دروغ مهاجرت آریاییها به ایران

دروغ مهاجرت آریاییها به ایران در راستای دروغهای تاریخ،  برای بی هویت و غریبه نشان دادن ایرانیها،  در سرزمین تاریخی چند هزارساله ایران است.

دروغ مهاجرت آریاییها به ایران

دروغ مهاجرت آریاییها به ایران
تصویر تاریخی کوچ ایرانی،  عکس شماره 7024.
دروغ مهاجرت آریاییها به ایران
لوگو تاریخ را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  عکس شماره 1618.
این برگه بشماره 160 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
دروغ مهاجرت آریاییها به ایران

دروغ مهاجرت آریاییها به ایران

      در تاریخ سیاسی استعماری آمده است:  اگر بخواهید ملتی را به بردگی بکشی،  فرهنگ او یعنی هویت او را درهم بشکن،  و اگر فرهنگ او غیر قابل خرده گیری بود،  تا آنجا که بتوانی از ابزار دروغ استفاده کن،  و با دروغ آنرا از پای در بیاور،  چون زمانی که ابزار راستی را در دست نداری،  دروغگوئی بزرگترین عامل پیروزی است.
      استعمار سده ها این شیوه را به خوبی انجام داده،  و پیروزی نسبی در مورد ملل قاره کهن و بویژه ایرانیان،  برای در هم کوبیدن فرهنگ و هویت آنها بدست آورده است.
      امروزه در برابر پیدا شدن شیفتگی و کشش بی سابقه مردم ایران و ملل قاره کهن،  بویژه جوانان به سرگذشت نیاکان خود،  بازماندگان استعمار و امپریالیسم نو از ترس افتادن توانایی سیاسی به دست مردم،  و گسترش سریع آن جهت بر پایی قدرت تاریخی قاره کهن،  با ادامه راه استعماری برای درهم کوبیدن،  یا خنثی کردن این کشش،  مطابق معمول تاریخ استعماری،  یک بار دیگر شیادان حرفه ای را وارد کارزار سرنوشت سازی کرده است،  و با تیتر های استاد، مورخ، نویسنده، مجری تلویزیونی یا حزب های الکی،  ژن شناس و محقق،  وارد میدان دروغ پردازی کرده است.
      آن دشمنان بشریت هر روز از آستین گشاد خود دروغی را خارج می کنند،  و آنرا بسوی مردمانی که از همه جا بی خبر نگه داشته شده،  ولی پاک و جستجوگر مانده اند،  هدف میگیرند.  برای مقابله با این دشمنی ها لازم است،  هر جوان در تخصص خود،  حرفه ای و حرفه ای تر شود،  منجمله در علم جغرافیا ـ تاریخ،  و گرایش های تاریخ و تاریخ اجتماعی،  تا راه نوین را برای ورود به قرن 21 بگشایند.
      البته در این راه عده کمی از هم میهنان ما برای مقابله با ترفند های جدید دشمنان،  بسختی بدروغ های تاریخی چسبیده،  و مسیر اشتباهی را می روند،  و در آن نیز پافشاری می کنند.  دشمنان تاریخی ایران ترفندها و برنامه هایی دارند،  گاه ما فکر می کنیم،  که دست آنها را خوانده ایم،  ولی در حقه بازی بسیار زرنگ هستند،  و هر آن ممکن است ترفند دیگری پیاده کنند.  بهمین جهت فقط با واقعیت و درست دانستن و گفتن است،  که می توانیم با آنها بخوبی و راحتی مقابله نماییم،  و همیشه باید یادگار داریوش بزرگ را بخاطر داشت باشیم:  ….خداوند این کشور را از دروغ دور بدارد….
دروغ مهاجرت آریاییها به ایران
دروغ مهاجرت آریاییها به ایران

افسانه از کجا آغاز شد

دروغ مهاجرت آریاییها به ایران
 تصویر نقاشی مهاجرت کذایی آریاییها به ایران که بجای سند تاریخی می گویند،  عکش شماره 4607.
      افسانه جابجایی و مهاجرت آریاییان از دشتهای شمال آسیای میانه و پامیر و شمال هندوستان،  و پراکندگی آنان در خاورمیانه و اروپا فریب و دروغ است،  اروپاییان آنرا ساخته و پرداخته اند،  تا ایران ها نتوانند بخوبی خود و تاریخشان را بشناسند.  دلایل برای اثبات این دروغ بسیار است،  که تعدادی را ذکر می کنم،  البته برای مفهوم بیشتر،  مطالعه و پیگیری وبسایت ارگ ایران مهم می باشد.
     مردم امروزه آن بخش های وسیع از شمال شرقی قاره کهن،  هیچگونه مانندگی اندام و چهره با آریاییان اروپا و خاور میانه ندارند،  بیشتر به مردم خاور آسیا می مانند،  که دیدگان کج و تنگ و گونه های پهن دارند.  اگر بگوییم که این افسانه مهاجرت آریاییها درست است،  باید بپرسیم که اگر ایلی یا خانواده ای به هر بهانه و برهان از جایی کنده شده،  و به جای دیگر کوچ می کنند،  باید چپ و راست و بالا و پایین سرزمین خود را شناسایی نماید،  و به بهترین موقعیت،  که برای زندگی مناسب است،  مهاجرت کنند و بروند.
      در شمال و خاور پامیر و هندوستان،  پهنه گسترده و بارور و خرم چین و هند و آسیای جنوب شرقی را می توان دید،  که آبادتر از بخش های باختریست،  که آریاییان بدانجا کوچ کرده اند.  باید پرسید چرا آریاییان به سوی چین و هند و چین نرفتند،  و به سوی باختر به راه افتادند.  برای این پرسش پاسخ درستی وجود دارد،  چون آریاییان از شمال آسیای میانه و پامیر کوچ را آغاز نکردند،  که از آنجا به چپ و راست و بالا و پایین پراکنده شوند.  هیچ گونه نشانه تاریخی و باستان شناسی که کوچ را از نیمروز یا خاور نشانه و برهان باشد،  در دست نیست،  و اگر هست درباره آنها به نادرست داوری گردیده،  کوچ ها و مهاجرت های تاریخی ایرانیان مانند شهر سلاطین بوده است.
      در چند سال گذشته آنچه در کناره رودخانه سن،  از زیر زمین بیرون آورده شده،  نشان می دهد گل ها که خانواده ای آریایی هستند، 7000 سال پیش در آنجا شهر نشین بوده،  و می زیسته اند این تپه از نژاد آریا هنوز به این نام خوانده می شوند،  و کهن ترین یافته ای که در ایران از زیر خاک به دست آمده است،  نیز به 7000 سال پیش می رسد.  نادرست است بگوییم که آریاییان 7000 سال پیش هم در ایران،  و هم در کناره رودخانه سن میزیسته اند.  اگر آریاییان از خاور به راه افتادند،  اول در ایران و اندک اندک پس از گذر هزاران سال در کرانه پایانی اروپا نشیمن گرفته اند،  شاید 7000 قبل.
      بنابر این کوچ آریاییان در زمانی بسیار دورتر شاید 12 ـ 15 هزار سال پیش آغاز گردیده است.  هیچگونه یافته زیرزمینی از آن زمان دیده نشده،  15 هزار سال پیش با پایان دوره یخبندان زمین نیز هم آهنگ است.  چنانکه می دانیم در زمانی نزدیک 15 ـ 20 هزار سال پیش،  سراسر بخش شمالی گوی زمین را سرما و یخبندان فرا گرفته بوده،  و بجز کرانه های بالایی دریای هند و عمان،  که گرمتر بوده،  ماندگاری زیستن و تکامل گونه انسان را یاوری می کرده،  دیگر سرزمینها شایستگی کمتری برای زندگانی داشته اند.
      بنابر این بهتر است بگوییم،  که آرینها با دگرگونی آب و هوا و بهتر شدن زمین،  برای زیستن و فزونی یافتن شمار انسانها و کمبود جا،  در زمان های بسیار دور و دراز به چهار سوی خود کوچ کرده اند.  باز پرسش اینست،  از کجا؟  زیرا گفتیم که نشستگان دشت پامیر به سوی شمال و خاور نرفته اند.  بسیار به اندیشه نزدیک است،  آریاییان که نام خود را به سرزمینشان نیز (ایران) داده اند،  در  14 تا 12 هزار سال پیش که آب و هوای زمین گرمتر شده،  و شایستگی بیشتر برای زیستن یافته است،  از ایران به چهار سوی خود کوچیده اند،  از خاور به سوی هندوستان،  از شمال به سوی روسیه امروز و قفقاز،  سپس به سوی اروپا و از باختر به سوی بین النهرین و بالکان و یونان،  و از جنوب دریا هم نتوانسته،  از جنبش و کوچ آنان جلوگیری نماید،  زیرا هم اکنون نشانه های زبان ایرانیان کهن در زبان بومی مردم شیسل دیده و شناخته می شود.
      پس این درست است،  که در 14 تا 12 هزار سال پیش آریاییان از ایران برای یافتن جایگاه زیست بهتر به جنبش در آمده،  و هر خانواده ای به سویی که به آن دسترسی داشته کوچیده اند.  واژه (زمین لاد) امروزه نیز درزبان یونانی کار برد دارد،  و به گوش میخورد،  این واژه همان زمین و سرزمین را به اندیشه و یاد می آورد،  که بخش (زمین) آن در خاور و بخش (لاد) یا (لند) در باختر جایگزین سرزمین و کشور شده است.
      به زبان دیگر ((ایرلند)) همان ایران زمین است،  و زیباست اگر بدانید که بخشی از مردم آنجا خود را مانند خانواده گیل می دانند،  که همان گیلکها هستند،  و در شمال ایران هم زندگی میکنند،  به تاریخ اقوام آریایی ایرانی مراجعه شود.  بنابر این آریاییها از سرزمین ایران بزرگ کوچ کرده،  و زبان خود را در شمال آسیا و خاورمیانه و هندوستان و اروپا پراکنده کردند.  در واقع زبان های آنها از زبان مادری آریایی ایرانی می باشد،  که گویش های آریایی امروز پدید آمده،  و در سراسر جهان ساخته و پرداخته شده اند.
دروغ مهاجرت آریاییها به ایران
جهان نمای دوران یخبندان کوچک،  عکس شماره 5751 .
 A      و  B،  یخبندان اروپا و آسیا در 15 هزار سال پیش،  این دوران یخبندان کم و بیش از 200 هزار سال قبل شروع شده بود،  و 15 هزار سال پیش آغاز پایان آن دوران بود.  در باره دوران های زمین شناسی در قرن 21 تحقیقات عمیق و علمی انجام یافته است،  که در قرن های گذشته این علوم در اختیار تاریخ نگاران نبود.
دروغ مهاجرت آریاییها به ایران
   تصویر جهان نمای دوران یخبندان،  عکس شماره 5752 ،  A قاره آمریکا در 12 هزار سال پیش،  B اروپا در 12 هزار سال پیش،  C اروپا در 10 هزار سال پیش،  D اروپا در 8 هزار سال پیش.
   توجه:  جهت اطلاعات بیشتر بزبان انگلیسی،  در جستجوها بنویسید:  "آخرین دوران یخبندان"،  و کلی عکس و جهان نما و سایت و مقاله ببینید.
      با این وجود مشخص است انسان هموساپین،  بعد از آغاز پایان یخبندان توانستند بالای مدار 50 درجه شمالی زندگی کنند،  و آنها نیز از جنوب به شمال مهاجرت کرده بودند،  نه از شمال به جنوب،  البته در حاشیه عقب نشینی یخبندان نئاندرتال ها وجود داشتند،  که با نفوذ انسان های امروزی کشته شدند و از بین رفتند،  مشروح در تخریب و انقراض.
   پرسش از عموم:  آیا تا کنون یک کریدور مهاجرت انسانهای قدیم را شناسایی یا کاوش کرده اید؟
دروغ مهاجرت آریاییها به ایران

نگاه کوتاه به اعماق تاریخ

      از دو دهه آخر قرن 20 با پیشرفت های علوم،  منجمله زمین شناسی و باستان شناسی،  فیزیک و شیمی و ژنتیک و غیره،  درک و دانش از تاریخ و پیدایش انسان،  بطور کلی دگرگون شد،  قبل از آن دانشمندان امکانات و دید محدود داشتند.  از حدود 70 هزار سال پیش با دوران سرما و کم شدن آب دریاها،  کوچ نشینی با خروج همو ساپین اولیه Homo sapiens از قاره آفریقا آغاز شد.  سپس با ورود آنها از دو جای ایران،  تنگه هرمز و جنوب غربی ایران،  در ایران نیز کوچ نشینی بوجود آمد.
      در محل های جدید طی مدت 10 تا 30 هزار سال،  قبایل متعددی از این انسانها شکارچی گرد آورنده تشکیل گردیدند،  و مطابق ذات گردشی انسان و نیز برای غذا به بخش های دیگری از قاره ها رفتند و پراکنده شدند.  قبایلی که از جنوب غربی ایران وارد شدند،  در مرکز ایران تا قفقاز پخش شدند،  آنها از کشور مصر و صحرای سینا عبور کرده بودند،  و مدت 10 هزار سال زمان برده بود،  تا خود را به ایران برسانند.  آنها قبل از آمدن به این مرحله کوچ،  طی مدت حدود 20 هزار سال،  در شمال آفریقا نسبتاً سفید یا گندمی شده بودند،  البته اصلیت آنها از میانه کشور اتیوپی بود.
جهت اطلاع بیشتر بزبان انگلیسی در جستجوها بنویسید:  Homo sapiens.
      انسان هایی که در فلات ایران جا خوش کردند،  طی ده هزار سال کاملاً سفید شدند،  و نطفه اقوام آریایی یا در واقع ایرانی گذاشته شد.  در دروغ های تاریخی می خواهند بگویند،  که همو ساپین در اروپا سفید پوست شده بود.  آنها در مناطق زاگرس و قفقاز و البرز و دشت های سبز میان آن کوه ها،  بدلایل آب و هوای خیلی خوب و مناسب ییلاق قشلاقی،  و تغذیه خیلی عالی،  انسان های باهوش و سالم و قوی شدند،  عمر بیشتری یافتند و متعاقب آن انباشت تجربه بیشتر و انتقال بهتر آن به نسل های بعد بود.  بدین ترتیب و با جمع بندی کلی،  نسبت به مردمان و قبایلی که در جنوب و بیابانهای غرب یا جلگه های مالاریایی جنوب غربی بودند،  برتری پیدا کردند.
      در منطقه فلات ایران زبان ایرانی که پایه بخش های زیادی از زبان های اروپایی است،  و به دروغ هند و اروپایی می گویند ریخته شد.  بخش زیرین و ابتدایی زبان از اتیوپی مرکزی بود،  و در ادامه رشد و تکامل هر منطقه واژه ها و دستور زبان جدید یافت.  آن هایی که از باب المندب عبور کرده بودند،  در کشور های یمن و عمان در شبه جزیره عربستان،  که آن زمان خیلی سرسبز بود،  حدود 10 هزار سال مانده،  و آثاری از سنگ های برنده در بیابان شرق عربستان یادگار گذاشتند،  سپس توانستند حدود 50 هزار سال پیش از تنگه هرمز عبور کنند و به ایران بیایند،  آنها سیاه پوست بودند،  و اصلیت آنها هم از اتیوپی مرکزی بود.
      این گروه ها در ادامه حرکت خود بسمت هندوستان رفتند و حدود 40 هزار سال پیش رد پا های خود را در شمال استرالیا یادگار گذاشتند.  یعنی این قبایل و منشعب شدگان آنها توانسته بودند،  فقط در مدت ده هزار سال از کناره های اقیانوس هند عبور کنند،  و هنوز در گینه و هندوستان نمونه های قیافه و ژنتکی آنها دیده می شود.  آنها در گیر با انسان نما های هومو فلورسیلین  Homo floresiensis شدند،  که حدود 12 هزار سال پیش آخرین خانواده اینگونه انسان نما را در غار گینه سوزاندند،  و استخوان های سوخته ای برای ما یادگار گذاشتند.  جهت اطلاع بیشتر بزبان انگلیسی در جستجوها بنویسید: Homo floresiensis.
      آن هایی که در کوهستان های قفقاز بودند،  در ادامه حرکت و مهاجرت،  توانستند حدود 40 هزار سال پیش با جمجمه مرد اروپایی موزه بوخارست،  ردپا و آثاری از خود بجای بگذارند،  اینها با انسان نما های نئوندرتال در اروپا در گیر شدند،  و حدود 20 هزار سال پیش آخرین چند نئوندارتال را در غار های ساحلی جنوب اسپانیا غافل گیر کردند و کشتند،  و استخوان های آنها را برای امروز یادگار گذاشتند.
      قبایل هموساپین که در ایران و زاگرس بودند،  رشد نموده و وارد دوران سنگ میانه شده،  و شروع به مهاجرت به اطراف کردند،  و به عراق و افغانستان و پاکستان و ترکیه امروزی و… رفتند،  و آثاری بجا گذاشتند.  آنها انسان هایی که در جنوب شرق ایران بودند را از بین بردند،  دلایل این مهم ممکن است بدلیل بالاتر رفتن تمدن شان بوده باشد.  با وجود شکل گیری قبایل در حدود 20 هزار سال پیش،  و دفاع از خاک و ملک در مسیر های مهاجرت،  و نیز بالا آمدن آب دریاها امکان ادامه مهاجرت هموساپین از آفریقا گرفته شد.  سپس به دوران سنگ جدید و تمدن رسیدیم.
   پرسش از عموم:  آیا واقعاً انسان اولیه از آفریقا آمد،  یا در حوزه تمدن کهن جی رشد و تکامل یافته است؟
دروغ مهاجرت آریاییها به ایران
   عکس یک رئیس قبیله امروزی در آفریقا و تصویر خیالی از کیومرث شاهنامه فردوسی،  عکس شماره 2540.
      شاهنامه با داستان کیومرث که بنیان گذار خاندان پیشدادی دانسته شده آغاز می گردد.  کیومرث نخستین پادشاه این خاندان است،  همواره بالای کوه زیست و پوست پلنگ پوشید،  سی سال شاه بود،  دد و دام و همه جانوران را به خود رام کرد،  مشروح در شاهنامه فردوسی.  وقتی شاهنامه را هر چه بیشتر می خوانم،  و دقت می کنم متوجه می شوم،  که فردوسی چگونه دانش ما قبل تاریخ را می دانسته،  این دانش تا یک قرن پیش که چه عرض کنم،  تا همین 20 سال پیش ناشناخته بود،  و فقط در رمز و راز آفرینش دینها نهفته بود.
  ــ  دو نکته را یاد آوری نمایم:  اول،  بعد از انقلاب کشاورزی،  جلگه های اطراف فلات ایران،  رشد جمعیت و متعاقباً با تنگاتنگی شهرها و رشد تمدن روبرو شدند.  نکته دوم،  آنچه که می گویم نطفه اقوام ایرانی بسته شد،  درباره آن هیچ تعلیل و تحلیل مستقل ندیدم،  امیدوارم جوانان باهوش دارای ذهن های پویای تاریخی اقوام مختلف ایرانی،  دراین باره تحقیق نمایند.
دروغ مهاجرت آریاییها به ایران
شهر سلاطین
      در صحرای قره قوم ترکمنستان،  واقعیت تاریخی مهم،  4000 ساله ایست،  که آرام در کناره جنوبی آمو دریا یا جیحون،  مابین شهر های تاریخی اورگنج، خیوه، بخارا،  در زیر خاک خوابیده بوده.  امروز شهر باستانی بسیار بزرگی از دل خاک سر بر آورده،  که خبر از 2000 ق.م،  می دهد،  زمانی که رودخانه از کناره آن می گذشت و شهری مهم و آبادی بود،  در وسعت ده کیلومتر مربع بدون حصار،  که خبر از جمعیت بیش از یکصد هزار نفر را میداد،  ولی تاکنون مساحت خیلی کمی از آن کاوش شده است.  3800 سال پیش مسیر رودخانه عوض گردیده،  و در ضمن رشد جمعیت شهر باعث شده بود،  که مردم به جا های دیگری هجرت کنند.  فعلاً این شهر را بدلیل فراوانی آرامگاه ها و گبرستان های بزرگان شهر سلاطین نام نهاده اند.
      آنچه که از آثار پیداست،  مردم آن زرتشتی بودند،  و آتشکده هایی در آن است،  و مدارکی که فعلاً آنها را آشکار نمی کنند،  ولی می گویند اولین محل پیدایش دین های ایرانی و هندی است.  آثاری که از دل خاک بیرون آمده خیلی گویا و جالب هستند،  گبرستان ها و آرامگاه های زرتشتی.  همچنین می گویند مردم آن بعد از بی آبی،  بسمت ایران کنونی مهاجرت کرده اند.  این قدیمی ترین مکان کشف شده با تمدن زرتشتی است،  که با مطالعه و تحقیق آن،  تاریخ به جا های جدید برده می شود،  و چه بسا دانش گذشته ما را دگرگون نماید.  امید است ایرانیها در این باستان شاسی کمی فعالیت کنند،  و فقط بدست خارجیها سپرده نشود.  البته یاد آور شوم،  این تمدن 3000 سال بعد از تمدن کهن جی بوده است.
* اي ايران، اي مرز پرگهر  <><>  اي خاكت سرچشمۀ هنر *
* دور از تو انديشۀ بدان  <><>  پاينده ماني و جاودان *
* اي دشمن از تو سنگ خاره‌اي من آهنم  <><>  جان من فداي خاك پاك ميهنم *
* مهر تو چون شد پيشه ‌ام  <><>  دور از تو نيست انديشه ‌ام *
* در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ما  <><>  پاينده باد خاك ايران ما *
* سنگ كوهت در و گوهر است  <><>  خاك دشتت بهتر از زر است *
* مهرت از دل كي برون كنم  <><>  بر گو بي‌ مهر تو چون كنم *
* تا گردش زمين و دور آسمان به پاست  <><>  نور ايزدي هميشه رهنماي ماست *
* مهر تو چون شد پيشه‌ام  <><>  دور از تو نيست انديشه‌ام *
* در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ما  <><>  پاينده باد خاك ايران ما *
   نظر خواننده وبلاگ:  عده ای می گویند که مردان،  آشوری و مصری و عرب و روم باستان،  دامن می پوشیدند،  و در بعضی از حجاری های باستانی غرب ایران نشان می دهد،  که مردان دامن می پوشیدند.  در بعضی از آثار باستانی نوشته شده،  که مثلاً مردها یا همان مادها هم دامن پوش بودند،  ولی به یکباره از حدود 1200 تا 800 قبل از میلاد،  وضع عوض شد،  و تمام حجاریها و آثار باستانی ایران،  مردان ایرانی با شلوار ظاهر شدند،  و از آن زمان در بعضی کتیبه های آشوری،  از ایران یا آریایی نام برده شده است،  که قبلاً چیزی از آریایی نمی دانستند.  اینها می تواند مدارکی برای مهاجرت آریایی ها به ایران باشد.
   پاسخ انوش راوید:  در لرستان و همدان و کردستان و آذربایجان و بخش های وسیعی از استان فارس و اصفهان،  هرگز در طول پیدایش بشر،  امکان پوشیدن فقط دامن نبود،  دامن مخصوص مناطق گرم بود.  در هندوستان جنوبی دامن می پوشیدند،  و در شمال آنجا شلوار،  بجهت سرما مردم غرب ایران و زاگرس شلوار پوش بودند،  و دامن های بلند را که در آثار تاریخی پیداست،  هنگام مراسم می پوشیدند. همین آریاییها که لفظ درست آن ایرانی است، بودند،  و بدلیل افزایش جمعیت و سلامتی بهتر و هیکل قوی تر،  براحتی توانستند آشور و بابل و غیره را شکست دهند.
      در ایران و ایرانیها از تمدنها و فرهنگ های ایرانی نوشته ام،  بدلیل چهار راهی ایران،  همیشه تمدن شکل ترکیبی و جدید می یافت،  و گذرهای تاریخی در ایران انجام می پذیرفت.  من در جل و چلاسر تنکابن مازندران ایران زندگی می کنم،  اگر مرد یا زنی جرأت کند یکی دو سال فقط دامن بپوشد،  دچار رماتیسم شدید شده،  و از پا می افتد.  انسان های هموساپین در همه جای گیتی پراکنده شد،  و طی سی و چهل و پنجاه هزار سال،  در مناطق خودشان بنا به مصلحت جغرافیا،  رشد و تکامل یافتند.  اما در نهایت یک فرهنگ و تمدن،  که از حوزه خلیج فارس بود، به همه آن انسان ها چیره یافت،  و در جهان گسترش پیدا کرد.
* * * * * * * * * * * * * *
* ندانی که  ایران  نشست منست  <><>  جهان سر به سر  زیر  دست منست *
* هنر نزد  ایرانیان است و  بـــس  <><>  ندادند   شـیر  ژیان  را  بکــس *
* همه   یکدلانند   یـزدان   شناس  <><>  بـه   نیکـی  ندارنـد از  بـد هـراس *
* دریغ است ایـران که ویـران شــود <><>  کنام   پلنگان  و  شیران  شــود *
* نبـاشد چو ایـران  تن  من مـبـاد <><>  چـنین  دارم  از  موبد   پــاک یـاد *
* همـه روی یکسر بجنگ  آوریـم  <><>  جــهان بر  بـداندیـش تنـگ آوریم *
* همه سر بسر تن به کشتن دهیم  <><>  به از آنکه  کشـور به دشمن دهـیم *
* چنین گفت  موبد  که مرد  بنام  <><>  بـه از زنـده  دشمـن بر او  شاد  کام *
* اگر کشت خواهد تو را روزگــار  <><>  چه نیکـو تر از مرگ در کـار زار *
   قابل توجه:  سرزمینهای جلگه ای گرمسیری و نیمه گرمسیری،  در گذشته تا همین چند ده سال پیش،  محل مالاریا بود،  بسیاری از این سرزمینها امکان کوچ نشینی نداشتند،  مانند جنوب میان رودان یا کشور یونان.  تا همین چند دهه پیش،  مردم محلی چلاسر و جل که من زندگی می کنم،  از دست مالاریا دو سه ماه تابستان را به کوهستان البرز پناه می بردند،  در تمام گیلان و مازندران همین گونه بود و کوچ کوتاه داشتند،  در سفر نامه تاریخی به شمال ایران نوشته ام،  که اینجا سرزمین مالاریا و تب بود.
      بهمین جهت عزیزان که درباره تاریخ و تاریخ اجتماعی مطالعه می کنند،  جغرافیا به تمام معنی آنرا در نظر داشته باشند،  مثلاً،  در سرزمین های مالاریایی،  مردم عمر کوتاه داشتند،  و متعاقب آن تونایی بدست آوردن تجربه،  و انتقال آن نیز کم بود.  اگر به یونان سفر کنید از فراوانی پشه آنوفل تقریباً متعجب می شوید،  امروزه آنها ناقل مالاریا نیستند،  ولی تا نیم قرن پیش،  قبل از سم پاشی های عمومی جهانی،  آنها ناقل بیماری بودند.  یکی از علت هایی که این کشور در قرون جدید نتوانسته بود،  در مقابل ترکان مقاومت کنند،  همین موضوع بود،  ضعف عمومی جامعه در مقابل مالاریا،  که متعاقب عقب ماندگی را بدنبال داشت.
      در جنوب میان رودان و کشور مصر هم وضع همین گونه بود،  یکی از علت هایی که تاریخ این کشورها بسرعت دگرگون می شد،  صدمه زدن مالاریا بود،  که نمی گذاشت مردم و حکام عمر قابل ملاحظه ای داشته باشند.  ولی وضع در فلات ایران متفاوت بود،  مردم این فلات بدلیل مرتفع بودن محل زندگیشان،  کمتر از این مشکل صدمه می دیدند،  و هر کجا مالاریا بود کوچ هم بود،  به تاریخ کوچ در ایران مراجه شود.
   مهم ــ  جوانان باهوش متخصص ایران،  تاریخ را با داده های خارجی و دانش هایی،  که تاکنون گفته اند نبندید،  و نگویید فعلاً همین علم است که آموخته ایم،  این طرز فکر حافظه محوری سیستم آموزشی وامانده را دور بریزید،  و با ذهن نو به تحقیق و تحلیل های جدید تاریخ نویسی ایرانی دست بزنید،  البته ضمن شناخت و کاملاً دور از تاریخ نویسی استعماری.
   توجه :  جهت اطلاع از تحقیقات بیشتر و جدید تر،  در جستجوها بنویسید:  "دروغ مهاجرت آریاییها به ایران"،  و مقالات و تحقیقات دیگران را هم ببینید.  
دروغ مهاجرت آریاییها به ایران
عکس تاریخی عشایر جاده هراز،  حدود 1300 خورشیدی،  عکس شماره 1225.
……………
   برچسبها:  دروغ مهاجرت, مهاجرت آریاییها, دروغهای تاریخ, شهر سلاطین, اعماق تاریخ, آغاز افسانه, دوران یخبندان, آخرین یخبندان, مهاجرت دروغی.
………….
دروغ مهاجرت آریاییها به ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.

73 نظر در “دروغ مهاجرت آریاییها به ایران

 1. گفتی که آریایی نژاد و طایفه نیست فرهنگ هست! پس چرا در تست DNAکه نامش یادم رفت دقیق ترین بود نشان میدهد چند درصد نژاد شان به کدام نژاد و کدام کشور و حتی به کدام شهر می رسد و ارتباطش را با دیگر کشور ها نیز سنجش میگیرد !نمونه اش استاد وحید بهمن که در نتیجه ی آزمایش شان 100 درصد ایرانی!و تبار اش هم به آذرابادگان و بخشی از تهران می رسید و سپس ارتباط نژاد اش با مغولستان و چین بررسی کرد که صفر بود

 2. درودوسپاس بی پایان ازخِردمندهمتباران گرامے،ضمن سپاس وتصدیق گفتمانتان پیرامون دروغ بزرگ مهاجرت لازم شدتامطالبی رادرراستای تقویت این حقیقت به عرض رسانم،درآثاربغایت قدیمی نقشینه هابردیواره غارسلحوم درکوهساران کوهساروغارکده های عبادی ونیزانواع بی شمارسنگهای کوچک وبزرگ الواح بشکل گوش انسانی که برروی انهااشکال نیاهیمان ترسیم وایضادژنُه طبقه قنوران معرب شده نام کهن ان کانیران که امروزه بنام تپه اریای های خوانساراصفهان مشهورست خودگویاترین اسنادند…

 3. درورد بر  شما

  جناب راوید لطفا رفرنس های این مطلب را در صورت امکان معرفی بفرمایید برای تحقیقات نیازمندیم

  ممنون

  • درود و سپاس از توجه شما، در اینترنت کلی مطالب درباره دروغ مهاجرت آریاییها به ایران وجود دارد، این پژوهشهای مستقل بدور از تاریخ نویسی استعماری است. دیدگاه های من در این مورد هم پژوهشی است و منابع برای تحقیقات بیشتر در خود مطالب وجود دارد.

  • درود، کرونا از چند دهه پیش شناخته شده بود، کوید 19 نام جدید برای ویروس جدید کرونا است. کروناویروس‌ها در دههٔ ۱۹۶۰ کشف شدند.

 4. استاد پرسشی دارم اگر می توانید در کانال تلگرام یا همین جا جواب دهید، آیا راست است که می گویند ، واکسن برنامه جدید فراماسون است ؟ برای کاهش جمعیت جهان ، همه ما می دانیم این فرقه برای بر هم زدن نظم نوین چه کار هایی انجام می دهند ، عده ای چهره می گویند اگر واکسن زدید شاید کرونا نگیرید اما بعد از سه سال یا پنج سال ممکن است حالتان به شکلی خراب شود که تصورش هم نکنید ، آیا نیاز به پرداختن تئوری توطئه است ، طرفداران تئوری می گویند آنها کرونا را ساختند تا بتوانند از راه واکسن نفوذ کنند و از این راه جهان را به … دهند. البته قبل از قضیه کرونا از راه مواد غذایی و یا فیلم ها باعث کاهش جمعیت می شدند ، مثال ، مرغ های پرورشی را جایگزین مرغ های محلی کردند ، در قدیم مرغ ها باعث افزایش قد ، رشد ماهیچه و … می شدند ، اما حالا شاهد آن هستیم که موادی را در دل آنها می ریزند و عمر را کوتاه می کنند ، و انرژی ناشی از مواد غذایی مستقیما در شکم ما می رود و ما را تنبل می کند تا وقتی که … . مثال برای فیلم ها نیز انواع فیلم هایی است که تشویق به خودکشی می کنند . خب همه این ها رو دونستیم سوال من اینه که ما می دونیم نهاد و فرقه های شیطانی بر مواد غذایی حاکمند ، بر سینما حاکمند ، دلیل اصلی کرونا می باشند ، ولی آیا واکسن هم نفوذی آنهاست؟ جالب است که وجود جیوه در واکسن را همه نهاد های بهداشتی تایید کرده اند ولی آیا این جیوه دومین ماده خطرناک دنیا نیست؟ آخر چرا؟ و من چند روز پیش در اینترنت می گشتم که چشمم به جمال یک ویدئو خورد ، که درباره صدام حسین بود ، او در سی سال پیش سخنرانی در مورد ویروسی به نام کرونا داشت که ارتش آمریکا از آنها مانند بمب شیمیایی و  برای مجروح کردن سربازان عراقی استفاده می کرد خود سخنرانی را برایتان می فرستم و نظر دهید .

   

  پرسش آخر : واکسن بزنیم یا نزنیم؟

 5. استاد در یوتیوب بروید و سرچ کنید  book of lord یه کانال تاریخی مستقل هست و مانند شماست ، او هم اسناد جمع آوری می کند و این حمله اسکندر و … را دروغ می داند ، اگر مایلید با او تبادل نظر کنید در کل جالب است

 6. http:// نام وبلاگ حذف شد /  نمیدانم چه بگویم ، اجازه می دهید دو سه تا فحش بدهم؟

  • در وبلاک فوق نوشته بود از زبان دکتر شریعتی به آریاییها بدی گفته، هر چه به جماعت درس خوانده و نخوانده بگوییم، آریایی یک نژاد و قوم نیست، یک فرهنگ ساده است، همین فرهنگ نوروز و امثال، نمی فهمند و یا نمی خواهند بفهمند، در هرصورت بود و نبودشان تاثیری بر تولید علم ندارد.

 7. ایشان با لهجه غلیظی صحبت می کنند ، چه بسا فرزندانشان نیز نمی دانند چه می گوید ، اصطلاحات شیرینی بلد است ، در کل کلمات سنگین زیاد بلد است 

 8. استاد پدربزرگ پدر من بی سواد هست و سنش فکر می کنم از صد سال بیشتر باشد اگر تمایل دارید و مسافرتی به دهمان کردم ، یک سری واژه بدهید تا ببرم و به او بگویم ببینم چه می گوید ، ایشان لر زبان است و بسیار به پارسی نزدیک .

  • درود، خیلی عالی است، دیکشنری انگلیسی به فارسی ببرید، و تعدادی لغات انگلیسی را برای او بخوانید و بگویید چه میشود و ترجمه آن چیست.

 9. این ها دشمنان ایران هستند ، امثال …. فقط می خواهند بر مقام سیاسی خود بیافزایند ، همین و بس.

  • پاسخ انوش راوید: من نظرات ایشان را خوب می دانم، در همان لینک میگوید:
   …..
   شهریار زرشناس: در واقع این داستان آریایی ها سر تا پا دروغ است. این جریان ناسیونالیسم [ملی گرایی] باستانگرا توسط طیف دوم روشنفکرانی همچون میرزا حسین خان سپهسالار و عبدالحسین زرین کوب ساخته شده. داستان میسازند که ایران قبل از ورود اسلام یک بهشت است. در واقع این یک ناسیونالیسم ضد اسلامی است.
   ….
   پاسخ انوش راوید: در این متن نشان میدهد، که تاریخ را نه برای علم، بلکه میخواهد برای ایجاد دید مکتبی جدید بگوید. با کسی که می خواهد از تاریخ سوء استفاده حزبی و سیاسی بکند مخالف هستم.
   بارها نوشتم و توضیح دادم، آریایی نژاد و طایفه نیست، فرهنگ است، و نیز مهاجرتها در هزارههای تاریخ بفراوانی وجود داشته است. یافتن این مهاجرتها، نیاز به تسلط کامل به علم حرفه ای تاریخ است، نه سطحی نگری بازمانده از سیستم آموزشی.

 10. انگلیس با استفاده از این کلمه آریایی قصد داشت ایران را تصرف و مستعمرات خود را یکپارچه کند برای همین گفت ایرانی ها هندی ها و یونانی ها هم نژاد هستند . در صورتی که ما بیشتر از نظر ژنتیکی شبیه به عرب ها هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
وبلاگ-کد جستجوی گوگل