Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

فهرست کلی تاریخ عمومی ایران نیاز به تحقیقات جدید علمی دارد تا از حالت داستان گونه خارج شود.  تاریخ ایران که امروزه در سیستم آموزشی ایران،  و کتابهای بازاری درباره تاریخ ایران وجود دارد،  بدون تحقیق و تحلیلهای علمی امروزی است.

فهرست کلی تاریخ عمومی ایران

   در قرون گذشته تاریخ نویسی بر پایه نوشته ها و گفته ها قدیمی تر بود،  که تاریخ نویسی حالت داستان روی داستان پیدا می کرد.  امروزه با پیشرفت تکنولوژی های مختلف،   تاریخ نویسی نیز مانند همه علوم بر پایه تکنیک های پیشرفته قرار دارد،  در اینجا.
فهرست کلی تاریخ عمومی ایران
تصویر انوش راوید مشغول بررسی یک سایت تاریخی در اینجا،  عکس شماره 2277.
فهرست کلی تاریخ عمومی ایران
تصویر لوگو تاریخ ایران را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  عکس شماره 1618.
فهرست کلی تاریخ عمومی ایران

فهرست تاریخ و تاریخچه های موضوعی ایران

       نوشته های بیشتر  فهرست کلی تاریخ عمومی ایران را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
ردیف
روی موضوع مورد نظر کلیک کنید
تعداد پست
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
3  پست
40
 
41
 
42
 
43
5  پست
44
 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
50
 
51
 
52
 
53
 
54
 
55
 
56
 
57
 
58
 
59
 
60
 
61
 
62
 
63
 
64
 
65
 
66
 
67
 
68
 
69
 
70
 
71
 
72
 
73
 
74
 
75
 
76
 
77
 
78
 
79
 
80
 
81
 
82
 
83
 
84
4  پست
85
 
86
 
87
 
88
 
89
 
90
 
91
 
92
 
93
 
94
 
95
 
96
 
97
 
98
 
99
 
100
 
101
 
102
 
103
 
104
 
105
 
106
 
107
 
108
 
109
 
110
 
111
 
112
 
113
 
114
 
115
 
116
 
117
 
118
 
119
 
120
 
121
 
122
 
123
 
124
 
125
 
126
 
127
 
128
 
129
 
130
 
131
 
132
 
133
 
134
 
135
 
136
 
137
 
138
 
139
 
140
 
141
 
142
 
143
 
144
 
145
 
146
 
147
 
178
 
149
 
150
 
151
 
152
 
153
 
154
 
 
155
 
 
فهرست کلی تاریخ عمومی ایران
فهرست و لینکهای موضوعی
   توجه:  زمانیکه شما این فهرست را می بینید،  مطالب و صفحات بیشتری در ارگ ایران پست شده است.  جهت اطلاع از موضوع تاریخ ایران که می خواهید،  در جستجو های ارگ ایران در ستون کناری آنرا بنویسید،  و مطالب مورد نظر را بیابید.
فهرست کلی تاریخ عمومی ایران
تصاویر از اشیای دوران کهن تاریخ ایران،  عکس شماره 6279.
فهرست کلی تاریخ عمومی ایران

حکومتهای دوران تاریخی ایران

    * ایلام،  (بیش از ۳۲۰۰ سال پ. م. – ۵۳۹ پ.م.).
    * ماد،  (آغاز قرن هشتم پ. م. – ۵۵۰ پ. م.) نخستین پادشاهی آریایی‌ها در ایران؛ بنیان‌گذار دیاکو، پادشاه نامدار هووخشتره.
    * هخامنشیان،  (۵۵۹ پ. م. – ۳۳۰ پ. م.) بنیان‌گذار کورش بزرگ،  پادشاهان نامدار داریوش یکم و خشایارشا.
    * اشکانیان،  ( 330 پ. م. – ۲۲۴ م.) بنیان‌گذار اشک یکم،  شهریاران بزرگ مهرداد یکم و ارد یکم.
    * ساسانیان،  (۲۲۴ م. – ۶۵۲ م.) بنیان‌گذار اردشیر بابکان،  شهریاران بزرگ شاپور یکم، شاپور دوم و انوشیروان.
    * طاهریان،  (۲۰۶ – ۲۵۹ ه. ق.) بنیان‌گذار طاهر بن حسین ذوالیمینین.
    * صفاریان،  (۲۶۱ – ۲۸۷ ه. ق.) بنیان‌گذار یعقوب بن لیث صفاری.
    * سامانیان،  (۲۶۱ – ۳۸۹ ه. ق.) بنیان‌گذار اسماعیل سامانی.
    * زیاریان،  (۳۱۵ – ۴۶۲ ه.ق.) بنیان‌گذار مرداویج پسر زیار ؛ شهریار نامدار قابوس بن وشمگیر.
    * بوییان،  (۳۲۰ – ۴۴۰ ه.ق.) بنیان‌گذار عمادالدوله علی ؛ شهریار بزرگ عضدالدوله.
    * غزنویان،  (۳۸۸ – ۵۵۵ ه.ق.) بنیان‌گذار سلطان محمود غزنوی.
    * سلجوقیان،  (۴۲۹ – ۵۱۱ ه.ق.) بنیان‌گذار طغرل بیک ؛ شهریاران بزرگ ملکشاه و سلطان سنجر.
    * خوارزمشاهیان،  (۴۷۰ – ۶۱۷ ه.ق.) بنیان‌گذار انوشتکین غرجه ؛ شهریار نامدار سلطان محمد.
    * دوران طوایف ایرانی که به دروغ نوشته اند ایلخانان مغول (۶۵۴ – ۷۳۶ ه.ق.).
    *  دوره پیش از صفویه که به دروغ نوشته اند تیموریان (۷۷۱ – ۹۰۳ ه.ق.).
    * صفویه،  (۹۰۶ – ۱۱۳۵ ه.ق.) بنیان‌گذار شاه اسماعیل یکم، شهریار بزرگ شاه عباس یکم.
    * افشاریه،  (۱۱۴۸ – ۱۲۱۰ ه.ق.) بنیان‌گذار نادرشاه.
    * زندیه،  (۱۱۶۳ – ۱۲۰۹ ه.ق.) بنیان‌گذار کریمخان زند.
    * قاجاریه،  (۱۲۰۹ – ۱۳۴۵ ه.ق.) بنیان‌گذار آقامحمدخان،  شهریار نامی ناصرالدین شاه.
    * پهلوی،  (۱۳۴۵ ه.ق./ ۱۳۰۴ ه.خ. – ۱۳۵۷ ه.خ.) بنیان‌گذار رضا شاه.
    * نظام جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ ه.خ. – تاکنون) بنیان‌گذار امام خمینی.
فهرست کلی تاریخ عمومی ایران

تاریخ شکوهمند ایران

      تاریخ شکوهمند ایران پایه گذار تمدن جهان است،  این بخاطر این نیست،  که ما ملت خیلی باهوش و فوق العاده بودیم،  این را اصلاً نمی شود گفت،  بلکه شرایط جغرافیایی و تاریخی چنین سرنوشت به ایران داده است.  در تمام کتابهای تاریخی قرون جدید،  ایران باستان را چهار پادشاهی یا امپراتوری،  و یک ماقبل آن تقسیم کرده اند:  ایلام، ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی.
      برای هر کدام داستانهایی نوشته اند،  که یکی از بیرون آمده و آنها را از بین برده،  فیلم هالیودی درست کردند.  بدون هیچ سند واقعی تاریخی،  فقط براساس داستانهایی که پایه و سند تاریخی ندارند.  با کمی هوش و دقت و دانش و بینش متوجه می شویم،  که اینها داستان سرایی هستند،  و آنها برای این داستان سراییها تعداد اندکی آثار تاریخی را هم برقص و داستان آورده اند،  تا شرایط اغفال جور کنند.
       درصورتیکه این کامل اشتباه است،  تاریخ ایران بیش از سه هزار سال قبل از ایلام آغاز می شود،  و بصورت یک کشور و حکومت پیوسته بوده،  و در شرایط رشد و تکامل تاریخ اجتماعی تغییرات داشته است.  یاران ارگ ایران،  اغفال ترفندهای رنگارنگ کتابها و فیلمهای قیمتی و ساختگی دروغهای تاریخ نویسی یهودی و استعماری و غیره نشوید،  و قوی در مقابل موج گسترده ساده لوحی تاریخ خوانی مقاومت کنید،  و از تاریخ شکوهمند ایران دفاع نمایید.
       سیستم آموزشی در بخش علوم انسانی مانند بقیه علوم،  پیوسته و وابسته به سیستم آموزشی جهانی حافظه محوری است.  این نوع سیستم آموزشی توسط سرمایه داری امپریالیسم در جهان برای ایجاد شرایط سبک کارشان بوجود آمده.  مهمترین کار این نوع سیستم آموزشی،  تولید مردمان وابسته و پیوسته و محتاج به روش سرمایه داری است.  یعنی آدمهایی که نتوانند بدرستی تعلیل و تحلیل نمایند،  و همیشه از داده های آنها استفاده کنند.
       هرچند ما اشخاصی که می خواهیم تاریخ و سرنوشت ایران را نجات دهیم،  نسبت به جمعیت میلیونی تربیت شده شرایط آموزشی سرمایه داری غربی کم است،  ولی توانایی بسیار بالایی در درک و شعور و بینش داریم.  بخوبی می توانیم دروغ را از واقعیت تشخیص دهیم،  و سمت و سوی واقعیتها برویم،  و برای افشای دروغها و کشف تاریخ نوشته نشده،  محکم و استوار حرکت کنیم،  و پیشنهاد درست شدن دهیم.
فهرست کلی تاریخ عمومی ایران
نقاشی یک نبرد از تاریخ ایران،  عکس شماره 4433.
فهرست کلی تاریخ عمومی ایران
 ……………
   برچسبها:  فهرست کلی, تاریخ عمومی, تاریخ ایران, فهرست تاریخ, تاریخچه موضوعی, حکومتهای دوران, دوران تاریخی, تاریخ شکوهمند, پادشاهان ایران, حکومتهای ایران.
………….
فهرست کلی تاریخ عمومی ایران 
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.