشدادی به ماقبل از تاریخ باز میگردد.
      مردوکیان که در ریشه با ایشتاریان یکی بودند،  و به شرق مدیترانه و شمال آفریقا و مکزیک رفته بودند،  دور از منطقه قرار گرفتند،  ولی همچنان انسان قربانی میکردند،  و رویای بازگشت به سرزمین موعود و بیت المقدس بابل را داشتند.  همان رویایی که اسپانیاهای مهاجم را نجات بخش موعود دانستند،  و گرفتار شدند.
      ایشتاریان که به جنوب اروپا رفته بودند،  توانستند در یونان و روم نفوذ کنند.  حرفه های مهم کشوری و لشکری را به آنها آموزش دهند،  و الهه های دین خود را نیز در دین قومگرایی آنها داخل کردند.  یعنی به نوعی خیلی نفوذی،  جنوب اروپا،  با آشور در دین و کشور و لشکر آمیخته شد،  و قدرت روم بوجود آمد.
      با این مقدار پیش خلاصه،  که در تارنمای ارگ ایران مشروح توضیح دارد،  و با قدرت گرفتن رومیان،  جنگهای تاریخی کاسیان با آشوریان در شکل جدید نبردهای ایران و روم ادامه پیدا کرد.  این نبردها حدود هفتصد سال کم و بیش جریان داشت،  و بشدت باعث ضعف دو کشور،  و نیز پیدایش و استقلال سرزمینهای دیگر شد.
      در جریان این چند قرن ایرانیان و رومیان متحدانی داشتند،  که کم و بیش هر متحدی بنا به شرایط موجود طرف یکی را میگرفت.  طرف گرفتن در تمام دورانهای ساختارهای تاریخی اجتماع بود،  و یک امر طبیعی ذات بشر است.  بشر همیشه سعی میکنند،  به جبهه مورد نظر مالی و دینی و غیره خود بپیوندد،  و هر آن نیز تغییر عقیده و جهت میدهد.
      بطور کلی متحدان روم:  ارمنستان، پادشاهی ایبری، آلبانیای قفقاز، کوماژن، نبطی‌ها، اسروئن، پالمیرا، غسانیان، لازستان، امپراتوری اکسوم، خزرها، گوک ‌ترک‌ها
      بطور کلی متحدان ایران:  اسروئن، ارمنستان، پادشاهی ایبری، آلبانیای قفقاز، لخمیان، لازستان، آوارهای اوراسیایی و خاقانات ترک شرقی
      یکبار دیگر  تکرار کنم،  جنگهای ایران و روم اشاره به مجموعه‌ نبردها و کشمکشها میان تمدن رومی و تمدن ایرانی است،  که برای حدود هفت قرن دنیای متمدن روزگاران باستان را تحت تأثیر خود قرار داده بود.  این نبردها ریشه در تاریخ دوران کهن داشت،  و در هر دوره با دید جدید ظاهر میشد،  ولی ریشه از یک منشا بود،  و طی دوران باستان کم و بیش ریشه ها فراموش میشد.
      این جنگها با نخستین برخورد نظامی ایرانیان و رومیان در دوره متاخر جمهوری روم و اواسط دوران اشکانی،  یعنی در قرن 50 گاه ایرانی آغاز شد.  در طول همسایگی و همزیستی اشکانیان و ساسانیان با امپراتوری روم و روم شرقی ادامه پیدا کرد.  در اصل این جنگها باعث چند شکست روم از قبایل،  و تجزیه روم به دو روم شد. 
      این کشمکشها تنها محدود به ایران و روم نبود،  و دولتهای دست‌ نشانده دو امپراتوری و متحدان آنها را نیز درگیر خود میکرد.  جنگهای ایران و روم سرانجام راه را برای فتوحات مسلمانان هموار ساخت،  که منجر به سقوط شاهنشاهی ایران،  و کاهش شدید مساحت امپراتوری روم شد.  رومیان هرگز نتوانستند مانند قبل،  بعنوان یک قدرت بزرگ در منطقه تأثیرگذار باشند.
      گرچه جنگهای ایران و روم برای هفت قرن ادامه پیدا کرد،  اما مرزهای دو امپراتوری، تا حد بسیار زیادی ثابت ماند.  این جنگها آئین رومیان را نیز عوض کرد،  زمانی که شاهپور اول به روم حمله کرد،  به نوعی باعث تغییر دین رومیان از الهه پرستی و بت پرستی،  به پرستش خدای یگانه و دین مسیحیت شد.
      این کشمکشها مانند یک طناب‌ کشی قدرت بود،  شهرها و دژها و استانهای مرزی به صورت متوالی و پی در پی غارت،  تسخیر و دست به دست میشدند.  اما هیچ‌ کدام از دو دولت قادر نبود،  بصورت طولانی مدت در قلمروی دیگری پیشروی کند.  هر دو امپراتوری فتوحاتی در فرای مرزهای خود داشتند،  اما توازن قدرت تقریباً همیشه ثابت بود.
      با وجود اینکه ارتشهای ایرانی و رومی در ابتدا به شیوه‌های متفاوتی در جنگها حضور پیدا میکردند،  اما استراتژیهای جنگی یکدیگر را تقلید کردند،  و در قرون نهایی جنگها، عملاً دو ارتش یکسان و با تاکتیکهای جنگی مشابه در برابر هم صف ‌آرایی میکردند.  در نهایت ایران و روم برای این جنگها هزینه بسیار گزافی پرداخت کردند،  طولانی و فرسایشی شدن نبردها طی قرنهای 57 و 58 گاه ایرانی،  هر دو امپراتوری در برابر ظهور رعد آسای خلافت اسلامی آسیب ‌پذیر شدند.
      در زمانیکه جنگهای سخت ایران و روم ادامه داشت،  جنگ نرم و فرهنگی هم بین دو کشور در جریان بود.  هر کدام سعی میکردند با تاکتیکهای نرم،  بطرف مقابل صدمه روحی بزنند.  منجمله با دروغگویی در تاریخ و دروغنویسی تاریخی،  که بسیاری از این نوشته ها هم اکنون به اشتباه به عنوان تاریخ مورد قبول سادگان هست،  مانند دروغ حمله اسکندر مقدونی به ایران.
      همانطور که بارها گفتم تاریخ را مرتب باید به روز کرد،  و با دانشهای جدید آمیخت،  و از آن برای ترسیم آینده کمک گرفت.  اگر تاریخ را ناقص و اشتباه یا دروغ بدانیم،  خود بخود نخواهیم توانست راهبرد حساب شده تدوین نماییم.  مثلاً بهتره بدانیم چرا ایران و روم هفت قرن با یکدیگر جنگ کردند،  و در ریشه و زمینه آن چه بود.  جهت ادامه و پیگیری به تارنمای ارگ ایران مراجعه نمایید.
جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب

آزادی اندیشه و بیان

جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب

تصویر برای تعریف آزادی اندیشه و بیان،  عکس شماره 4005.
      قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از كاركردهای آزادی اندیشه و بیان در توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و همچنین رشد فردی و جمعی این مقوله را به رسمیت شناخته است و در اصولی چون اصل دوم، سوم، هشتم، نهم، بیست و چهارم و یكصد و هفتاد و پنجم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آن اشاره كرده است.
جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب

تعریف علم و دانش

جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب
تصویر برای تعریف علم و دانش،  عکس شماره 4004.
      علم:  اقدام روشمند برای توسعه و سازماندهی اصولی اطلاعات ارزشمند جهان،  در قالب تفسیرهای قابل آزمایش و پیش ‌بینی درباره جهان است.  همیشه اول راه علم هستیم،  علم پایانی ندارد.
     دانش:  مقدار آگاهی و درک و مهارت شخص در بخشی از علم است،  که از طریق آموزش بدست آمده.  مقدار  دانش ما ممکن است،  اشتباه یا دروغ باشد،  و باید راستی آزمایی گردد.
   مهم ــ  نباید مقدار دانش خود را تمام علم بدانیم.
جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب

شرح عکسهای نماهنگ جنگهای ایران و روم

  ــ   شاپور یکم سوار بر اسب در میان سنگ ‌نگاره به گونه تمام‌ رخ،  و سه امپراتور شکست خورده روم،  در جلوی او منتظر فرمان سرنوشت خود هستند.
  ــ   نقش برجسته پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم در نقش رستم.  نقشی که هم اکنون تاریخ آن ادامه دارد.
  ــ   تندیس  الهه  میترایی  اشکانی،   که  بدروغ  میگویند  هرکول  یونانی.
  ــ  تاریخ واقعی را بر پایه آثار تاریخی بیابیم،   نه بر اساس نوشته ها،  بویژه تاریخ نویسی استعماری،  نوشته ها سلیقه ای هستند،  و احتمال واقعی بودن آنها کم است.
  ــ   تاریخ گذاریها و گاهشماریها در تاریخ خیلی اشتباه دارند،  باید این اشتباه و یا دروغهای تاریخ گذاریها و گاهشماریها را شناخت،  تا بتوان تاریخ واقعی را بدست آورد.
  ــ   آثار زیادی از مردوکیان باقی است.
  ــ   حداکثر پیروزی رومیان در قرارداد صلح،  اشکانیان درفش رومیان را بازمیگردانند. صحنه حکاکی شده بر روی تندیس آگوستوس در پریما پورتا.
  ــ   عقاب رومی قرن اول تا دوم میلادی،  ارتفاع 41 اینچ،  موزه جی. پال گتی کالیفرنیا.
  ــ   عقاب جیرفت با دو برابر سن عقاب رومی بسیار ظریفتر و زیباتر.
  ــ   طاق پیروزی سپتیمیوس سوروس  در شمال غرب شهر رم است.  این طاق از مرمر سفید ساخته شده،  و امپراتور رم باستان،  سپتیمیوس سوروس پس از پیروزی‌ هایش بر امپراتوری اشکانی،   در ۲۰۳ میلادی بنا کرد.  در این طاق نوشته ها و نقشهایی از جنگهای ایران و روم وجود دارد.
  ــ   سنگ نگاره پیروزی شاهپور یکم در تنگ چوگان کازرون.
  ــ   سنگ نگاره پیروزی هرمز دوم نقش رستم.
  ــ   مهمترین آثار تاریخی ایران در حال نابودی هستند،  غارتگران پایین سنگ نگار داراب،  پیروزی شاهپور یکم ساسانی بر رومیان را با پتک شکستند،  باید مراقب بود این سنگ نگاره های مهم را نابود نکنند.
  ــ   سوداگران و تاراج گران اَموال تاریخی – فرهنگی به بهانه های پوچ و خیال اَنگیز یافتن گنج، با پُتک پایین سنگ نگارۀ ساسانی شاهپور یکم در شهر داراب را شکستند.
  ــ   وضع بحرانی سنگ نگاره های پیروزی ایرانیان بر رومیان،  رومیها چنین نگاره هایی را خیلی خوب نگه میدارند،  و ایرانیان اینچنین،  که نشان از پیروزی نرم روم بر ایران است.
  ــ   کاسیان یا کاسیها یا کاشیها،  نام ساکنان متمدن دوران کهن فلات ایران است،  در هنرهای فلزی و سوار کاری و پروش و تربیت اسب اصیل اولین بودند.  نوشته‌ها و دستورهایی درباره تعلیم و نگهداری اسب،  از آنان باقی مانده ‌است.  کاسیان اولین فاتحان متمدن بین النهرین بودند.
  ــ   آشور یا آثور یا آتور نام حکومت و متعاقب آن دولتی در شمال میانرودان بود،  از چهار هزار سال پیش تا زمان هخامنشیان،  و اثرهای تاریخی زیادی از آنها دیده شده.  آشوریها توانایی نظامی بالایی داشتند،  و ارابه های جنگی آشوری معروف بودند.  می گویند آشور قرن 45 گاهشمار ایرانی به پایان رسید،  ولی در واقع پادشاهی سلسله سارگون به پایان رسید نه آشور.
  ــ   سنگ یادبود با تصویری از ولیعهد سارگونی،  در موزه متروپولیتن.  حدود قرن 43 گاهشمار ایرانی.
  ــ   رموس و رمولوس،  لوپرکال، تیبر و پالاتین،  بر روی یک طرح برجسته نقش شده بر یک ستون، مربوط به دوران تراژان
  ــ   ایزدی ریشدار با دو الهه آب در دستش آسور آشور (قلعات شرقات) شهری آشوری، پایتخت امپراتوری آشوری قدیم 2025–1750 قبل از میلاد بود.
  ــ   نقش برجسته گچ دیواری داخل حیاط معبد شهر آشور شمال کشور عراق،  قسمت مرکزی نقش برجسته یک خدای مرد را نشان می دهد.  دو خدای کوچکتر آب در دو طرف او ایستاده اند.  او دو شاخه بلند در دست دارد،  و به نظر می رسد،  دو بز روی پاهای عقب خود ایستاده اند،  از این شاخه ها می خورند.  احتمالاً این خدای ریشو نشان دهنده خدای آشور است،  در حالی که الهه ها از دنیای گیاهان و حیوانات در این شهر محافظت میکنند.
 

پرسشها و پاسخها

   پرسش سیروس:  درود بر شما ، آیین مزدایی پس از دوران ارشک هخامنشی به وجود آمد.  با توجه به کتیبه های شاهان هخامنشی هیچ گاه همچون ساسانیان خود را مزدیسنا معرفی نکردند ، غربی ها خیلی سعی میکنند هخامنشیان را دشمن آیین مهرپرستی نشان دهند زیرا میخواهند میترایسم را مصادره برای رومیان اروپا کنند.

   پاسخ انوش راوید:  درود،  تمام مردم زیر ریشه ایر،  یا اصطلاح کذایی هندو اروپایی و هندو ایرانی دین مهری داشتند،  که در تمام آثار دیده میشود.  دین مهری با دین میترایی متفاوت است،  دین مهری دوران تمدن،  از جنوب ایران و تمدن کهن جی بود،  و ریشه در دین قبایل اولیه شمال آفریقا داشت.  دین میترایی ریشه در ساتراپ هخامنشی گندهار دارد،  و قبل از آن در هیچ جا دیده نشده است.  درضمن دین مزدایی یا خدایی سابقه چهار هزار ساله در تمدن ایران دارد.  در ارگ ایران توضیح دارند.

   پرسش مازیار:  روم همان کوردهای ماد نژاد نسل اسکندر آرومی فرزند خلف کرمانشهر…..

   پاسخ انوش راوید:  اور و روم به معنی شهر هستند،  و با پسوندها و پیشوندها هویت مکانی مییابند،  مانند ارز روم،  ارومیه و اورشلیم که می شود شهر سلم پسر فریدون،  نمونه در جهان فراوان است.  تمام مردم زیر شاخه ایر،  همه از یک تیره و زبان هستند،  در طول هزارهها با دینهای مختلف از هم جدا شدند،  و این جدایی گویشهای مختلف،  ولی با یک ریشه را بوجود آورد.  بزبان شاهنامه فردوسی،  مردوک و ایشتار بتی،  دشمن کردهای آتشی بودند،  و سپس توسط مادها براندازی شدند.

……………
   برچسبها:  جنگهای ایران, جنگهای روم, نبرد ایران غرب, تلقینهای تاریخی, ایشتار ایشتاریان, مردوک مردوکیان, فیلم جنگ, متحدان روم, متحدان ایران, شرح عکسها.
   هشتگها:  .#جنگهای_ایران_و_روم.
…………
جنگهای ایران روم نبرد ایران غرب
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
جنگهای ایران و روم یا نبرد ایران و غرب سابقه طولانی در تاریخ دارد. از دوران کهن و اساطیری تا دوران روم باستان، و سپس تا به امروز، و هر دوره تاریخی نبرد بین دو تمدن، و فرهنگ و جهان ایرانی و رومی، بشکل ویژه وجود داشت.
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.