Skip to main content

این موضوع بسته نشده است

!!!!!!!!!!!!!!!

پیام سیستم

این موضوع بسته شده است شما نمیتوانید در این موضوع مطلبی ارسال کنید

http://forum.tarikhfa.com/thread9122-5.html

با سلام حضور محترم  ملت آزاده کشور ایران

مطابق معمول  جستاری با نام حقیقی  این جانب  به آدرس بالا باز شد،  و در مکانی که به اصطلاح خودشان "مرجع تخصصی تاریخ ایران و جهان" باید باشد پس از توهین های مکرر و بی سند به اینجانب،  در حالی که از جواب دادن مستند و علمی به کلی عاجز ماندند برای جلوگیری از سخن گفتن بنده در این جستار،  آن را قفل کرده اند.

این روند غیر علمی و  غیر اخلاقی در اکثر فروم های این کشور ادامه دارد،  و بستن جستاری که به نام  شخص من است را بروی خود من،  مسئله ای انسانی و عادی تلقی می کنند.  

پاسخ آخر آقایان که امکان ارسال آن برای من مقدور نمی باشد،  از طریق خطوط دیگر ارسال می شود،  باشد که آزادگان و نیک اندیشان بدانند،  که مرجع های به اصطلاح تخصصی مشغول چه کار های زشت و ناپسند و سانسور کدامین اسناد حقیقی  جهان یه نفع کدامین فرقه ها هستند.

با احترام به ملت شریف کشورم

پرنیان حامد

…………………………………………………………………………………………….

http://forum.tarikhfa.com/thread9122-5.html

پاسخ پرنیان حامد به آنها :

درود بر شما

متاسفانه پاسخ شما تنها تفسیر است و قانع کننده نیست

لذا محبت بفرمایید برای اثبات ساتراپی به نام نادین بل در بابل  سند محکم  ارائه بفرمایید (تفسیر مترجم با لفظ حالا شاید  یک ساتراپی به این اسم بوده است سند نیست)

همچنین توجه بفرمایید :

فهرست شاهان اوروک یک لوح پشت و رو است و یک شجره نامه می باشد که در آن کرنولوژی تاریخی رعایت نشده است.

جز از قسمتهایی که خوردگی دارد کرونولوژی بسیار دقیقی تا زمان داریوش اول هخامنشی در ان رعایت شده است.

ولی آنچه مسلم است این است که داریوش اول تنها شاهی است که پس از کوروش پادشاه بوده است و بعد از داریوش سوم هم تنها اسکندر بوده است که بر بابل پادشاهی کرده است.  نام جانشینان اسکندر هم بر لوح فهرست شاهان اوروک ثبت شده است.

پس از داریوش سوم  کدمان ممکن است شخصی به نام اسکندر حکومت کرده باشد این امری دیگر است داریوش لوحهای بابلی کدمانوس نیست که داریوش سوم باشد

 [Year five of Artašata who is called Darius, Month Six]

سال ۵ از حکومت ارتاشتا که به او داریوش می گفتند

این داریوش کدمانوسی نیست که به او داریوش می گفتند که  داریوش سوم باشد

 این ارتاشتایی است که به او داریوش می گفتند

انقدر این مسئله پیچیده است! این کدمانوس نیست که داریوش سوم باشد این ارتاشتا است که نمی تواند داریوش سوم باشد

………………………………………………………………………………………..

 لوح شاهان اوروک حکومت شخصی به نام الکسی  را پس از داریوش نامی که بعد از نادین بل شاه به حکومت بابل رسیده است را ( بدون خوردگی ) نشان می دهد از جانشینان او هم یاد شده است.

این شخص الکسی (اراخی) که بعد از دور دوم در زمان داریوش اول در بابل پس از نادین بل ( قیام اول ) قیام کرد  رسما و دقیقا در این لوح مکتوب است که مطابقت کامل با سند دست اول دیگر یعنی کتیبه بیستون داریوش اول هخامنشی دارد.

نیدین بل قبل از داریوش سوم پادشاه بابل اسم برده شده است که متاسفانه لوح در اینجا دارای شکستگی است .

خیر با کمال تاسف برای شما لوح در این قسمت هیچ شکستگی ندارد و داریوش رسما بعد از نادین بل و قبل از الکسی(اراخی)  بدون شکستگی و مطابق با گفته هایش در بیستون  قرار گرفته است.

این روی لوح از اشوربانی پال تا داریوش اول.

 

TEXT: OBVERSE
Lacuna

 

 

TRANSLATION
Lacuna

 

DATES

1' /MU 21\

[mAššur-bâni-apli]

Aššurbanipal

21 years

668-631

2'ša-niš

/m\Šamaš-šuma-ukîn

Šamaš-šuma-ukîn

at the same time

667-648

3' MU 21

mK[an-da]-la-an

Kandalanu

21 years

647-627

4' MU 1

m dSîn2šumu-lîšir2

Sin-šumlišir

1 year

626

5'u

m dSîn2šarra-iš-ku-un

and Sin-šar-iškûn

6'MU 21

m dNabû-apla-usur

Nabopolassar

21 years

626-605

7' [M]U 43

m dNabû-kuddurî-usur

Nebuchadnezzar [II]

43 years

604-562

8' [M]U 2

mAmîldMarduk

Amel-Marduk

2 years

561-560

9' [MU] /3\ 8 ITI

m dNergal2šarra-usur

Neriglissar

3 years, 8 months

559-556

10' [(…)] 3 ITI

mLa-ba-ši-dMarduk

Labaši-Marduk

[accession year] 3 months

556

11' [MU] /17?\

m dNabû-nâ'id

Nabonidus

17? years

555-539

12' [MU x

mK]ur-aš

Cyrus [the Great]

[x years]

539-530

13' [MU x

mKambu-z]i-i

Cambyses [II]

[x years]

530-522

14' [MU x

mDaria-m]

Darius [the Great]

[x years]

522-486

Lacuna

Lacuna

 

این قسمت قرمز  بالا  کمبود ان , و چون نیست و در اخر سنگ است اصلا معلوم نیست چیزی بوده باشد

این پشت لوح شروع ان با نادین بل – داریوش – الکسی بدون شکستگی

.

TEXT: REVERSE

TRANSLATION

 

1' [š]á MU šá-nu-ú

mNidindB[êl]

[…] whose second name is Nidin-Bêl

[…]

336??

2' [M]U 5

mDa-ra-a-muš

Darius [III Codomannus]

5 years

336-331

3' MU 7?

mA-lik-sa-an-dar

Alexander [the Great]

7? years

331-323

4' MU 6

mPi-il-ip-su

Philip [III Arridaeus]

6 years

323-317

           

.

. احتمالا در زمان یکی از شاهان هخامنشی ، ساتراپ بابل بوده است

احتمالا, سند نیست تفسیر شماست

 

 
[…] whose second name is Nidin-Bêlnote[The Uruk King List is the only evidence that the reign of the Achaemenid king Darius III Codomannus was preceded by a ruler named Nidin-Bêl. A scribal error is likely, but it must be noted that the chaotic transition from Artaxerxes III Ochus to Darius III leaves sufficient room for a short-lived Babylonian rebellion: in Egypt, a native ruler named Khababash revolted, in the far west, the Yaunâ were restless, and according to the Dynastic prophecy even Darius started his career as a rebel satrap.]

 

[Year five of Artašata who is called Darius, Month Six]

سال ۵ از حکومت ارتاشتا که به او داریوش می گفتند

این شخص کدمانوس نیست  که داریوش سوم باشد

انچه از طرف مترجم مکتوب است نیز همانند همان" احتمالا " شما فقط تفسیر است و هیچکدام از نوشته های مورخین یونانی , اسناد بابل , اسناد  و کتیبه  های ایران و…..  وجود چنین ساتراپی را در زمان  اردشیر سوم و پسرش تایید نمی کند که هیچ اسناد بابل مطابق ترجمه خود مترجمین شما رسما از خود ارسس پسر اردشیر نام می اورند

۶' [……………MU x K]AM mÁr-šú A šámÚ-ma-kuš šámÁr-tak-šat-s[u (LUGAL) MU-šú na-bu-ú ……..]

[……….. year x]th of Arses, son of Ochos, who [is called (king)] Artaxerxes, [……….]

7' [………..] KU4ú ù É dA-nu-ni-tum lìb-bi UR[U UD.KIB.NUN.KI (?) ……….]

[………………..] enteredpl and the temple of Anunitu inside the cit[y of Sippar ……….]   (or: inside Er[idu])

8' […….. mA-lek-sa-a]n-/dar\-ri-is LUGAL šu-dur-' at-tu-nu DUMU.MEŠ E.[KI ……….]

[…………………….for?Alexan]der, the king, they were mourning?. You Babylonians [……….,]

 

جالب است  که این یکی  الکساندر  شما مطابق این سند در زمان  ارسس (ارشک پسر اردشیر سوم ) مرده است.

 

حال شما به جای فرار کردن از پاسخ ، بفرمائید این الکساندر چگونه ۳۶ سال قبل از کوروش می زیسته است ؛ در حالی که بطلیموس جانشین اسکندر در مصر ؛ نوادگانش تا سال ۳۰ قبل از میلاد در مصر حکمرانی می کردند ؟ 
پاسخ ؟

 

پاسخ واضح است اسنادی که وجود الکساندر شما را اثبات کنند همانگونه که ملاحظه می فرمایید آنچنان مخدوش است که تا به اینجا یک الکسی ( نام او در لوح بدون شکستگی   a-lik-sa) داریم که به زمان داریوش اول هخامنشی است یک الکساندریس ( نام او در لوح   mA-lek-sa-a]n-/dar\-ri-is) داریم که در زمان ارسس پسر اخوس مرده است!

بفرمایید راجع به کدام الکساندر سخن بگوییم بنده  الکساندر ۳۶ سال قبل از کوروش کبیر را زمین می گزارم ،  بفرمایید کمی در باب الکساندر ی که در زمان اردشیر سوم مرده است و در زمان  داریوش اول به دنیا امده است،  سخن بگوییم.

شما اول سند دست اول الکساندرتان که لوح بابلی باشد بدون ( اما و اگر و شاید و اختمالا ) ثابت بفرمایید بعد بحث را به اشکانیان و … تغییر بدهید. سند شاهان اوروک سندی است که خود شما برای اثبات وجود الکساندر ارائه دادیداز انجا که این اسناد بابلی در زمان وقوع نوشته شده است و اسناد دیگر شما تاریخ های بعدی دارد لذا  اول تکلیف این سندتان را مشحص کنید بعد می رویم سراغ تک تک اسنادی که شما ارائه داده اید ببینیم ایا واقعا این الکساندر ها یک نفرند؟

 لذا تکرار می کنم:

داریوش لوح  شاهان اوروک که نام او پس از نادین بل و قبل  از الکسی  ( اراخی) امده است داریوش اول هخامنشی است یا خیر؟

از انجا که اسناد این شجره مطابق با سند دست اول دیگر یعنی بیستون است لذا برای رد ادعای داریوش اول بودن این شخص سند دست اول از ساتراپی به نام نادین بل در زمان ارسس ارائه بفرمایید در غیر این صورت مجبورید  بپذیرید که لوح مربوط به زمان داریوش اول هخامنشی است.

پاسخ شما در دو کلام:

 نادین بل و داریوش  لوح اوروک  مطلق به چه زمانی است ؟  552-486 ق.م یا ۳۳۶  ؟

………………………………………………………………………

شما و اون آقای دیگر  گویا سرسپرده یا وطن فروش نیستید اما شوخی شوخی دارید خودتان را در  این گروه ها قرار می دهید.

 آقای گرامی  دو سند دست اول جهان که در زمان وقوع نوشته شده اند( بیستون و لوح بابلی ) تایید می کنند این کتیبه مربوط به داریوش اول هخامنشی کشور شماست چرا برای خوش آیند یک مشت سیاست مدار و تاریخ نویس به دروغ  و مفسر , که هزار مشکل سیاسی و …. دارند با "اما و اگر و احتمالا و شاید" شاهان کشور ایران را بی سند و بی کتیبه می کنید تا انواع دست نشاندگانشان چون پورپیرار ها و نا آبادی ها بتوانند اینگونه از آن سوء استفاده کنند؟

…………………………………………………………………………..

از شما تقاضا دارم قبل از هر پاسخی کمی به روندی که پیش گرفته اید فکر کنید و دقت کنید آنچه  با این همه" اما و اگر و شاید "کوشش در اثبات آن دارید در آخر تنها بی هویت کردن شاهان هخامنشی و نتیجه آن  افسانه های ورود یونانیان به ایران و بی آبرو کردن زنان و مردان ایرانی و فیلم های عوام فریبانه و بی سندی چون   300 و  الکساندر و… غیره ای است، که حتی رسم سپاه و لباس و صورت های شاهان هخامنشی  هم در آن رعایت نشده است.  من که نمی فهمم شما با عنوان ایرانی وطن دوست چرا اینگونه از چنین فاجعه بی سندی دفاع می کنید؟

…………………………………………………………………………..

این سند آقای گرامی: دو کتیبه دست اول + گفته دیودو سیسیلی در باب مقدونیه و گفته تاریخ ایران هر سه مورد سند (درست اول , درست دوم و دست سوم)  گفته را بدون " اما , اگر شاید و احتمالا" تایید می کند،  خود دانید و قضاوتتان (برای اساتیدو پژوهشگران غیر ایرانی) و شما چون پژوهشگر ایرانی هستید قضاوتتان + غیرتتان.

کلیک کنید:  پاسخ های کوبنده بانوی گرامی

 

توجه:  جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود:  به اینجا